Afsluiting van reeks;  Ds Retief Botha  20180517

Ons is besig met die reeks oor “Oneindig meer”. En hier ontdek ons weer dat die Here deur Sy Heilige Gees in staat is om in ons lewens “oneindig meer te doen as wat ons bid of dink…” (Ef 3:20). Maw: meer as waaroor ons kan droom.

En juis dit roep ons op om in hierdie tyd van ons lewens met ’n groter verwagting te leef oor wat die Heilige Gees IN ons, VIR ons en DEUR ons kan doen.

Tydens die Reformasie 500-fees verlede jaar het ons weer ontdek dat die aksente van Sola Scriptura, Sola Christi, Sola Fidei, Sola Gratia en Soli Deo Gloria vir ons baie kosbaar is. Maar dat dit vir ons nodig is dat Sola Pneuma in ons dag ook meer beklemtoon moet word. Die Gees word waarskynlik nie genoeg verreken nie. (Net soos die Vader en die Seun ook nooit genoeg eer en erkenning kan kry nie!)

SKRIFLESING: Joh 7:37-39

Ons is maar soos kinders. Ons verstaan beter as daar ’n beeld of metafoor – soos in ’n kinderdiens – gebruik word.
In Jesus se bediening loop hy ook buite rond en hy sien die konkrete dinge in die lewe rondom Hom gebeur.
• Hy sien die mossies.
• Hy sien die sout buite op die grond.
• Hy sien die skaapherder en die verlore skaap wat teruggedra word.
• Hy sien die saaier wat loop en saai.

Maar Hy sien dit ook as sy metafore om die grootste geestelike waarhede oor te dra.

Die beeld wat Jesus hier gebruik is ’n waterstroom wat van êrens uit ’n dam vloei.
En oral waar hierdie water kronkel, gee dit lewe.
Dit word ’n groen spoor van lewe. Dit is lewe wat groei en blom en vrugte dra.

Wie anders as ons in SA is vandag so pynlik bewus van die waarde van water en die gepaardgaande oorvloed.
En juis waar die water nie is nie, daar is die wêreld sterwend en paniekerig.

Jesus sluit by ’n liturgiese fees by die tempel aan:
“Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep…”

Interessant hoe hierdie tipe simboliek ook al in die OT liturgie neerslag gevind het.
En dan is dit gekoppel aan die sg Huttefees wat die Here se sorg daar in die uittog deur die woestyn gevier het na die Beloofde Land.
Nie net tydens die woestyntog het die Here vir hulle voorouers gesorg nie. Ook tot op hul dag is daar op die lande vir hulle gesorg. En dan was die fees ook ’n oesfees.

Dan het mense in ’n vrolike luim vir hulself buite hutte opgeslaan en as’t ware uitgekamp soos ons met ons tente en karavane in die vakansies gaan uitkamp.

Oral het die hutte, hoofsaaklik van blare gemaak, opgeslaan, daarom is daar van die “Huttefees” gepraat. In die strate, op die plat dakke van huise en in die parke – selfs in die tempelterrein, oral was die hutte.

Maar ook in die tempelterrein is daar fees gevier.
Op die laaste, die sewende dag, het die priester water gaan skep uit die Siloambad. Dan is die water in ‘n goue kan met ’n seremoniële optog na die tempel teruggebring.

Daar is dit sewe keer om die altaar gedra en dan uitgegiet.
Gelyktydig is ’n kan met wyn aan die ander kant van die altaar uitgegiet.
Dit het die volk herinner aan die sorg deur die woestynreis, maar ook aan die oorvloed van die aankoms in Kanaän. Daar was volop water … en wyn.
Die Here sorg vir die nodige water, maar ook vir die oorvloedige van die wyn.
(Demonstrasie:
Ons rekonstrueer die prosessie wat van die Siloambad af met die kom water loop tot by die altaar waar dit aan die een kant van die altaar uitgegiet word.En die wyn … aan die ander kant….(in wynglase).)

So het hierdie fees ook die karakter gedra van ’n gebed tot God dat Hy die komende jaar die lewe en oorvloedige vrugbaarheid mag gee.

En dan vind die verrassende plaas: Jesus, wat tot nou ’n lae profiel op die fees gahandhaaf het, staan op en leer die skare.
Hy nooi hul eintlik uit:

Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. ”

Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.

Kom ons begin by die laaste opmerking oor die Heilige Gees:
Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.

Bykans 50/60 jaar na hierdie gebeure kyk Johannes terug na hierdie uitspraak en dan besef hy dat hierdie uitspraak alles met die Heilige Gees te make het. Die Heilige Gees sou eers uitgestort word na Jesus se verheerliking, maw sy sterwe en opstanding en hemelvaart.
Daar – op Pinksterdag breek die D-dag aan!
‘n Nuwe tydvak , die tyd van die Gees word ingelei.
Dit is die wonderlike tyd waarin ons ook nou kan leef.

Terug na die uitnodiging:
“As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!

