1. Skriflesing : 2 Kor 5:11-21 : Laat die wiele rol.                      Prediker: Japie Marais
  2. Preek

Wiele rolInleiding

Paulus was ‘n baie besondere mens. Nie oor wat of wie hy was nie maar oor wat hy gedoen het. Hy is al met baie woorde beskryf.

Baie woorde vir een begrip. As ons vandag al hierdie woorde met een bekende woord moet vertaal, dan kan ons sê dat Paulus niks anders was as ‘n rep. Hy was ‘n rep vir God en moes Jesus aan die mense verkoop. As u dalk nie van die woord rep hou nie kan ons maar van die woord verteenwoordiger praat.  Dit is die dieselfde en is ‘n meer eietydse woord. Want ‘n verteenwoordiger is iemand wat namens iemand anders optree en daardie persoon of instansie namens wie hy optree se belange bevorder.

Nie net was Paulus ‘n verteenwoordiger nie. Hy was waarskynlik een van die mees susksesvolle verteenwoordigers van alle tye gewees. Want as ons vat hoeveel gemeentes Paulus gestig het en hoeveel mense hy bereik het. Daar was die gemeente in Rome, Korinthe, Efese, Galasië, Fillipi, Kolosse en nog Thessalonika. Wat dit nog meer besonders maak, is die feit dat hy nie ‘n kar gehad het nie. Hy moes met die voete loop en van skepe gebruik gemaak vir die dorpe wat anderkant die see was. En hierdie sukses wat Paulus behaal het, het natuurlik baie mense jaloers gemaak. Daarom het hulle agter sy rug gegaan en van hom geskinder. En teen die agtergrond kom Paulus nou en verduidelik aan die gemeente in Korinthe wat hy doen, vir wie hy optree en wat die rede vir sy sukses is.

En as ons nou vandag uit hierdie gedeelte kyk na die sleutel vir die sukses van Paulus as verteenwoordiger dan is dit nie iets wat ons net van moet kennis neem nie. Nee dit is iets wat ons kan najaag. Daardie sleutel is die woord nuut. Nou gaan ons kyk na alles wat nuut was by Paulus

2.1 Nuwe Mandaat
Die eerste was Paulus se nuwe mandaat.  ‘n Mandaat is ‘n opdrag wat iemand kry van die persoon of instansie namens wie hy optree.

Paulus het vroeër voordat hy tot bekering gekom het, sy mandaat  by mense gekry. In Handelinge 9:1 staan daar dat Paulus soos ‘n besetene voortgegaan het om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. En daar staan daar in Handelinge 9:1-2 die volgende woorde: “Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring” . Met ander woorde hy het as ongelowige sy mandaat en opdrag van mense gekry.

Maar toe hy tot bekering gekom het, het hy nie meer sy mandaat van mense gekry nie. Hy het dit direk van God gekry. Daarom dat hy so sterk daarop klem lê in 2 Kor 3:1-3 dat hy nie aanbevelingsbriewe van mense nodig het nie. As hy sy mandaat van hulle ontvang het met ‘n aanstellingsbrief van die gemeente sou hy homself hoog aangeprys het, sodat hulle vir hom ‘n goeie getuigskrif kon gee. Dit was glad nie sy bedoeling nie. Hy sê dit baie duidelik in vers 12:  “Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle ‘n antwoord kan hê vir dié wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie”.

Paulus het ‘n nuwe mandaat gekry. ‘n Mandaat van God. Daarom dat hy in vers 20 sê dat hulle gesante van God is. Maar die gedeelte wat hierdie nuwe mandaat van Paulus beskryf is in Galasiërs 1:1 “Dat ek ‘n apostel is, dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur ‘n mens aangestel nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader wat Hom uit die dood opgewek het.

Hy het sy nuwe mandaat direk van God gekry. God het hom geroep. En God het hom aangestel.

En weet u. Niks het verander nie. Elkeen van ons wat hier sit, is God se verteenwoordigers en elkeen van ons is deur God self aangestel. En Hyself het ons ons nuwe mandaat gegee.  

