Hierdie teks vertel vir ons van drie roepings:

Jesus begin sy bediening as die wekker afgaan.

Die wekker wat vir Jesus aandui dat Hy moet begin is wanneRoepinger Johannes die Doper deur Herodus  in die tronk gesmyt word.

Dit voorspel alreeds botsing en konflik met die heersers.

Tema:  Geroep vir Jesus se groot visvangs  

Wanneer Jesus ’n mens roep, dan is dit gewoonlik ’n groot ingrypende en selfs traumatiese gebeure.

Wanneer Jesus jou roep, soos vir die eerste vier dissipels hier, dan verander dit jou lewe baie radikaal.

Jesus se roeping is nie ’n uitnodiging vir ’n lekker koffiekuier en dan gaan jy terug huistoe nie.

Sy roeping is ook nie ’n vakansie-avontuur van ’n week of twee na Mapanungupwe en die Wildtuim en dan kom jy terug na jou gewone verantwoordelikhede toe nie.

Hierdie ding dat Jesus mense roep is iets anders.

Kom ek verduidelik:

Die eerste vier dissipels word so 2-2 geroep. Twee broers en twee broers.

Toevallig in dieselfde beroepe: vissermanne by die meer van Galilea.

Maar in beide gevalle kry jy die indruk dat hierdie familiebesighede was.  Trouens die tweede paar wat geroep word, se pa is ook nog deel van die prentjie.

Maw daar was meer mense in die familie wat van die aktiwiteite van die besigheid afhanklik was.

En nou roep Jesus hulle: “Kom hier! Kom saam met my!” (Bevelsvorm van die werkwoord.)

Nou sou ons kon verwag dat hier darem meer van ’n onderhandeling kon plaasvind:

“Vir hoe lank Here?   Sou ons môre-oggend kon terugkom om aan te gaan met die nette regmaak?

Here, U verstaan nie, Pa hier kan nie meer die nette alleen regmaak nie….rugprobleme van al die jare se roei.   En die regmaak van die nette is ook nie vir sy ou arthritus-vingers nie!”

En Jesus skud sy kop vir ‘n “Nee!”

“Jesus, maar hierdie is familiebesigheid. ’n Vennootskap en ons het elkeen gelyke aandele hierin.  En hier is ’n hele klomp mense vir wie ons verantwoordelik is vir brood op die bord.  En om die minste te sê, hier is groot deel van die gemeenskap wat nogal afhanklik is van ons visvangste vir oorlewing.”

Jesus se kop skud weer in ‘n “Nee!”

“Nou goed, Jesus, kom ons praat dan harde besigheid.  Watter salaris bied jy aan?  Enige byvoordele? Reiskoste? Medies? O, dis nie nodig nie!?  Ongeriefstoelaag.”

Weer ’n kopskud.

“Nou, Here, wat moet ons kom doen?”

“Visvang!”

“Here, nee, dit is goed want daarvan ken ons!”

“Nee nie visse van nie!  Mense vang!”

“O gaats!

“Toemaar, ek sal julle leer!   Ek sal julle vissers van mense maak.

Ek maak jou wat jy nie is nie en Ek gee jou wat jy nie het nie”

En dit is presies ook maar hoe die Here vir ons roep.

Dit vra van ons ’n vreemde en irrasionele gehoorsaamheid.

Jy doen goed wat totaal onlogies en irrasioneel vir die ongeloof is.

Roeping tot dissipelskap behels ’n stuk onvoorwaardelikheid.

Jy gehoorsaam sonder voorwaardes en eise

Dit gebeur omdat liefde/Liefde jou dring.

Dit gebeur omdat jy maar net Jesus se voorbeeld volg.

As ons vandag, hier aan die begin van die jaar vra wat ons roeping vir hierdie jaar is, dan moet ons na Jesus se roeping kom kyk.

As ons gesamentlik vra na die gemeente se roepingsverstaan, moet ons kyk wat Jesus gedoen het.

 

Eers twee algemene opmerkings:

En die eerste wat ons sien is dat MENSE vir Jesus baie belangrik was.

En mense is steeds vir Hom belangrik.

Dit maak nie saak wie die mense was nie.

Vir die ryk jongman en Levi die stinkryk tollenaar was Jesus net so lief soos vir die melaatses buite die stad en die bedelaar by die bad van Betesda.

In die NG Kerk het ons ook begin met wat ons noem ’n Seisoen van Menswaardigheid.

Almal is vir Jesus kosbaar.  Daarom verdien elke mens om met waardigheid en respek hanteer te word.

 

In Matteus kry ons ook  ’n besondere klem op Jesus se universele bediening, dws die evangelie vir ALLE mense .

Hy verhuis selfs na Kapernaum – nie omdat Hy daar ’n stranhuisie het of daarvan hou om te swem nie.

Hy begin Sy bediening daar in Galilea sodat vervul word Jesaja se voorspelling:

Om die lig te bring in “Galilea waar die heidene woon.”

Ons sal goed doen aas ons hierdie twee aksente onthou.

 

Maar wat DOEN Jesus prakties as hy sy roeping begin uitleef?

“Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak.” (vs 23)

  1.   Hy preek/verkondig  (Grieks:  κηρύσσων,  kerusson)

Wat is die inhoud van sy prediking?

