1. Inleiding

 

Die gebeure die afgelope week het my baie ontstel. Ek is seker u deel met my die gevoel.

Toe ek sien:

Toe ek dit sien het dit aanvanklik by my ‘n gevoel van weerwraak, ‘n gevoel van ontsteltenis, ‘n gevoel van weersin wakker gemaak. En nou moet  u verstaan dat hierdie inrigting vir ons as familie geen politieke betekenis het nie. Dit is die plek waar ek en my 4 broers en susters en ons kinders in totaal omtrent 50 jaar spandeer het en onsself vir ons beroepe bekwaam het. Ek self was 10 jaar ingeskryf aan Kovsies en het baie goeie sentiment aan die Universiteit.

 

En nou moet ek eerlik wees met u. Toe ek donderdag by die iturgiese werkgroep opgedaag het waar Andre, Retief, Lehandre en Anton was het ek in my agterkop ‘n idee gehad. Om my ontevredenheid met die hantering en gebeure op die kampus te wys het ek dit oorweeg om my 4 grade te vat en by die kampus sse hek te gaan verbrand en vir die rektor te se dat hulle my van die boeke moet skrap. Radikaal ne. Maar dis hoe ek gevoel het. En toe stap ek daar by die liturgiese werkgroep in en word gewys op die betekenis van die teks wat ek gekies het. Hierdie 1 Korintiërs 16 en ook wat in Openbaring staan wys vir ons daarop dat ons in ‘n tyd leef waarin die Satan ons probeer ontwrig. Die Satan se volgelinge probeer die volgelinge van Jesus agiteer om met geweld te agiteer en dan word ons eintlik maar niks anders as sondaars nie.

 

Paulus het geweet dat die gemeente in Korinthiers ook in moeilike tye geleef het. Daarom kom hy met sy groete en sê presies vir hulle wat hulle optrede in hierdie tye moet wees. En dit is nie geweld of protes aksies of weerwraak nie.  In vers 13 gee hy vir hulle 4 opdragte :

 

 

Kom ons kyk nou na elkeen van daardie opdragte en wat dit beteken en wat dit vir ons vandag sê. Voor ons na hulle kyk is dit belangrik om te verstaan dat hierdie 4 opdragte al vir in wat ons in engels sou se : Present continious werkwoorde is. In gewone Afrikaans beteken dit dat dit opdragte wat nie eenmalige optrede is nie, maar opdragte wat elke dag elke oomblik moet geskied.  Dit is opdragte wat voortdurend tot en met die wederkoms moet geskied.

 

  1. Wees waaksaam

 

Die eerste opdrag is : Wees waaksaam : Die griekse woord daarvoor is gregoreite. ‘n Direkte vertaling sou wees waak of wees altyd wakker.  ‘n Kommentatoor met die naam Barkley het dit vertaal met die woord alert. Dit is waarksynlik die naaste aan die waarheid.

 

Nou wat word daarmee bedoel. Om alert te wees beteken om allereers bewus te wees van die aanvalle van die duiwel. Ons moet dit erken. Ons moenie ‘n volstruis politiek handhaaf waar ons maar ons kop in ‘n gat druk en maak of hierdie dinge nie bestaan nie. Wat op die kampus gebeur het, is niks anders as ‘n georganiseerde aksie wat ‘n vervulling is van die vuurrooi perd waarvan ons in Openbaring 6: 4 hoor. Luister bietjie mooi wat daar staan :

 

Daar het ‘n ander perd, ‘n vuurrooie uitgegaan. Aan sy ruiter  is die opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. ‘n Groot swaard is aan hom gegee.”

 

Klink dit bekend? Kan nie anders nie. Ons het dit visueel en audiovisueel die week sien gebeur. Waaksaam beteken in die geval nie om daarop te reageer nie, maar dit te herken.

 

Maar om waaksaam of alert te wees beteken nie net om die duiwel se werkinge raak te sien nie. As ons net daarna kyk sal ons depressief en mal word. In die Bybel word die woordjie ook gebruik vir waaksaam wees ten opsigte van die wederkoms. Met ander woorde ons moet gewag wees op die wederkoms ook. Ons moet verby die dinge kyk en weet dat dit maar tekens van die tye is. Dat dit tekens is dat die wederkoms baie naby is. In Mattheus 24:42 staan daar :

 

“Bly dus  waaksaam omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie, “

 

Wat ‘n geweldige troos is dit nie om te weet dat al hierdie aktiviste wat so grootbek is eendag deur Jesus verslaan en openbaar gaan word as Hy weer kom.

 

Dis die eerste opdrag van Paulus aan ons. Wees waaksaam. Wees alert. Sien die dinge raak vir wat hulle rerig is, maar kyk ook verby dit na die wederkoms.

 

  1. Staan vas in die geloof

 

Die griekse woord  hiervoor is stikete. Maklike woord om te onthou want dit klink soos die Afrikaanse sterk en die engelse strong. Daardie woordjie in wat hier gebruik woord het ‘n instrumentele betekenis. Daarmee word bedoel dat hulle nie net in die geloof moet vas staan nie, maar dat alleen as hulle in die geloof staan sal hulle vas staan.

 

Hoe belangrik was dit nie vir die gemeente van Korinthe wat hulle sekerheid op allerhande aardse goed wou bou om nou te hoor dat die enigste fondament wat jou gaan staande hou is jou geloof in Jesus. Dis al. Bertie het ‘n paar weke terug oor Mattheus 7 gepreek en duidlik vir ons gese dat as jy moet kies vir ‘n huis sonder ‘n fondament of net ‘n fondament dat ons ‘n fondament moet kies. En volgens Paulus is daardie fondament ons geloof in Jesus. Die Vleesgeworde Woord. Maar saam met Hom is die skrifgeworde Woord.

