Soms raak dit donker in ons lewens.  Dit is die tye wanneer die lewe jou om een of ander rede oorweldig en die donker soos ‘n kombers om jou kom lê en jou vasdruk.  En saam met die donker gaan baie keer die gevoel van eensaamheid en magteloosheid.  En daarom hou ons nie van alleen in die donker wees nie.  Miskien is dit nie die donker wat jou oorweldig nie, maar die eensaamheid!

Jesus was baie min alleen.  Trouens, daar was maar altyd mense rondom Hom.  Skares mense wat na Hom geluister het, wat sy wonderwerke gevolg het, wat teen Hom gedruk het en aan Hom wou raak.  Ja, van tyd tot tyd het Jesus alleen iewers gaan sit net om asem te haal en van almal weg te kom, maar alleen wees was iets wat Hy nie eintlik geken het nie.  As ons vanmôre so ’n bietjie op Jesus se voetspore loop tot en met die kruisiging, is dit nogal opmerklik hoe Jesus oppad na Jerusalem tree vir tree al hoe eensamer geword het. 

Jesus kom Jerusalem binne met skares mense wat juig en sing en ’n geraas maak en takke en klere voor Hom uitgooi.  Maar na die intog is Jesus na die tempel toe, en ‘n kleiner groepie het Hom gevolg.  Die fariseërs was ook deel van hierdie kleiner groepie kerkmense.  Dit is juis daar rondom die tempel waar die fariseërs genoeg gehad het van sy preke en Jesus se dood finaal beplan.  Dan word die groepie nog kleiner as Jesus nagmaal hou saam met sy 12 dissipels wat toe daarna 11 word.  Dit is opmerklik hoe die groepie rondom Jesus kleiner raak.  Op die Olyfberg raak Petrus en die twee seuns van Sebedeus aan die slaap en daar worstel Jesus toe alleen met die lydensbeker.  Voor Kajafas en sy verhoor het net Petrus by die vuur oorgebly.  En ewe skielik, was dit net Hy.  Jesus op sy eie.  Die opskrifte in die Bybel verwoord hierdie eensaamheid.  Jesus voor die Joodse raad, Jesus voor Pilatus, Jesus word bespot, Jesus word gekruisig.  Jesus…gedrop deur almal.  In die steek gelaat deur die skares, die kerkmense, die dissipels, Petrus.  En dan die uitroep van verlatenheid: 

Eloï, Eloï, lema sabagtani?  (Maar) My God, my God, waarom het U my (dan) verlaat? 

Op Golgota het dit skielik baie donker geword.  Alleen en eensaam en donker.  "Teen twaalfuur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot drie-uur die middag geduur". Die donker is so ‘n belangrike gedagte dat al drie evangeliste, Matteus, Markus en Lukas dit beklemtoon.  Wat wil hulle vir ons daardeur sê?  Wat is die betekenis van hierdie drie ure se donker in die geskiedenis van die wêreld?  Wat het tydens hierdie totale duisternis op Golgota gebeur?  (Skyfie)

U sien, 12 uur die middag is die tyd wanneer die son op sy helderste behoort te wees.  Die tyd van die meeste lig.  En juis op hierdie helderste tyd van die dag word dit toe stikdonker oor die aarde! 

Dit is natuurlik nie die eerste keer dat dit gebeur het nie.  Want donker is in die Bybel die beeld of metafoor van God se straf en oordeel. Toe die Here Israel uit Egipte bevry het, het Hy met die negende plaag, duisternis oor die hele Egipte laat kom (Eksodus 10:21-29).  Dit was die teken van sy straf oor Egipte!  En later, toe Israel van die Here af weggeloop het om ander gode te dien, kondig Hy deur die profeet Amos sy oordeel aan: "Daardie dag, sê die Here my God, laat Ek die son helder oordag ondergaan, maak Ek dit donker op aarde terwyl dit nog ligdag is" (Amos 8:9).  Met ander woorde, broers en susters, duisternis is die manier hoe God sy oordeel oor mense bring.  En hier hang Jesus in die donker omdat God se oordeel in al sy felheid oor Jesus losgebreek het!  God se straf word uitgestort oor Hom wat met die sonde van die wêreld belaai is!  Jesus hang midde-in die duisternis as die Middelaar vir ons eie donker verlorenheid!

Maar vriende, daar is ook ’n ander betekenis van die donker wat op die Ou Testamentiese tempeldiens gewys het.  

