Ons elkeen se geestelike lewe loop normaalweg deur verskillende fases:

Fowler praat bv van die volgende geloofsfases:

Brian Mclaren (waarvan ’n leeswaardige artikel op die webblad is onder Spiritualiteit), onderskei die volgende geloofsfases:

Miskien wil die Here in hierdie Groot Lydensweek van Paasfees vir jou lei tot ’n volgende fase van geestelike gehoorsaamheid.

Ook in die kort bedieningstyd van die Here Jesus was daar verskillende fases.

Een baie pertinente fase van Jesus se bediening word ingelei met die opmerking in vers 20:

Daar was ook ‘n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Betsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra: “Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet.”

Hulle kom waarskynlik na Filippus omdat hy ’n tipies Griekse naam het en vertrou dat hulle by hom aanklank sal vind.  Hy moet vir hulle die afspraak reël.

Wat van die afspraak geword het en waaroor hulle gesels het, is nie vir Johannes belangrik as hy die Evangelie skryf nie.

Wat wel belangrik is, is dat Jesus dit sien as aanduiding van die nuwe fase van sy bediening wat nou moet begin.

Die heidene begin nou na Hom te vra.

Tot hier was sy bediening hoofsaaklik aan die Jode.

Selfs met Maria se salwing van Jesus (begin van hf 12) en die daaropvolgende intog in Jerusalem was daar nie juis ’n oorweldigende oortuiging onder al die Jode dat Jesus wel die Messias is nie.

Die tyd is egter nou ryp vir die volgende fase van bediening wat oor die grense begin spoel.

En daarvoor is die kruis nou nodig.

Daarop sê Jesus vir hulle: “Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word.”

Interessant dat Jesus die kruis beskryf as ’n verheerliking van Homself.

Maar dan moet ons ook onthou dat, soos ons vroeër in die reeks al daarop gewys het,  vir Johannes is die kruis en die opstanding een groot gebeure van verheerliking.

Die kruis en die oop graf is een groot gebeure waardeur sy Heer-skap sigbaar word.

Jesus lees die tekens van die tye (ook die koms van die Grieke) en Hy is gereed vir die volgende stap in sy bediening.

Ek wonder sommer net of die Here Jesus nie daarmee vir ons hier op die vooraand van Paasfees oproep om die tekens te lees en onsself voor te berei vir ’n volgende fases van gehoorsaamheid in ons eie dissipelskap nie.

 

Die vraag is:  Watter volgende fase kan die Here Jesus van ons as sy volgelinge verwag?

Die antwoord op die vraag is nie te moeilik as ons Jesus se verdere redenasie volg nie.

Hy praat in beeldspraak eerstens oor Homself.

Maar juis omdat dissipelskap beteken om in die voetspore van Jesus te volg, is dit nie te moeilik om die implikasies daarvan vir ons te volg nie.

 

In sy volgende woorde vloei Sy weg van gehoorsaamheid en ons gehoorsaamheid ineen.

“Dít verseker Ek julle: As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ‘n groot oes in. Wie sy lewe bo My liefhet, verloor dit; en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo My liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees.”

 

Die metafoor van die sterwende koringkorrel is baie effektief.

Vir die ou Jood het die koringkorrel gesterf.  Hy hou inderdaad op met bestaan.

Hy word begrawe.

Uit hierdie sterfte groei egter ’n nuwe lewe wat heerlik later begin vrug dra.

En dit is presies die boodskap van Paasfees waaroor die kerk van Christus in hierdie Groot Lydensweek fees vier.

 

Ons vier fees oor die Eerste Koringkorrel wat op Golgota gesterf het en begrawe is.

Ons vier fees oor die nuwe lewe wat uit die graf uitgebars het.

Ons vier fees oor die groot oes wat besig is om wêreldwyd ingebring te word.

 

Dit is die lekker deel van Paasfees … die feesviering.

Maar dan kom daar ’n moeiliker saak by, nl die appél wat meer is as feesviering:

   Die appél van self ook koringkorrel te word.

 

As Jesus dan die Eerste Koringkorrel is, impliseer dit tog dat daar ook verdere koringkorrels moet kom. Dit is ek en jy!