“Bekeer julle, want die Koninkryk van die hemel het naby gekom.”

 

Ek was nogal teleurgesteld met die preek.

Want dit is presies wat Johannes die Doper gepreek het.

(Gelukkig was die preek lekker kort!!!

’n Kennisgewing voor ’n engelese kerk lees toe:

“Come listen to our pastor. He is not good, but he is short.”)

Uiteraard is dit ’n vreeslike vereenvoudiging van Sy prediking.

Maar hy verkondig ook weer dat die Koninkryk van die Hemel (Lukas se “Koninkryk van God”) hier is.

Dit gaan eintlik maar daaroor dat Jesus gekom het as Verlosser en dat Hy die Koning van die wêreld is.

Daarom moet jy omdraai (metanoia) van jou selfsugtige selfgesentreerdheid.

Kom in pas met hierdie wonderlike werklikheid.

Glo dit en begin leef daarvolgens.

God het vir jou ’n groter roeping as om net na jouself in die spieël te sit en kyk of te sorg dat jou gerieflikheidsbeursie vol is.

Vir ons om te verkondig beteken nie om op ’n kansel te gaan staan nie.   Miskien juis NIE!!  Ook nie om dweperig ’n irritasie tussen jou kollegas te wees nie.

Dit gaan daaroor dat jou lewe getuig van die feit dat Jesus deel van jou lewe is en dat jy hom erken as die Koning van jou lewe.

2.       Jesus se tweede ding wat Hy doen is om mense in die sinagoges te leer.

Διδάσκων Didaskon

Dit is ons kategese.

Dit is jou Bybelstudie.

Dit is Veritas Bybelskool.

Dit is wat gebeur nou hier in die erediens. (God leer ons wat doen geroepenes!)

Ag ek verstaan nog so min van Jesus.

Elke preek ontdek ek iets nuut van God en Sy plan.

Prof Adrio König skryf ’n baie lesenswaardige boek met juis hierdie as titel:  “Die helfte is my nooit oor Jesus vertel nie.”

Miskien wil ons almal meer oor Jesus leer.

Miskien moet ons leer ons die instrumente om te help om ander meer oor Jesus en geloof te leer.

Dit gebeur ook waar gelowiges saam die Woord lees en met mekaar in gesprek gaan oor die Woord.

Dit is waarom selgroepe, wyksbyeenkomste en Bybelstudiegroepe vir die kerk so belangrik is:   ONS LEER SAAM.

 

3.   Vir my is die volgende die hoogtepunt van die gedeelte

“Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes na Hom toe gebring, en Hy het hulle gesond gemaak.”   (:24)

Grieks:  θεραπεύων. terapeuon

Hoor jy die woordjie “terapie”?

Jesus was ’n terapeut.

As mense vir ons belangrik is, dan sien ons hul seer raak.

Daar is so baie mense wat moedeloos geraak het.  Hulle het terapie nodig.

En jy is die terapeut.  Die Here Jesus het jou mos ‘n visser van mense kom maak.

Daar is mense wat êrens langs die pad vreeslik seer gekry het.   Jy is die terapeut wat net by hulle gaan sit en luister waar trek die spasmas saam.

En met jou liefde en belangstelling begin vryf jy saggies die spasmas uit.

Rondom ons en in ons eie gemeenskap is daar duisende mense wat nie werk het nie, ook nie meer selfvertroue het om werk te soek nie … met die enigste uitweg: misdaad!

Die tronke is nie juis terapeutiese sentrums nie.

Miskien is jy die naaste van die een wat selfvertroue verloor het.

Miskien is jy die terapeut.

Nie miskien nie!  Want jy is God se hande, ore en oë in ons ou seerkry-wêreld.

Ook by Yade-huis en Kinderhuis en Choc-huis en haweloses en hospitaalklinieke en Böhmerskool en Mahu-kleuterskool in Lesotho en Blindeskool Kusamala en Oogkliniek-uitreik en Torings van Hoop ….. en ….. en….

En dit is waarom ons glo dat ons roeping as Kerk van Christus net geregverdig kan word as ons ‘n missionale/ gestuurde kerk van die Here is.

Sluit:

Die gemeente van Universitas het die roepstem van die Here gehoor.

Dit is baie in lyn met Mat 4 dat die Here die gemeente gelei het om sy missie te formuleer:

Sentrum vir aanbidding, heling, groei en diens.

Geroep vir verkondiging, lering, terapeutiese diens.

Dit beteken egter nie dat ons almal in pas is met die dansmusiek van die Koninkryk van God nie.

Maar so stelselmatig roep die Here al harder en harder.

So mettertyd hoor jy duideliker en duideliker.

Al meer besef jy dat dit nie oor jou gaan nie.

Al meer begin jou voete beweeg op die ritme van God se hartklop.

Dit is hoe Hy van jou “visser van mense” maak.

Amen

 

Ons sing vandag ons geloofsbelydenis.

Die Evangelie is ook aan ons as “heidene” aan die suidpunt van Afrika verkondig.

Die Gees van God het vir ons geloof gegee om dit te aanvaar.

Oor jare is Hy besig om dit vir ons te leer.

Kom ons bely dit al duideliker dat meer mense dit kan hoor.

 

Amen