#1 Pinksterreeks: Gebed vir die oorvloed van die Heilige Gees.

(Prediker: Retief Botha)

Ons begin met die Pinksterreeks oor “Oneindig meer”. En hier gaan ons ontdek dat die Here deur Sy Heilige Gees in staat is om in ons lewens “oneindig meer te doen as wat ons bid of dink…” (Ef 3:20). Maw: meer as waaroor ons kan droom!

En juis dit roep ons op om in hierdie tyd van ons lewens met ’n groter verwagting te leef oor wat die Heilige Gees IN ons, VIR ons en DEUR ons kan doen.

Ek wil begin met ’n eenvoudige skema wat vir ons iets vertel van kerkwees. Of om te verduidelik hoe gelowiges met ’n visie van hul gestuurdheid in die wêreld moet leef.

Dit beskryf die proses wat in mense se lewens in ’n sirkel herhaal moet word:
1. Dit begin met mense wat tot geloof kom by die aanhoor van die Evangelie van Jesus Christus.
2. Hierdie nuwe gelowiges moet dan ingebind word in ’n geloofsgemeenskap waar hulle versorg en bemoedig kan word. (Dit is waarom die engelse bediening van die aande dan so belangrik is. En waarom sorgsisteme rondom elke gelowige nodig is.)
3. Hierdie gelowiges word dan in die kerk opgebou deur die Woord, die Gees en die getuienis van mekaar. Ons moet geestelik bly groei soos ’n plantjie wat al die kos moet kry wat nodig is vir hierdie groei.
4. Dan word hierdie gelowiges opgeroep om uit te gaan na die wêreld om die evangelie en die hoop van die Evangelie oral in te dra oral waar hulle in die wêreld oor grense heen beweeg.
En so hoor ander mense die evangelie en kom hulle ook tot geloof en word hulle ook ingetrek en opgebou.
En die proses herhaal homself oor en oor.

In Pinkstertyd, met die fokus op die rol van die Heilige Gees, is dit duidelik dat die Gees in elkeen van hierdie fases betrokke is:
1. Wie anders as die Heilige Gees oortuig ons van ons sonde en behoefte aan verlossing deur Jesus Christus. Die Gees gee geloof en werk die wedergeboorte.
2. Die Gees self bemoedig ons, maar maak ons ook deel van ’n geloofsfamilie waar ons sorg en heling moet kry.
3. Die Heilige Gees werk deur die Woord en die getuienis van ander mense en ons groei in ons geloof.
4. En dan is dit deel van die toerustig waar ons hoor dat die Here Jesus sê: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels….”
Die Gees help ons ook om daaraan gehoorsaam te wees. Ons is gestuurdes!

En nou is dit juis hier op die onderste deel van die proses waar die Heilige Gees met ons in hierdie Pinkstertyd wil werk – om ons toe te rus vir ons gestuurdheid na die wêreld toe.

As ons nou mooi dink oor hierdie Geloofsentrum se 4-voudige visie van Aanbidding, Heling/versorging, Groei en Diens, dan pas dit ook in by hierdie proses van die Heilige Gees se op-weg-wees met ons.

Ons gaan nou lees uit die brief aan die Efesiërs.

In hier die brief is daar een saak wat my besonderlik opval.
Dit is die oorvloedsterme wat gebruik word. Die taal is taal in die oortreffende trap.

Ef 1:3: Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.

Ef 1:10:
Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.

Dan vertel Paulus in Ef 3 hoe hierdie proses van kerkwees hom uitgespeel het in sy eie lewe en in die lewens van die gelowiges toe die “geheimenis” oor Christus Jesus aan hulle bekendgemaak is.

Die “geheimenis” in Paulus se taal is nou nie ’n misterie nie, maar eerder iets wat aanvanklik onbekend was totdat dit geopenbaar is aan mense.
Die gemeente in Efese het so ontstaan en hulle het deel van die volk van God geword.