2.2 Nuwe Motief
Die tweede  is naamlik dat hy ‘n nuwe motief gehad het. Vroeër is Paulus gedryf deur selfsug ‘n idealisme om uit te styg in sy beroep. Maar toe gebeur daar iets. Damaskus.  Die Here moet hom blindslaan sodat hy anders na die wêreld kon kyk. Tot nou het hy die wêreld uit sy eie oë gesien. Maar nou moes hy raaksien wat Jesus vir almal gedoen het. En hoe mooi beskryf Paulus dit nie in 2 Kor 5:14: “Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het

Paulus het Jesus aan die kruis gesien. En hy het gesien dat dit alles vir elke mens gebeur het. En dat elke mens saam met Jesus daaraan die kruis gesterf het. Eensklaps het die Here vir hom ‘n nuwe motief gegee. Die Here het vir hom ‘n nuwe dryfkrag in die lewe gegee. En daardie nuwe motief was liefde. Die woord wat daar in Korinthiers gebruik word wat in Afrikaans met dring vertaal woord is sunege. Dit beteken letterlik om aan mekaar te hou. Soos gom twee blaaie aanmekaar hou, soos sement twee stene aanmekaar, so het liefde Paulus nou aanmekaar gehou. Liefde het Paulus se nuwe motief in die lewe geword en daarom het hy so met passie die evangelie verkondig. In vers 13 praat hy van geestesvervoering, maar dit was niks anders as passievol.

Wat vir Paulus waar is, is ook vir ons waar. As ons vir die Here lief is en as liefde ons nuwe motief in die lewe is, sal ons baie makliker vir hom kan getuig. Hierdie nuwe motief van liefde maak dit baie maklik om God se verteenwoordiger te wees. Hoe kan ek nie deur liefde gedryf word as ek besef dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het nie.

2.3 Nuwe Maatstawwe
Die derde was die feit dat hy nuwe maatstawwe gehad het waarvolgens hy die wêreld beoordeel het. Luister wat sê Paulus in vers 16: “Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons Hom nie meer so nie” In die oorspronklike taal word nie die woord beoordeel gebruik nie, maar die woordjie ken. Met ander woorde daar staan letterlik : “Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie”

Paulus het ‘n soort van ‘n check sheet gehad waarvolgens hy mense beoordeel het. Verlede week het ds Bertie vir ons vertel dat daar 613 wettte in die Ou Testament was. Nou hoe meer regmerkies iemand op Paulus se checksheet gehad het, hoe beter het hy gedink hulle is. Met ander woorde hy het hulle streng beoordeel op dit wat hulle was en wat hulle gedoen het. Net so ook het Hy Jesus gesien as ‘n Jood wat al die wette in die Bbyel kom oortree het.

Maar toe hy bekeer is het dinge verander. Toe Hy Jesus anders leer ken het as die Verlosser, toe het hy mense anders begin sien. Hy het hulle nie meer gesien soos hulle is nie, maar soos hulle in Jesus Christus kon wees. Hy het hulle nie meer gesien as sondaars nie, maar as mense wat deur Jesus Christus verlos kon word. Totaal nuwe maatstawwe.

En weet u hoe belangrik is dit om nuwe maatstawwe te hê. Daardie checksheet van uiterlike dinge moet weggegooi word en daar is nou net een maatstaf en dit is die liefde van Jesus. Dit is soos om ‘n 3d movie met die blote oog te kyk. Alles is geblur, maar die oomblik as ek daardie 3d brille aan het, is alles mooi. Nuwe maatstawwe, nuwe oë, die oë van Jesus. Moenie op die uiterlike oordeel nie.

2.4 Nuwe Menswees
Die vierde het gelê in sy nuwe menswees. Naamlik sy nuwe menswees. Luister hoe mooi stel  Paulus dit in 2 Kor 5:17 : “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God” Dis baie maklik om hierdie verse te lees en te dink dat dit alles goed en wel en dat my nuwe menswees totaal en al die werk van God is en dat ek niks daarmee te doen het. Maar as ons na die grieks gaan kyk, is daar twee baie interessante feite wat na vore kom. Allereers as Paulus praat van die oue wat verby is, dan gebruik ‘n tydsvorm wat daarop dui dat dit afgehandel is. Met ander woorde my ou lewe is soos ‘n deur wat agter my toegemaak is. Ek mag dit nooit weer oopmaak nie. Dis afgehandel. Done and dusted. Maar as hy praat van die nuwe wat gekom het, gebruik Paulus ‘n tydsvorm wat dui op iets wat aangaan. Dit mag nie stop nie. Ek moet elke dag meer en meer nuut word.

