Openbaring 2:1-7 is een van die sewe briewe wat Johannes aan die gemeente in Klein Asië geskryf het. Die doel van elkeen van hierdie briewe was primêr om hoop vir die gemeentes te gee en hulle te bemoedig om te volhard.  Dit is daarom dat elkeen van hierdie briewe eindig met die woorde:  “Aan elkeen wat oorwinning behaal ….”

In Efese kry ons egter die geval dat daar valse profete was wat vir die mense op ‘n valse manier hoop wou gee.  Die Bybel praat ook van hierdie valse profete as wolwe. En nou ken u die verhaal van die drie varkies en wolf. Twee van hulle is gevang maar die derde een was te slim vir die wolf.  Twee van die tekste wat ons die mooiste teen die wolwe waarsku is onder meer:

Matt: 7:15:Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe.

Hierdie wolwe is nie mense buite die kerk nie, maar kerkmense wat vir die lidmate valse hoop en valse leiding behoort te gee.

Buiten die waarskuwing van Jesus is daar ook die waarskuwing van Paulus in Handelinge 20:28-29: Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ‘n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun. Ek weet dat daar ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie.

In Universitas is ons nie uitgelaat aan die gevaar van mense wat valse hoop wil gee nie. Of mense wat ons hoop in hierdie tye op valse fondamente wil bou. Hier in Efese word daar na vier groepe wolwe verwys. ‘n Mens kan hulle elkeen personifieer en ‘n fiktiewe naam aan hulle koppel. Kom ons kyk dan nou na hierdie vier persone wat hoop op valse fondamente wil bou.

  1. A.   Vier persone wat valse hoop gee.
  2. 1.    Alexis

Die eerste persoon wat ‘n wolf in skaapsklere is teen wie die Here u wil waarsku is Alexis. Nee dit is nie een of ander Russiese spioen nie. Die naam Alexis is ‘n afleiding van die woord lex wat in Latyns wet beteken. Alexis stel dan nou mense in die gemeente voor wat die woord letterlik en wetties wil verklaar. Hulle sal dan met allerhande tekste na u toe kom en sê dat die Bybel sê jy mag nie dit eet of dit drink of dit aantrek nie. Van die vreugde van kindwees is daar by hulle geen sprake nie. Die ergste van hierdie mense is dat hulle gewoonlik baie aktief in die kerk is en die Bybel baie goed ken.

In hierdie gemeente van Efese was dit ‘n baie groot probleem. Daarom het Paulus al lank voor Johannes vir die gemeente geskryf en in Efesiërs 2:9 vir hulle daaraan herinner dat hulle uit genade en nie uit verdienste gered is. Ook hier in Openbaring 2:2 word na Alexis en sy handlangers verwys as daar staan: “Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leuenaars is.” In Openbaring 2:9 staan daar dat hulle aan die sinagoge van Satan behoort. Net so handel die hele brief van Paulus aan die gemeente van Galasië oor Alexis en sy pelle die mense wou verwar. In daardie brief waarsku Paulus self vir Petrus omdat hy sê dat Petrus hom voor die Jode aan sekere wette onderwerp het terwyl dit nie meer geldig is nie. Paulus se dat Alexis en sy volgelinge mense weer slawe wil maak terwyl Jesus hulle vrygemaak het.

Pasop vir Alexis. Hy gaan vir u probeer wysmaak dat die enigste hoop in die land as mense weer die wette van die Bybel gehoorsaam. En dan gaan hulle ‘n hele klomp vir u noem. Hy gaan wettisisme as die antwoord vir ons land en sy probleme voorhou en dit klink baie aantreklik, maar dit is nie die boodskap van die Bybel nie. Wettisisme is ‘n valse leer wat ons Christene se vryheid wil wegneem en weer ‘n slaaf van mensgemaakte godsdienste wil maak.

En weet u wat is die uiteinde van Alexis en sy volgelinge? Nie hoop nie. Nie lewe nie. Maar wel die dood. Want in Galasiërs 3:10 staan daar dat iemand wat onder die wet lewe val onder die vloek en die vloek is die dood.

Pasop vir Alexis. Hy is ‘n valse profeet wat geen hoop kan bied nie.

  1. 2.    Nicolaas

Die tweede persoon teen wie die Here ons wil waarsku wat ook ‘n wolf in skaapsklere is en ook in hierdie tyd vir ons valse hoop wil bied, is Nicolaas. Nicolaas is nie afgelei van Niek daaronder nie, hoewel hy seker een van sy kinders is. Hierdie Nicolas is afkomstig van die groep wat as die Nikolaïete bekend gestaan het. Ons lees van hulle in Openbaring 2:6. En dan ook nog op twee ander plekke in Openbaring.