 

In 2016 is dit nog net so waar soos in 80nC. As ons vandag enigsins ons fondament in die politiek of in mense of in strukture gaan soek, gaan ons gebou inval. Ons enigste fondament is Jesus soos Hy in die Woord geopenbaar word.

 

  1. Wees manmoedig

 

Die derde opdrag van Paulus is in grieks andrizesthe. Direk vertaal beteken dit wees manlik. Die stam van die woord is andros en is waarskynlik die oorsprong van almal wat die naam Andre het.  Nou weet ons wat ds Andre se naam beteken.

 

Paulus het waarskynlik twee gedagtes in sy kop gehad hoekom hy dit vir hulle gese het.

 

 

 

 

 

In ons tyd beteken manmoedigheid om nie net te sit en kyk wat gebeur nie, maar om op te staan en iets te doen. Maak nie saak wat dit is nie.  In 2 Samuel 10:12 word dieselfde woord met dapper vertaal. Ons moet dapper om doe geloof wees. ‘n Ou wat dapper is, is nie skaam om op te staan vir sy geloof nie.

 

  1. Wees sterk

 

Die vierde opdrag is om sterk te wees. Die griekse woord daarvoor is krataiousthe.

 

Die tydsvorm wat hier gebruik word kan aktief en passief vertaal word. Met ander woorde daar kan staan : Wees sterk, want Jesus maak julle sterk. Sterkte kom tog net van God af. Paulus sê mos dat ons tot alles in staat is deur die Here wat ons krag gee. Dit vind ons in Fillipense 4:13 :

 

 

En hoeveel krag het ons nie vandag nodig nie, want die aanvalle van die bose is kragtig.

 

Dit is Paulus se opdragte aan ons hoe ons in hierdie moeilike tye moet optree:

 

 

Nou kan daar dadelik twee vrae by ons opkom. Hierdie 2 vrae gee vir ons duidelike perspektief oor ons optrede in hierdie tyd.

 

Die eerste vraag is die hoe-vraag. Hoe maak ons nou hierdie opdragte prakties?  Want as ons van onder af kyk dan lyk dit amper of ons nou geweld met geweld moet antwoord. Hy se mos ons moet manmoedig wees. Hy se ook ons moet sterk wees. En die kruisvaarders het onder meer hierdie tekste as regverdiging vir hulle kruistogte in die middeleeue.

 

Nee, die Bybel is duidelik. Geen geweld. Geen geweldadige protes. Geen opstande. Luister wat staan daar in 1 Korintiërs 16:14: “Laat alles by julle in liefde geskied” Daai liefde is dieselfde liefde – agape waarvan hy in hoofstuk 13 van praat van liefde soek nie sy eie belang nie. Kom ons lees net weer ‘n paar van daardie verse : – 1 Kor 13:4-7 :

 

 

Alle optrede van ons moet in liefde geskied. En u het duidelik gehoor wat die voorskrifte van die Bybel oor die liefde is. Beteken dit nou dat ek nie my grade by die hekke kan gaan verbrand nie? Ja, want dit sal ‘n daad van weerwraak en aggressie wees. Maar dan het die moontlikheid in my kop gekom kan ek dan in liefde ‘n afspraak met die rektor maak, my grade in liefde aan hom oorhandig en hom vermaan? Nee ek kan nie. Hoekkom nie? Want dit sal ‘n daad van liefdeloosheid teenoor studente wees wat daar studeer en in hierdie gemeente wees.  En as ons kyk na 1 Kor 13: 5 is liefde nie liggeraak nie. Met ander woorde alles wat ons doen moet in liefde geskied. Ons moet al hierdie opdragte in liefde uitvoer.

 

En dit bring my by die tweede vraag wat in u gedagtes kan opkom? Wat die Here van ons verwag, klink amper na ‘n onmoontlike opdrag. Hoe gaan ons dit regkry?  Paulus laat geen onduidelikheid daaroor nie.  Ons kan dit regkry deur :

Daarom mag ek as ampsdraer nie betrokke raak by enige iets wat liefdeloos is nie. Daai grade bly in die laai onder die ou rekeninge.

Al hierdie woelinge op die kampus in ons lewe in ons families in die land, kan ons oorkom deur voorbeelde te volg en mekaar te bemoedig.

 

Ek wil afsluit : Ons het as leraars besluit om weer die gebedsgroep wat ons gehad het aktief te maak. Maar in die plek daarvan gaan ons ‘n omgee-whatsup groep stig. Die doel van hierdie groep is om mekaar te versterk en dit wat ons vandag te hoor in praktyk oor te bring. Ons gaan ook op daardie omgee groepie vir u gereeld bemodigende woorde skryf.  Op so ‘n manier wil ons u help om waaksaam, gelowig, manmoedig en sterk te wees. En nie net wil ons u help nie, u gaan ook mekaar vesterk.  ‘n Whatsup groepie is soos ‘n mens wat op u selfoon sal wees. En in daardie groepie kan ons lees wie almal siek is en wie almal bemoediging nodig he. Ons sal ook daar kan sien hoe die Here wonderwerke doen. En indien u vir iemand n boodskappie wil stuur kan u in daardie groepie op sy naam kliek en dan vir hom of haar ‘n boodskappie stuur. So kan u persoonlike boodskappe oordra.

 

Vat dan daardie papiertjie in die afkondigings en sit u selfoonnommer daarin. Indien u net een afkondiging het en man en vrou wil deel word van hierdie omgee groep sit beide van u se name daarop.  Daar is nou geleentheid om te besluit en tot aksie oor te gaan.

 

Amen.