Picture1Prediker: André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za

Klik hier vir beeldmateriaal van die preek

Verlede week het ons die beeld van die fles gebruik om na te dink oor alles waarmee ons ons lewens volpak.  Ek hoop jy het hierdie week vir die Heilige Gees die geleentheid gegee om vir jou te wys wat jy moet delete, waar jy moet regpak sodat die Here meer en meer plek in jou lewe kan kry.  Want, so het ons uit Ps 84 geleer, dit gaan goed met mense wat hulle lewens met God volmaak.

Vanaand gaan ons so ’n treetjie verder .  Die vraag wat ons vanaand vra is: Hoe lyk ’n lewe wat deur die Here volgemaak is?  En die antwoord is: dit is ’n lewe met ’n muur om!

Daarom is die tema vanaand: dis tyd om mure te bou!

Gebed

Mure was nog altyd deel van die Here se plan met sy mense.  Julle sal onthou toe die Here sy volk uit Egipte gelei het het hulle mos met hulle tentjies getrek.  En op die plekke waar hulle kamp opgeslaan het was daar letterlik twee tent dorpe.  Daar was die tent van God of die tabernakel en dan die tente waarin die mense gebly het.  En van die begin af was God se tent eenkant en anders.  Trouens daar was ’n muur om God se tent.  Enige een kon ook nie sommer net in God se tent instap nie.  Daarom het die muur om God se tent hulle herinner dat Hy groot en almagtig is.  Hy moet met eerbied en respek behandel word.  Maw, daar was afstand tussen hulle tente en God se tent!

Later bou Salomo ’n tempel en word die tent vervang met ’n gebou van klip en stene.  Maar hierdie gebou het ook ’n muur om!  En die rede: om die tempel en die dorp van mekaar te skei.  God is heilig!  Hy is anders, Hy is eenkant, Hy is nie soos die mense nie.

Behalwe fisiese mure het die Here natuurlik ook ’n geestelike muur om sy kinders gebou om hulle te beskerm van die besoedeling van die wêreld.  Daarom gee die Here byvoorbeeld vir hulle duidelike reëls waarvolgens Hy wil hê hulle moet lewe.  Dit is die muur wat die Here om sy kinders gebou het om te sorg dat hulle nie besoedel word deur die sondes en gebruike en gewoontes van mense wat Hom nie ken nie.  En ouens, hierdie reëls is vandag nog die muur tussen God se kinders en die wêreld.  Hierdie muur keer dat ons besoedel raak deur die sonde.

Nou Esegiël tree in die tyd van die ballingskap op.  Die volk het so besoedeld geraak dat God hulle met die ballingskap gestraf het omdat hulle soos die ander heidense volke geword en gelewe het en Hom as’t ware verruil vir ander gode.  Presies dit wat die Here nie wou hê nie! En nou kry Esegiël die opdrag om die volk te waarsku en tereg te wys in die eerste gedeelte van die boek, maar ook weer moed in te praat in die laaste gedeelte.  En dan droom Esegiël hierdie droom in 42:15-43:12.  Hy droom oor die tempel.  Hy droom oor die tyd wanneer God weer gaan terugtrek na sy huis toe en wanneer sy kinders Hom alleen, kan ons sê onbesoedeld, gaan dien en aanbid.

En waarmee begin ons gedeelte?  Hoe begin die droom?  Met iemand wat ’n muur meet!

Skriflesing: Esegiël 42:15-43:12

Die droom begin by ’n muur wat gemeet word.  Vers 15: “Nadat die man die tempelgebied klaar afgemeet het aan die binnekant, het hy my by die poort uitgeneem wat oos gekyk het en die mure buiteom gemeet”.  En dan word daar vertel hoe hoog en lank die muur was. Maar in vers 20 lees ons wat die rede vir die muur om die tempel was “Die muur was die grens tussen die gewyde gebied en die wêreld daarbuite.”

Daar is ‘n muur tussen heilig en onheilig!  Daar is ’n muur tussen rein en onrein! Daar is ’n muur tussen goed en sleg! Daar is ’n muur tussen reg en verkeerd.  Daar is ’n muur tussen God se kinders en die wêreld!

En ouens, om mure te bou is ’n radikaal ander boodskap as wat ons vandag gereeld hoor!  Ons leef in ’n tyd waarin ons gereeld hoor dat ons mure moet afbreek.  Ons moet die mure van die verlede afbreek, ons moet mure tussen mense afbreek.  Ons leef in ’n demokratiese land waar ons mure moet afbreek sodat daar vir alles en almal plek gemaak kan word.  Ons word aangemoedig om eerder te akkommodeer as om te konfronteer.  Christene moet eerder om dieselfde tafel gaan sit as om eenkant standpunt in te neem.  Ons word voortdurent uitgedaag om meer ruimte te maak vir mekaar se verskillende geloofsoortuigings en idees  van reg en verkeerd.  Maar weet julle wat is die probleem?

God se opdrag is anders.  Christene word nie net opgeroep om mure af te breek nie, maar om mure steentjie vir steentjie op te bou tussen reg en verkeerd, tussen rein en onrein, tussen goed en sleg tussen God se kinders en die wêreld.