Dors mense! Kom drink by my!
Ek gee verkwikking. Ek gee lewe! Ek gee die vrugdra

Hiermee sluit Jesus aan by die droogtetyd van die ballingskap toe die Here vir Israel sê:

Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. … Luister aandagtig na My, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. (Jes 55: 1)

(En dieselfde strekking kry ons ook in Openb 22:17)

Wat doen die Heilige Gees?

Eerstens is dit die Heilige Gees wat vir ons dors maak.
Die Gees laat ons verlang na dit wat beter is.
Die Gees laat ons besef wat ons huidige nood en armoede is.
Wanneer laas het jy gesmag na iets wat geestelik beter is?
As jy dit nie ken nie, is dit waarskynlik omdat jy jouself tevrede stel met
oppervlakkighede wat nie regtig ’n diep geestelike dors kan les nie.

Willem Nicol skryf ’n boek oor stil word by God: “’n Dieper dors”
Moenie tevrede raak met vlak watertjies nie.
Moenie tevrede raak met die tweede en derde beste nie.

En die Gees oortuig ons van ’n oorvloed wat beskikbaar is.
In Christus Jesus! Deur die Heilige Gees.

Daarom moet die Gees ons ook help om die woord van Jesus te hoor.
Net eendag – tussen al die ander stemme in jou geraas-lewe is daar iets wat vir jou soos God se stem klink.

Jes. se teks praat van “aandagtig luister”.
Om soos ’n dowe te sê: “Here, sê weer! Want misken het ek dit nie mooi gehoor nie.”
“Here, sê weer en bevestig vir my U woord!”

Laat die Gees jou help om jou dors te erken!
Laat die Gees jou help om elke dag die stem van God te herken!
Gee jou dagboek en tydskedule vir die Gees en vra Hom om jou dag vir jou te help beplan.

Maar dan moet jy ook kom en kom drink.

So dit raak duidelik. Die water is by Jesus.
En dit is nie vanselfsprekend nie.
Ons is moderne mense wat hou van baie opsies (Coke, Pepsie, Iron Brew, Sparletta…)
Ons leen partykeer ons ore uit vir baie stemme – en dit om soms te wys hoe cool en hoe oopkop jy is. Moenie by onbetroubare bronne gaan drink nie.

Ek onthou ’n plakkaat in die biblioteek waar ons Woensdae ons leesboeke gaan uitneem het: Moenie dink ’n boek is diep as jy nie die bodem kan sien nie.
Partykeer is die vlak water troebel gemaak dat jy moet dink dit is diep.

En dit is die Gees wat jou dan trek na Jesus en Sy Woord.
Dit is die “Kom!” van Jesus waarop die Gees jou laat reageer.
En dit is die Gees wat jou help om met ’n openheid dieper te kyk.

In die volgende sin word die “Kom!” gelykgestel met “Wie in My glo…..”

En dadelik besef ons dat die die Gees is wat ons nie net laat hoor nie, maar ook trek.
Trouens Hy gee vir ons geloof. Geloof is die eerste geskenk van die Gees.
Dit is daardie vasgryp aan God met jou klein geloofshandjies.
Wat eintlik niks anders is as ’n ontvanklikheid nie.
Geloof, sê een van ons teoloë, is louter reseptiwiteit.

Dit doen die Gees alles hier binne in ons.

Maar dan kom Jesus met ’n baie verrassende volgende opmerking:

“Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. ”

Wat se “strome lewende water” is dit wat die Gees gee?

Die drinkende persoon het self verkwik geraak van die lewende water.
In die gesprek vantevore met die Samaritaanse vrou het Jesus al gesê :
“Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ‘n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”

Ja, dit dui op die vernuwingswerk van die Gees.
Hy maak nuut.
Hy gee die wedergeboorte.
Hy gee die ewige lewe.

Maar die dorstige drinker word meer as net self verkwik.
Hy word die bron en die fontein van waaruit die lewende water oorvloei na buite.
Die Heilige Gees maak van ons die kanaal vir lewende water na die hele omgewing.
…. jou hele familie
…. jou hele buurt
…. jou werk- en leefkring
…. jou hele gemeenskap
…. die hele wêreld.

Waar jou watertjies van liefde en omgee uitmond, daar sal die wêreld anders begin lyk.
Daar sal hoop en vrede, blydskap en diensbaarheid begin blom.

Dit is in al die leefkringe waar ons die Gees se liefde en oorvloed moet laat deurvloei… oorvloei!
Ons praat van ’n missionale kerk wat gestuur is na dieselfde konsentriese sirkels rondom ons soos wat die Gees ook in Handelinge uitgestort is om mense getuies te maak in
Jerusalem
Judea
Samaria
En die uithoeke van die wêreld.

En ek en jy skuld hierdie oorvloed vir die wêreld.
Laat die Gees jou gebruik as die kanaal wat die oorvloed laat deurvloei.
Dat dit in nuwe kringe kan lewe bring.
Amen

Demonstrasie:
Ons rekonstrueer die prosessie wat van die Siloambad af met die kom water loop tot by die altaar waar dit aan die een kant van die altaar uitgegiet word.
En die wyn … aan die ander kant…. (in wynglase)

Amen

Prediker: Ds Retief Botha. Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.