Nou is Paulus besig om vir hulle te bid vanaf Ef 3:14.
Hulle moet geestelik groei en hulle moet as gestuurdes in die wëreld begin leef.

Lees Ef 3:14-21

In hierdie gebed van Paulus gebruik hy steeds die oorvloedsterme.

Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het.
Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,
dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.
Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.
Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.
Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.

Waarom gebruik Paulus hierdie taal?
Waarom gebruik hy taal in die oortreffende trap?

Die HAT sê ’n hiperbool is “buitensporige oordrywing”.
Daarom noem jy iemand wat ’n saak oordrewe sterk stel ook ’n “hiperbool”.

In vers 20 word daar ’n Griekse woord gebruik wat vertaal word met “oneindig meer”
Dit is die woord hyper-ekperissou (Grieks: ὑπερεκπερισσοῦ) – “exceedingly above”.
(Dws: Hiper: Bo-normaal, ek-perrissou – buite die periferie, buite die grense.
Ons ken ’n hiper-mark, dws ’n bo-normale groot mark.
Dit is die “oneindig” wat grootheid en oorvloedigheid wil uitdruk.

Nou sê Paulus dat hierdie grote God en Vader wat ons aanbid in staat is om vir ons oneindig meer te doen as wat ons kan bid of selfs kan dink.
Waarskynlik bedoel hy daarmee dat God meer kan doen as wat ons kan bid … of selfs kan dink om te bid.

Selfs in ons wildste drome is te klein om uit te kom by die oneindige grootheid en rykdom wat God vir ons in gedagte het.

Dit beteken niks anders nie as dat die Here self baie groter is as die prentjie wat ons van Hom het en dat ons die venster op Hom breër moet ooptrek.
Hy is oneindig groter was wat ons dink.
En Hy kan oneindig meer doen as wat wat ons droom.
Dws Hy het ook ’n skatkamer wat baie groter is as wat ons onsself in ons buitensporigste oordrywing sou kon voorstel

En daarom wil Pinkster vir ons help om nie in miniatuur en in geestelike armoede te leef nie.

Vers 16 is dan juis die gebed dat die Here deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid vir ons sal begin uitdeel.

En daarom is dit ook so hartseer as gelowiges in geestelke armoede leef terwyl die grootste hiper-skat denkbaar tot hul beskikking is.
Die skat is die Heilige Gees wat gegee word vir elke gelowige.

Partykeer gebeur dit dat mense in armoede leef, terwyl hul onwetend op ’n skat sit.

Watter mooi beeld is daarvoor?
Ek dink die situasie in die Emirate is so ’n metafoor.

As ons kyk hoe Dubai vandag lyk, sou mens dink dit is ’n luukse tropiese eiland.
Maar 50 jaar gelede was dit maar net dorre kaal woestyn.
En dit is steeds woestyngebied.
Maar wat het die verskil kom maak?
Die skat van olie onder die woestynsand waarop hul geleef het!
As hulle nie die olie ontdek het nie, sou hul steeds net sand en kamele geken het.
Maar die rykdom van die olie het gemaak dat daar oorvloed gekom het – oorvloed in die hiperboliese sin van die woord.

Net so sou ons geestelike lewe ook redelik armoedig gewees het as die Heilige Gees nie met sy geestelike seëninge ons kom verryk het nie.

Net so sou ons geestelike lewe ook redelik armoedig gebly het as die Heilige Gees nie met sy oneindige meer seëninge ons kom verryk het nie.

1. Dit is die eerste ding wat ons vir ’n ryker geestelike lewe moet glo:
God het vir ons ’n geestelike skatkamer. Hy vertel dit vir ons in Sy Woord.