Hierdie Nikolaïete se leier was ‘n ene Nicolaas. En sy naam was ‘n kombinasie tussen twee Griekse woorde. Die eerste was die woord nikos wat oorwinning beteken en die tweede was die woord laos wat volk beteken. Sy naam beteken dus dat hy ‘n oorwinnaar vir die volk was. Maar in die sin dat hy hulle tot sondes oorwin het. Maw hy het hulle oortuig om in sonde te leef. Dit was dus ‘n vroeë vorm van humanisme wat leer dat die mense enige iets kan doen wat hulle hart begeer. Niemand of niks moet hulle inperk nie. En so het hulle geleer is daar hoop vir die toekoms en geluk vir die mensdom.

Dit klink heel onbybels, maar hulle het dit ‘n heel christelike sousie gegee. Want so het hulle geredeneer as ons vrygemaak is en as die genade triomfeer dan kan ek mos maar doen wat ek wil. Ek is nie meer onder die wet nie. As ek wil vloek, vloek ek. As ek wil drink, drink ek. As ek wil hoereer dan doen ek dit. Dit was dus die heel ander uiterste van Alexis met sy wettisisme.

Pasop vir Nicolaas en sy trawante. Ons kan tog nie ‘n toekoms en ons hoop op wetteloosheid bou nie. En buiten dat dit ‘n valse hoop gee, is die oordeel van die aanhangers van Nicolaas verskriklik. Paulus noem dit in 1 Kor 6:9-10: Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelike of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgierige of dronkaards of kwaadprater of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.

Net soos wat wettisisme nie die antwoord op hoop is nie. So is wetteloosheid dit nie. Pasop vir Nicolaas.

  1. 3.    Don

Die derde persoon teen wie die Here ons wil waarsku wat valse hoop wil bied en wat met skaapsklere die gemeente infiltreer is Don. Hierdie naam ontleed ek aan die karakter Don Quiote die dolende ridder wat die belange van die verontregtes en die weduwees en wees gesoek het. En hy het daarna gestreef om alle onreg uit te roei. Hy was nou ‘n klassieke voorbeeld van iemand waarvan daar in vers 2 staan dat hy met onvermoeide arbeid en volharding in sy taak volhard het.  Diegene van u wat die verhaal ken sal weet dat hy aanvanklik sy stryd teen die bose goed bedoel het. Maar hy het later heeltemal kop verloor. Naderhand het hy windmeulens as reuse aangesien. En ‘n trop skape het hy as skelms aangesien. So oorweldig was hy in stryd teen die bose dat hy nie eers meer die goeie kon raaksien nie. En so het die liefde by hom heeltemal in die slag gebly. Fanatisisme het die plek van liefde ingeneem.

Dit was nie vreemd in Efese nie. Hulle het baie Donne gehad. Aanvanklik was hulle vurig in hulle stryd teen die valse leraars. Hulle wou die bose met alle mag beveg. Daarvan lees ons in vers 2. Hulle het egter so ‘n beheptheid daarmee ontwikkel dat dit tot skade gelei het. Met hulle stryd teen die sogenaamde verkeerde leringe het hulle nie geskroom om die gemeente in twee te skeur nie. Watter waarde het dit dan? Wat help dit dat jy die vyand op so ‘n manier beveg dat jy jou eie broers wegdryf. Jan Du Randt stel dit baie mooi in sy Bybelkor boekie oor Openbaring as hy sê: Ortodoksie sonder geesdrif kan verlammend wees. Moontlik was hulle so besig om fout te vind en sensor te speel oor ander, dat ‘n gees van selfverheffing die oorhand gekry het.

Pasop vir die Dons in hierdie wêreld wat sulke doemprofete speel dat die hele lewe en alles vir u swart donker en hopeloos word.

  1. 4.    Ikaros

Die vierde en laaste persoon teen wie die Here ons waarsku wat valse hoop wil bied, is Ikaros. Ek weet nie of u die verhaal van ikaros ken nie. Hy was ‘n Griekse legende uit die Griekse mitologie. Sy Vader was Daidalos. Ikaros het so obsessief met die son geraak dat hy met alle mag son toe wou gaan. Om dit reg te kry het hy vir hom vlerke gemaak van vere en van was. En toe vlieg hy son toe. Toe hy nader aan die son kom, het die was op sy vlerke gesmelt en hy het homself dood geval.