Die Here se aanklag teen sy volk in Esegiël was juis dat mure afgebreek en nie opgebou is nie.  En in Esegiël se droom oor die nuwe tempel hoor ons iets van God se droom om mure te bou en mure te respekteer.  Vers 7 sê die Here: “Mens, dit is die plek waar Ek my troon het, waar Ek vir altyd teenwoordig is tussen die Israeliete.  Hulle en hulle konings sal nie weer my heilige Naam oneer aandoen deur afgodery te pleeg en die lyke van hulle konings hier te begrawe nie.  Die konings het hulle paleis se drumpel en deurkosyn teenaan my huis s’n gesit, sodat daar net ’n muur tussen ons was en hulle het my Naam oneer aangedoen met hulle afskuwelike optrede.  Daarom het Ek hulle in my toorn vernietig.”  Die Here se aanklag is tweeledig:

En daarom wil die Here vandag nog mure laat bou.  Uit die gedeelte is daar twee mure wat daagliks in ons lewe steentjie vir steentjie gebou moet word.

  1.  ’n Heilige muur om God

Ek dink die Here herinner ons aan die afstand of die muur wat daar tussen Hom en ons is.  Karl Barth het gesê God is die Gans Andere.  Ons moet dit onthou!  Ja, deur die genade van die Here het ons vrye toegang tot God.  Hy is ons God en soos Jesus in Johannes sê ons Vriend.  Maar Hy bly steeds God en ons sy maaksel.  God is heilig en ons sondaar mense.  En as ek vandag eenvoudig net na mense luister, respekteer baie mense nie die muur tussen God en mens nie.  God word maar eenvoudig een van ons.  Hy moet dikwels net reg staan om aan ons lysie versoeke gehoor te gee en die oomblik as Hy nie doen wat ons wil hê nie gooi ons tantrums en beskuldig Hom van ’n klomp goed.  Julle sien, die oomblik as ons hierdie heilige eerbied vir God verloor is Hy nie meer God nie.  So, wanneer die Here ons met Homself volmaak, maak Hy ons vol met ’n heilige eerbied vir wie Hy is en kan ons nie anders as om diep bewus te raak van die muur of die afstand tussen ons en God nie.

  1. ’n Muur tussen ons en die wêreld

Maar dan is daar mure tussen ons en die wêreld en daar behoort duidelike mure te wees!  Sigbare mure wat almal kan sien.  Wees heilig want Ek is heilig sê die Here.

Jy sien, God bly nie in ’n tent nie, Hy bly in jou! Jy is die tempel van God!  En jy moet heilig lewe soos God heilig is. Net soos om die tempel, moet daar om jou lewe ’n muur wees wat die heilig beskerm.   Wat keer dat die mooi besoedel word met die vuil van sonde.  Daar moet in jou lewe ‘n duidelike grens wees tussen reg en verkeerd.  Jy moet duidelike mure bou sodat die wêreld kan weet wat jy bereid is en nie bereid is om te doen nie.  Daar moet ’n muur wees in jou lewe tussen rein en onrein, tussen goed en kwaad tussen reg en verkeerd.  Want as ons net mure gaan afbreek raak Christene besoedelde mense.

Ek het vanmôre vir die kinders gewys.  As ek skoon water by modder gooi, dan word die water vuil.  Wanneer jy iets skoon met die vuil meng dan raak die skoon altyd vuil.  As jy as Christen sonder mure lewe, gaan jou lewe vuil raak.  Jou verhoudinge gaan vuil raak, jou gedagtes gaan vuil raak, jou optrede gaan vuil en besoedeld raak.

Dis hoekom God duidelike mure om sy kinders trek.  Om dit wat skoon is, om dit wat reg is, om dit wat heilig is, om dit wat goed is, om dit wat rein is so te hou!    As die muur tussen God se kinders en die wêreld afgebreek word is daar nie meer ’n sigbare of noemenswaardige verskil tussen ons en die wêreld nie en verloor die evangelie sy krag.

Slot:

Jy sien, heilig is ’n lewe met ’n muur om!  Wat die wêreld kort en wat God vra is nie mense wat net mure afbreek nie, maar Christene wat bereid is om mure op te bou sodat reg reg kan bly en sonde sonde.  Sodat rein rein kan bly en onrein onrein.  Sodat heilig heilig kan bly en onheilig onheilig.  Dan sal die wêreld die verskil kan sien tussen tempels waarin God bly en tempels waar die Here uitgesluit is.

Heilig is ’n lewe met ’n muur om.  Jou hele lewe, jou manier van werk, jou verhoudinge, jou vriende, jou manier van kuier, jou woorde, jou grappies, jou gedagtes, jou taal.  ’n Besoedelde lewe het geen impak en getuienis in die wêreld nie.  God haal ons nie uit die wêreld uit nie, maar ek bid dat Hy deur die waarheid van sy Woord en Gees mure in jou en my lewe sal oprig wat die wêreld kan sien.  In die wêreld, maar met ’n muur om.  Dis tyd om mure te bou!  Amen

Gebed: Dink oor die mure of die gebrek aan mure in jou eie lewe.