En daarom moet ons vanjaar Pinkster hou: Dat ons kan hoor en kan weet … en kan glo…

2. Wat is dit wat verder moet gebeur vir ons om van hierdie skatte te ontvang?

Ons moet daarvoor bid!
In die eerste drie hoofstukke van die brief bid Paulus twee formele gebede.
Waarom moet ons daarvoor bid?
Doodeenvoudig omdat ons nie die Heilige Gees se seëninge kan koop nie.
Dit is God se skatkamers. Net Hy het die sleutels.
Dit is God se “oliebron”. Net Hy kan die kraan daarvoor oopdraai.

En Hy doen dit deur die Heilige Gees.
Trouens daar is niks wat God in ons tyd doen, wat hy nie deur die Heilige Gees doen nie.

In die eerste en tweede gebed (Ef 1 en 3) kry ons die refrein dat Paulus bid dat die Vader deur sy Gees die gebedsversoeke uitdeel.
Sien die Gees is die kanaal waardeur God se seëninge kom.
Die Gees is die kelner wat die seëninge/gawes vir ons uitdeel.

En dit is waarom Pinkstertyd gebedstyd is.
Nog nooit was daar in die kerk ’n herlewing wat nie voorafgegaan is deur ‘n intense gebedspassie nie. Is dit nie tyd dat ek en jy weer met ’n groter verwagting bid nie?

Wat is dit spesifiek waarvoor Paulus dan in sy tweede Pinkstergebed bid:

Hy bid vir drie dinge:
• Krag
• Inwoning van Christus en
• Liefde

Waarom bid hy vir krag? Omdat die gelowiges in Efese moedeloos geword het (sien vers 13).
En ons het ook dikwels rede om moedeloos te word.
Bid vir die krag van die Gees.
Bid vir krag om jou dissipelskap met toewyding uit te leef.

En waarom bid Paulus dat Christus in hul harte sal woon?
Omdat Christus soms duideliker en ander kere minder duidelik sigbaar word in ons lewens.
En die wêreld het nodig om Jesus helder en duidelik te sien.

En waarom bid Paulus vir liefde wat ons kan voed en kan anker?
Vs 17 praat daarvan dat ons in die liefde “gewortel en gegrondves sal wees”.

Dit is die beeld van die liefdesboom wat met sy wortels geanker is in liefde-grond.
Maar die boom kry ook sy groeikrag en sy vrugdra vanuit die liefde.

Ek sluit:

Sien jy die pinkster-proses:
1. Glo dat die oorvloed ook vir jou bedoel is, want God sê so!
2. Vra dit dan in gebed.
3. Ontvang dit in die geloof.
4. En gaan leef die liefde van die Heilige Gees.

Ek skuld die gemeente die getuienis:

Karn gaan Dinsdagoggend 6:00 in vir die nekoperasie.
Ons twee is maar gespanne en senuweeagtig. (Want hier is ook warfarinter sprake.)
Ons skrik toe hulle ons reguit na Neuro-ICU toe stuur.
Maar daar kom die een na die ander 5 mense die een na die ander na ons toe – met die wonderlikste klomp liefde en deernis en professionaliteit.

Ek glo dit is mense wat deur die Gees van God die spesifieke gawes gekry het en op die regte plek hul gawes uitleef.

Die chirurg, die narkotiseur, die fisio, die saalsuster, die teater-suster.
Elkeen kom daar aan met soveel bemoediging en troos dat ek net kan getuig daarvan dat dit die Trooster self is wat deur hulle daar by ons kom staan.
Die narkotiseur, ’n lang skraal dame, kom sit selfs op haar hurke by hierdie tannie en sê: “Mevrou, jy kan maar ontspan – ons sal baie mooi na jou kyk. Jy hoef nie bang te wees nie.”

En ek besef net dit is hoe die Trooster Gees sy liefde aan ons kom bewys.
Dit is Pinksterliefde wat geleef moet word.

Hoor – glo – bid – ontvang – gaan leef……. die seëninge van die Gees wat vir jou bestem is.

Amen

Stil gebed waarin jy die Here vra vir jou Pinkster-seën uit die rykdom van Sy heerlikheid.

Prediker: Ds Retief Botha. Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.