Dit het die preekmaak vir my vreeslik moeilik gemaak.

Ek kon nie vorder nie (miskien deels agv die fisiese uitdagings van die basaar!), maar dan ook die innerlike weerstand teen hierdie appél dat ek aan myself moet sterf.

 

Wat behels hierdie nuwe fase van gehoorsaamheid?

Dit is ’n radikale gebeure wat inderdaad ’n sterwe impliseer. Eina!

 

Waaraan moet jy sterf?

“Wie sy lewe bo My liefhet, verloor dit; en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo My liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou.”

Kom ons stel dit anders:

Jou agendas van eiebelang en eie voordeel word van die tafel afgegooi.

Jy kry ’n nuwe agenda: Liefde vir Jesus en sy Koninkryk.

 

In sy boek: Counting The Cost, sê C.S. Lewis:

“The terrible thing, the almost impossible thing, is to hand over your whole self – all your wishes and precautions -to Christ.  Christ says ‘Give me All. I don’t want so much of your time and so much of your money and so much of your work: I want You..’”

Jesus kom nie om jou eie self ’n bietjie te martel dat jy meer soos Hy kan word nie.

Nee, Hy kom om jou DOOD te maak!

Hy kom saag nie net so hier en daar ’n tak af om jou lewensboom mooier te fatsoeneer nie. Nee! Hy kom om die hele boom uit te pluk! Hy moet sterf!

Dan kom gee Hy vir jou ’n nuwe self.

Eintlik kom gee Hy homself in jou.  Die Lewe … en dit in oorvloed!

Hoe meer van die ou boom oorbly hoe vrotter gaan die vrugte wees wat jy dra.

As Jesus egter hom self in jou kom inplant, kan jy verwag dat jy deel van die waardevolle groot oes sal dra …. uitvoerkwaliteit!

 

Dietrich Bonhoeffer skryf uit sy Nazi-vervolgingsagtergrond:

“Wanneer Christus iemand as dissipel roep, roep Hy daardie een om te sterf.”

Dit kan beteken dat Hy jou soos die eerste dissipels roep om hul huis en vissersskuitjies agter te laat om Jesus te volg – sonder al jou ou prioriteite en sekuriteite.

Maar dit kan ook wees dat die Here jou roep soos Hy vir Martin Luther geroep het  – om die klooster te verlaat en na die wêreld terug te keer en daar ’n verskil te gaan maak.

In beide gevalle wag dieselfde dood:  Die prysgee van jou eie agenda en eie planne.

Dit is mos die dinge waarvoor jy so lief is:  jou eie self, jou eie planne, jou eie agenda.

Dit is die dinge wat ons moet “verloor” (vs 25),

letterlik: Hy vernietig dit!

Jy moet dit ruil vir iets beters!

Die beste word as verdere beloning beskryf as “om te wees waar Ek is” (vs 26).

As jy Jesus volg in jou dissipelskap, sal jy wees waar Hy is.

 

Ek wil afsluit met vers 26:

“As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees.”

Hier gebruik Jesus die woorde dien en dienaar soos in die diens van ’n diaken (diakonein, diakonos).

Dit is nie die diens van ’n slaaf nie.

Dit gaan dus oor vryheid van keuse en eie verantwoordelikheid.

Jy staan vandag voor die keuse om die Here te volg, of om Hom nie te volg nie.

Dit is jou keuse….die moeilikste keuse, want dit impliseer die weg van die koringkorrel.

Eintlik is daar geen manier waarop jy uit jou eie die keuse van die koringkorrel kan maak nie.

Gelukkig staan daar ook ’n vers 32:

“En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek.”

 

Dit is waarmee die Here vandag besig is.

Hy is deur sy Heilige Gees, vanuit die hemel, besig om jou te trek.

Hy trek jou op die pad van die koringkorrel agter Hom aan.

Dit is jou nuwe geestelike pad waarop Hy jou hierdie Paasfees wil lei.

 

Amen

 

Prediker:  Ds Retief Botha

(Vir enige kommentaar stuur e-pos na rrbotha@hotmail.com)