Jesaja 6:

1 In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op ‘n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul.
2 By Hom was daar serafs om Hom te dien. Elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee het hy gevlieg.
3 Die serafs het mekaar telkens toegeroep: “Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”
4 Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het.
5 Toe het ek uitgeroep: “Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder ‘n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.”
6 Een van die serafs het toe ‘n gloeiende kool met ‘n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg.
7 Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: “Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen.”
8 Toe het ek die Here hoor vra: “Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?” Ek het geantwoord: “Hier is ek! Stuur my!”
9 Toe het die Here gesê: “Gaan sê vir hierdie volk: Julle sal hoor en hoor en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk en kyk en tog niks sien nie.”
10 Verder het Hy vir my gesê: “Maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind sodat hulle nie met hulle oë sien, met hulle ore hoor, en met hulle verstand begryp en hulle hulle bekeer en genees word nie.”
11 Toe vra ek: “Tot wanneer, Here?” En Hy het geantwoord: “Totdat die stede verwoes en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in ‘n puinhoop omskep is,
12 totdat Ek, die Here, die mense ver weggevoer het, en die land heeltemal verlate is.
13 Selfs al is daar net ‘n tiende oor, sal die land nog verder verwoes word. “Maar soos van ‘n akkerboom of ‘n terpentynboom ‘n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land ‘n stomp oorbly: die gewyde geslag.”

 

 

1 Korinthiërs 2: 1-5

1 Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie.
2 Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde.
3 Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom.
4 Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees.
5 Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God.
6 Tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir dié wat daarvoor ryp is, en dan ‘n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan.
7 Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid.
8 Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie.
9 Maar soos daar geskrywe staan: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie,” en wat in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.

 

Inleiding

 

Vanaand het ons die wonderlike voorreg om die Bloemfonteinse kinderkoor te hê. Die hoogtepunt van vanaand gaan wees as hulle nou vir ons die liedjie van Chris de Burgh gaan sing met die naam : The Crusader. Hierdie liedjie is op sy vierde album met dieselfde titel. Dit handel oor Koning Richard the Lionheart se kruistog in ongeveer 1190 na Jerusalem om Jerusalem te ontset van die heidene wat Jerusalem oorgeneem het. Dit is gegrond op ‘n ware verhaal. Daar is ook al baie flieks oor hierdie tema gemaak.

Om die liedjie rerig te verstaan, moet ons net so ‘n klein bietjie van Chris de Burgh en sy musiek verstaan. Hy is ‘n Protestantse Ier wat baie belangstel in godsdiens. Hy is ‘n groot gelowige en glo self dat hy die gawe van gesondmaking het. Verder is sy tweede groot belangstelling oorloë. Daarom is dit ook glad nie snaaks dat hy hierdie liedjie geskryf het. En as kunstenaar wil hy nie noodwendig ‘n korrekte historiese weergawe van die verhaal gee nie. Soos alle kunstenaars het hy ‘n primêre fokuspunt wat hy wil uitbring. En daarom is hierdie hele liedjie gebou. En hierdie fokuspunt in die liedjie is die passie wat die koning of kruisdraer vir sy opdrag het wat hy van God ontvang het. En hy sal sonder dat hy enige iets inboet op ‘n dramtiese manier die boodskap oordra. Daarom dat die versie wat so baie herhaal word die woorde het : Jerusalem is lost. Sonder om terug te deins vir enige iets moet die opdrag uitgevoer word. En met hierdie liedjie toep hy eintlik elke mens op om die spesifieke opdrag wat hy van God ontvang het uit te voer. Ons is dus almal in wese kruisvaarders. Ons word met ‘n opdrag die wêreld ingestuur. Of dit is om die evangelie te verkondig, mense gesond te maak, maats te evangeliseer, goeie te doen, kos te gee – dit verskil. Maar ons moet uitgaan en dit doen.

En om die opdrag beter te verstaan gaan ons vanaand na drie paralelle kruistogte kyk.