God doen nie halwe werk nie. As Hy my nuutgemaak het, sal Hy sorg dat ek al hoe meer en meer gelykvormig aan die beeld van sy Seun word. Paulus se lewe was so ‘n groot getuie van hierdie feit. Waar hy vroeër moordadig en hatig was, kon hy nou nie genoeg van liefde praat nie. Waar hy vroeër die wet verkondig het, het Hy nou die genade verkondig. Waarhy vroeër teen Jesus was, was hy nou vir Jesus. Dit was sy vierde sleutel van sukses. Sy nuwe menswees.

2.5    Nuwe Missie

Laastens is dat Paulus  ‘n nuwe missie in die lewe gehad het. Vroeër was dit om mense te vervolg en verdeeldheid te bring. Dit was nie meer langer sy missie nie. Hy het ‘n totale ander missie gekry. Luister hoe mooi beskryf hy dit in verse 18-21: “Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons ‘n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees”.

Die defenisie van die woord missie, is dat dit opdrag dui wat ‘n verteenwoordiger ontvang om uit te voer. En in Paulus se geval sien ons dat hy nou ‘n hele nuwe missie ontvang het. In sy eie woorde sê hy dat hy die boodskap van versoening aan die mense moes gaan verkondig. Hy moes vir mense vertel dat God die vyandskap tussen mens en God deur Jesus Christus weggeneem het. Hy moes vir mense vertel dat God hulle deur Jesus vergewe. Dat hy hulle sondes nie meer toereken nie. En nog belangriker – hy moes hulle nie net daarvan vertel nie. Hy moes hulle oproep om daardie versoening te aanvaar. En dit is presies wat hy in die gedeelte doen. Hy is so passievol oor hierdie missie van hom dat hy in vers 20 sê: “Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het.”

En dit is die bottomline van enige verteenwoordiger van God se werk. Naamlik om die boodskap van versoening by mense uit te bring. Al hierdie dinge wat ons gesê het, kom tot niks as mense nie daagliks tot bekering kom en die versoening van Jesus aanvaar nie. Dit is net so goed ek is ‘n rep vir mediese toerusting en ek gaan na al die doktors toe en kuier by elkeen van hulle maar vertel hulle nooit van my produkte nie. Beteken niks.

En daarom wil Paulus en God en ek vandag by u pleit dat as u nog nie die versoening van God aanvaar het nie, dat u dit vandag sal doen. As u nog daarbuite soos ‘n heiden leef dat u sal toelaat dat God u verander.

Slot

Dit is naamlik die sleutel van Paulus se sukses as verteenwoordiger van God.

Ons het vandag die voorreg dat van ons gemeentelede as verteenwoordigers van God en van ons gemeente gaan uitreik na Mosambiek. En die wonderlike van om hulle uit te stuur, is om te weet dat hulle in liefde gaan uitreik en dat hulle hierdie mandaat van God ontvang om so hulle hulle missie om verligting te bring vir baie mense sal uitleef.

Ek wil afsluit met ‘n ander beeld. As verteenwoordigers van God kan ons onsself sien as ‘ou kar wat verinneweer is. En God het daardie ou kar gevat en met deernis gestoureer. Nuut geverf. Nuwe sitplekke, nuwe vonkproppe, nuwe olie. Alles nuut. En Hy het Hom nog vol petrol gegooi. Ons sit met die sleutel. Ons moet hierdie kar aansit en die wêreld inry en as verteenwoordigers van die God die wêreld ingaan. Ons moet huistoe gaan en die versoening daar werklikheid maak. Ons moet werk toe gaan en as verteenwoordigers optree. Ja ons moet self Mosambiek toe gaan en God daar gaan verteenwoordig.

Amen.