Wanneer die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het om vir die volk se sonde versoening te doen, mag daar in die allerheiligste geen lig gebrand het nie!  Die hoëpriester moes deur die donkerte van 'n wierookwolk omring wees wanneer hy vir die volk se sonde intree!  En nou, op Golgota, gaan ons ewige Hoëpriester, in die donker allerheiligste in, om daar voor die troon van God versoening te doen vir ons sonde!  Daarom word alle lig uitgedoof en trek God self ’n sluier oor Jesus se onbeskryflike smart en lyding! 

Daar in die donker, voor die troon van God bring Jesus versoening vir die wêreld se sonde!  Presies wat daar gebeur het weet ons nie, maar gedurende die drie uur van duisternis, bereik Jesus se lyding ’n dieptepunt waar Hy totaal en al alleen en verlate is.  So alleen soos wat niemand nog ooit was nie.  Alles wat Hy tydens Sy lewe op aarde gedoen het, het uitgeloop op hierdie verskriklike oomblik van donkerte, van totale eensaamheid en absolute verlatenheid. 

"My God, My God, waarom het U my verlaat?"     Speel snit 15

Drie uur die middag, aan die einde van drie ure se donker het hierdie uitroep van verlatenheid uit Jesus se hart geskeur.  Jy sien, drie uur was die tyd van gebed!  Dit was vir die Jode die uur om te bid.  Elke dag van drie tot vier is God se aangesig gesoek!  So lees ons dit in Handelinge 3:1 "En Petrus en Johannes het saam na die tempel gegaan op die uur van gebed, dit is drieuur"!

Vriende, die geweldige betekenis van die donker en drieuur is dat daar vir Jesus in die uur van gebed, die uur van gemeenskap met God, die uur in God se teenwoordigheid, die uur voor die aangesig van God geen gemeenskap met God moontlik was nie!  In die uur van gebed het Jesus geweet dat God nie na Hom luister nie!  In daardie tyd van donker was daar vir Jesus geen ondersteuning van sy Vader nie!  Geen oor om te luister en skouer om op te leuen nie.  Hy was totaal alleen en verlate! 

Daarom vriende, sal geen mens ooit hierdie uitroep van Jesus ten volle verstaan nie!  En ons moet bid dat niemand van ons dit ooit ten volle sal verstaan nie, want die enigste plek waar hierdie verlatenheid verstaan kan word, is in die hel!  Want dit is ’n plek van totale donkerte en Godsverlatenheid. 

"My God, My God, waarom het U my verlaat?" (Skyfie)

Broers en susters, Golgota was die eerste en die laaste keer dat God totaal afwesig was.  Dit was die eerste en enigste keer waar God Iemand in sy pyn en worsteling verlaat het.  Die een en enigste keer waar God sy rug op Iemand gedraai het.  Maar Jesus het in daardie donker eensame tyd, die voorhangsel geskeur sodat God se versoeningslig tot in die allerheiligste van die tempel kon deurbreek!  Jesus is deur die dal van Godsverlatenheid sodat ek en jy nooit weer deur God verlate sal kan wees nie!  Selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my! 

Vriende, die koerante was hierdie week weer vol berigte wat ons “waarom” laat vra.  In Ps 22 sê Dawid: “My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep?  My God, ek roep bedags en u antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie.”  Miskien sit jy vanmôre om een of ander rede ook in die donker en eensaam met jou eie waarom vrae?  Ons hoor tog so dikwels mense sê, as ’n desperate antwoord op ’n waarom: God het my verlaat!  God is nie meer hier nie!  God luister nie meer na my nie!  Ek bid maar God hoor my nie!  Broers en susters, dit is onmoontlik!  Jy kan nie weer deur God verlaat word nie, want dit is die volle betekenis van die donker dood van Jesus!  God sal nooit weer sy rug op mense draai  nie!  Nooit kan ons sonder God se teenwoordigheid wees nie!  Nooit sal ons roep sonder dat God luister nie!  Jou en my alleenheid soms, is ons eie gevoelens van magteloosheid en verlatenheid!  Ons eie gevoel van vrees en benoudheid en onkunde!  Maar wanneer ons vanmôre by die voet van die kruis gaan sit, moet ons Jesus hoor roep, nie een kind van My sal weer sonder God kan wees nie!  Nie een gebed, nie een versugting, nie een worsteling, nie een verlange sal ooit weer op dowe ore val nie.  Want Jesus is deur God verlaat sodat jy nooit weer deur God verlate sou kon wees nie.     

Liewe gemeente, op hierdie Goeie Vrydag hoor weer die pyn van verlatenheid wanneer jou Heiland ter wille van jou roep: "My God, My God, waarom het U my verlaat?"