En dan gaan ons kyk na die 5 belangrikste dinge wat enige kruisvaarder moet besef en beleef om ‘n suksesvolle kruisvaarder te wees. En as ons praat van ‘n kruisvaarder dan bedoel ons niks anders daarmee as ‘n boodskapper van God. Richard was ‘n boodskapper van God. So het hy geglo. Jesaja was ‘n boodskapper van God. Paulus was ‘n boodskapper van God en een en elk van ons is boodskappers of kruisdraers van God.

Kom ons luister eers na die Bloemfonteinse kinderkoor en dan hoor ons wat is die vyf dinge wat ons moet besef voordat ons die wêreld ingaan as kruisvaarders.

BLOEMFONTEINSE KINDERKOOR : THE CRUSADER

 

1. Ons moet besef wie die Koning is wat ons uitstuur.

In die eerste plek moet ons weet wie die Koning is wat ons uitstuur.

In hierdie liedjie van Chris de Burgh is dit baie duidelik dat die koning Richard homself nie as koning gesien het nie. Vir hom was God koning. Dit is hoekom hy gereageer het op die noodkreet van die biskop en die priester dat Jerusalem bevry moes word. ‘n Mens sal nou dink dat as jy vier jaar deur winter en weer, oor berge, deur oseane na die beloofde land optrek en wil hê dat almal jou as koning moet roem en eer in liedere. Maar nee wat is die lied wat die kruisvaarders sing toe hulle buite Jerusalem is: “We are invincible, God is king. We are invincible and we will win. Richard het baie duidelik geweet wie die ware koning is.

Kom ons draai die klok so ‘n 17 eeue terug na een van die eerste kruisvaarders wat na Jerusalem toe mos optrek met ‘n boodskap. Jesaja – die seun van Amos. Israel het ‘n krisis beleef. Hulle koning Ussia is oorlede en die volk het heel afvallig geraak. Juis in hierdie tyd het Jesaja die visioen van God gesien. Die beeld van God is die van ‘n koning. In daardie tyd is daar geglo dat hoe langer die kleed van ‘n koning was hoe belangriker koning was hy. Maar daar is nog meer. Daar is die serafs wat Hom aanbid en hulle oe en voete toehou uit erkenning van die grootheid van God. Vir Jesaja was daar geen onduidelikheid nie. Daar is net een God en net een Koning en dit is die Een op die troon wat hy sien.

Paulus het ook geen onduidelikheid hieroor gehad nie. In 1 Kor 2:2 dat hy hom voorgeneem het om oor niks anders te praat as oor Jesus en oor Hom as die gekruisigde. En in 1 Kor 15:25 se hy dat Jesus as koning moet heers tot tyd en wyl God aan die einde van die tyd die heerskappy oorneem.

Voordat ons dus kan antwoord op die oproep van die Here om kruisdraers te wees, moet ons terdee besef dat ons nie deur die kerk of mense uitgestuur word nie maar deur die hemelse koning homself. Self ‘n man soos Richard het dit besef. En die wonderlike daarvan is dat ek weet dat ek nie op my gesag hoef op te tree nie. Ek tree op op geleende gesag van God.

SING ‘N LIED

 

2. Ons moet besef wat die reddingsdade is wat ons moet uitdra

Die tweede ding wat ons moet besef om goeie kruisdraers te wees, is dat die Koning met ‘n spesifieke doel uitstuur. En daardie doel is om sy redding te verkondig en te bewerkstellig. Dit gaan alles oor die reddingsdade van God wat verskillende gedaantes aanneem. Soms is dit die redding van ‘n siel. Soms die redding deur genesing. Soms redding deur versorging. Soms kan redding soos in die Ou Testamentiese tyd self politieke bevryding insluit.

Richard het ‘n baie duidelike visie gehad van wat hy moes doen. Van die begin van die liedjie in die gesprek tussen die biskop en die priester wat hulle kommer uitspreek oor Jerusalem wat deur die heidene oorgeneem is tot aan die einde van die liedjie waar ons telkens die refrein hoor: Jerusalem is lost weet ons sy redding behels om Jerusalem te ontset dat die Christene weer soheentoe kan gaan. Reddingsdade het vir hom behels bevryding van Jerusalem.

Jesaja het ook ‘n duidelike visie gehad van die redding wat hy moes verkondig. Hy moes na Israel en Jerusalem toe gaan en vir hulle tot bekering roep. Dit is hoekom die vers 11 daar is waar daar staan dat die volk hulle nie sou bekeer nie. Verwysende na die oproep tot bekering. En hy moes vir hulle se dat as hulle hulle nie bekeer nie dan gaan Jerusalem van hulle weggevat word en hulle weggevoer word.

Paulus het geweet dat die enigste boodskap wat hy gehad het, was die boodskap van verlossing deur Jesus Christus. Dit is hoekom hy se dat hy hom voorgeneem het om met die volk oor niks anders te praat as oor Jesus en oor Hom as gekruisigde. Hiermee het hy gese dat hy net wil praat oor Jesus en sy reddingsdade wat Hy vir die mens bewerk het.

Die Bybel het geen onduidelikheid daaroor nie. Ons word nie die wêreld ingestuur met allerhande filantropiese opdragte nie. God stuur sy kruisdraers uit om een boodskap te verkondig en dit is die verlossing wat daar in Jesus Christus is. Matt 28:18 het Jesus mos gese : Gaan na al die nasies en maak hulle my dissipels. Om ‘n ware kruisdraer te wees moet ek weet dat die boodskap wat ek uitdra nie my eie boodskap is nie, maar die verkondiging van die reddingsdade wat daar in Christus is. Dit is ons missie.

SING ”N LIED

3. Ons moet besef wie die uitgestuurdes is

In die derde plek moet ons voordat ons antwoord op die oproep van die Here om ‘n kruisdraer te wees, besef wie die kruisdraers in wese is. Nou as ons vandag terugkyk na die lewe van die apostels en Paulus en baie ander dan kan ons maklik idealiseer en dink dat hulle heiliges was. Alles behalwe. Kom ons kyk na die drie voorbeelde:

Richard mag dalk groot oorwinnings behaal het, maar hy het nie daar begin nie. Hy het begin in ‘n lewe waar hy die volksgenote opgesweep het om Jode in Engeland te vermoor. Dit is agt eeue voor Hitler. Derduisende Jode is om die lewe gebring en toe hy sy sonde besef het, het hy dit bely en homself tot beskikking van God gestel om Jerusalem te ontset. En selfs as koning wat baie oorwinnings behaal het was hy maar baie nietig en bewus van sy sondigheid. Soveel te meer so dat hy op die einde deur ‘n jong kind met ‘n pyl raak geskiet het en uiteindelik aan daardie wond oorlede is.

Jesaja het baie wonderlike profetiese woorde gespreek. Maar dit het nie daar begin nie. Hy het begin as deel van die volk wat teen God in opstand gekom het. Hy was so sondig dat toe hy die Here gesien het hy die volgende woorde geuiter het: Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder ‘n volk van wie elke woord onrein is. Jesaja was dus ‘n groot sondaar inderdaad.

En dan Paulus. Natuurlik het hy alles vir die Here gedoen en oor die hele wereld gereis. Maar dit het nie daar begin nie. Luister wat se Paulus van homself in 1 Kor 2:3 : Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Op ‘n ander plek se Paulus dat die slegte wat hy wil dit doen hy, maar die goeie wat hy wil dit doen hy nie. Op nog ‘n ander plek skree hy uit wie kan hom van die sondige mens verlos. In sy oe, die grootste sondaar wat daar leef.

Dit is die uitsgestuurdes van die Here – sondaarmense. Maar hulle was meer as dit. Hulle was verloste sondaars wat hulle sondes daagliks bely het. Richard het geantwoord op die roepstem van die Here en getrek. Jesaja se mond is simbolies met die vuur aangeraak om te wys dat hy verlos is. Paulus praat van die krag van God wat hulle verlos het. Die uitgestuurdes is dus verloste sondaar mense wat daagliks hulle sondes bely. En daarom dat Paulus se dat ons niks het om oor te roem nie.

SING ‘N LIED

4. Ons moet besef wat die impak van hierdie kruistogte is

In die vierde plek moet ons dan ook besef wat die impak van hierdie kruistogte is. Watter verskil maak dit. Watter verskil het Richard, Jesaja en Paulus se kruistogte beteken.

Richard s’n word ‘n bietjie oordryf maar dit is nou maar tipies van die kunste. Luister hoe staan dit in die liedjie:

They started the battle at dawn, taking the city by storm,
With horsemen and bowmen and engines of war,
They broke through the city walls,
The Heathens were flying and screaming and dying,
And the Christian swords were strong,
And Saladin ran when he heard their victory song;

“We are invincible, God is the king,
We are invincible, and we will win!”

Wat in werklikheid gebeur het, is dat Richard nooit Jerusalem binne geval het nie. Maar hy het wel ‘n verskil gemaak. Hy het ‘n verdrag met die heidense koning gesluit dat die Christene wel toegelaat is om pelgrimstogte na Jeruselem te onderneem. Sy impak was dus tog groot.

Jesaja het oenskynlik nie baie sukses gehad nie. Want as ons verse 9 en 10 lees dan lees ons dat die volk gehoor het maar niks verstaan het nie. Dat hulle gekyk het maar niks gesien het nie. En dat hulle gehoor het maar hulle nie bekeer het nie. Dit was so erg dat al die stede vernietig is. Beteken dit dat sy verkondiging verniet was. nee glad nie. Luister na die laaste verse van Jesaja 6 : Selfs al is daar net ‘n tiende oor, sal die land nog verder verwoes word. “Maar soos van ‘n akkerboom of ‘n terpentynboom ‘n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land ‘n stomp oorbly: die gewyde geslag. Daar was dus sukses. Want daar het ‘n gewyde geslag oorgebly. En buiten dit kon diegene wat hulle nie bekeer het nie geen verskoning he nie, want hulle het die boodskap gehoor.

Paulus was baie realisties oor sy impak. In verse 15 en 16 se hy dat die mense wat positief reageer is mense wat deur die Gees daardeur gedryf word, maar die mense wat hulle rug op die booskap keer, is diegene wat nie die Gees van God het nie. Daarom is die hele boodskap van verlossing soos hy se vir hulle onsin. Tog het Paulus baie sukses behaal as ons kyk na al die briewe wat hy aan al die gemeenes geskryf het.

Daar is altyd ‘n impak op die boodskap van die uitgestuurde. As jy met ‘n honderd mense oor Jesus praat en vir een maak dit ‘n verskil, is dit die moeite werd. As jy met ‘n 1000 oor Jesus praat, is dit nog steeds die moeite werd. Hoekom? Soos Paulus se want dit is gegrond op die krag van God.

SING ‘N LIED

 

5. Ons besef wat die slot van hierdie kruistogte is.

En so kom ons by die slot van hierdie kruistog preek. En dit is hier waar jy nou jou naam moet invul of uithaal. Is jy en wil jy ‘n kruisdraer van Jesus wees? Is jy bereid om op een van sy kruistogte te gaan, al is dit net na die dorp of na die universiteit of na die kinderhuis of enige plek waarheen Jesus jou stuur. Dalk is jou kruisvaart terug na jou eie huis waar jy die boodskap moet verkondig. Dalk moet jy hierdie boodskap in jou huwelik gaan indra of in jou gesin of by die werksplek. Kruistogte is nie altyd na ‘n ver en afgelee plek nie. Die moeilikste kruistogte is baie keer die bekende omgewing. Maar voordat jy jouself ‘n kruisdraer van God noem en op ‘n kruistog gaanmoet jy besef: dat dit die koning is wat jou stuur – God self; moet jy besef dat jy sy reddingsdade moet verkondig.; moet jy besef dat jy aas uitgestuurde ‘n sondaar is met ‘n geskiedenis van sonde en dat jy daagliks jou skuld voor God moet bely.; moet jy besef dat jy ‘n impak gaan he. En die slegte is dat hierdie impak nie altyd positief is nie. Partykeer is dit negatief. Weerstand. Maar daardie een positiewe reaksie maak dit die moeite werd. En dan moet jy besef dat hierdie keuse van jou ‘n slot het. As kruisdraer is dit die hemel. En naas dit is daar net een ander keuse. Die van die hellriders – on the road to hell.

Wat kies jy?

Crusader of hellrider.

images