Fout wat Ikaros gemaak het, is dat hy so entoesiasties geraak het oor sy doelwit dat hy skoon van die reëls vergeet het. Hy het net opgegaan in dit wat hy gedoen het sonder om enige iemand te raadpleeg of te konsidereer of die reëls wat neergelê is, te volg. Dit het dodelike gevogle gehad.

Ikaros het baie aanhangers vandag in die kerk. Hulle kry ‘n sekere takie wat vir hulle opgelê word of wat hulle hulself oplê. Dan raak hulle so entoesiasties daaroor dat hulle die geheelbeeld vergeet. Hulle doen letterlik wat daar in vers 3 staan. ‘n Ander gemeente wat dit oorgekom het, was die gemeente in Korinte. Hulle het so entoesiasties oor die gawes geraak dat hulle die grootste van almal, die liefde vergeet het. Die duiwel het dieselfde pad gestap.

Pasop vir Ikaros. Pasop dat u hele betekenis nie in een takie opgaan en u dit verabsoluteer nie.

Nie een van hierdie vier persone kan vir ons ware hoop gee in ons situasie vandag nie:

As ons dan nie hoop by hierdie vier kan kry nie, dan is die laaste vraag: Wat bied dan vir ons hoop in ons huidige land met al sy wetteloosheid en bandeloosheid en korrupsie?

Die antwoord lê in verse 4-5: Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat

Die enigste ding wat hoop in ‘n hopelose wêreld, orde in ‘n ordelose wereld en toekoms in ‘n toekoms lose wêreld kan bring is liefde. Jesus het dit in Johannes gesê. Paulus het dit in 1 Kor 13 gesê. Johannes het dit as mondstuk van Jesus in Openbaring 2 gesê. Liefde is ons antwoord in Suid Afrika.

As iemand in ‘n krisis is met ‘n naasbestaande soos ‘n kind of ‘n man wat kanker het, dan kan Alexis, Nicolas, Don of Ikaros vir hulle geen hoop gee nie. Die enigste wat vir hulle kan hoop gee, is medegelowiges wat hulle in liefde bystaan. Mense wat met ‘n blommetjie, met ‘n handdruk, met kos, met gebede, met bystand, met vervoer hulle help. Deur hierdie dade van liefde kry hulle hoop dat God wat so deur mense hulle bystaan ‘n wonderwerk kan doen en hulle genoeg genade kan bewys. Deur sulke dade van liefde word ‘n donker lewe lig, ‘n hopelose lewe hoopvol, ‘n sinnelose ervaring betekenisvol.

As u kind dalk in die moeilikheid beland van een of ander aard, gaan dit nie help om hulle met die wet te gooi en te verwyt, of ‘n genade preek af te steek of hulle met fanatisisme of absolutisme te hanteer nie. Hulle is bewus van hulle foute. Al wat dan help, is liefdevolle bystand. Liefdevolle ondersteuning. Wat hulle dan nodig het is ondersteuning nie antwoorde nie. Met slim verklarings en antwoorde gaan u hulle net wegdryf. Met liefde gaan u vir hulle hoop en troos bied.

Wanneer u by ‘n robot is en iemand draai ewe skielik voor u in, gaan die toeter geen oplossing bied nie. ‘n Mooi glimlag en geduld gaan iemand se dag maak. As 1 uit tien mense vir mede bestuurders ‘n geleentheid bied om in die regte baan te kom, kan ons in Bloemfontein ‘n kultuur van verkeers verdraagsaamheid skep. En so kan ons hoop skep in ‘n stad wat al klaar gebuk staan onder wanbestuur en chaos.

Of wat van die nuwe kassier by die winkel waar u koop. U gaan daardie kind nie help as ‘n ongeduldig is as sy sukkel om deur u mandjie te kom nie. Maar met geduldige en liefdevolle optrede help u haar om vinnig vertroue te bou en haar werk te doen.

LIEFDE BRING HOOP.  Want liefde laat ons in mense glo. Ons antwoord in Suid Afrika is nie een of ander vae begrip van ‘n reënboognasie nie, maar een van ‘n nasie wat liefde betoon. Ons antwoord in die kerk is nie terugkeer na wettisisme of genadeleer of fanatisisme nie, maar om ‘n liefdes gemeenskap te word.

En dit is maklik om daar uit te kom. In Openbaring 2:5 staan daar dat dit drie eenvoudige stappies is:

Ons het ‘n keuse. Bewys liefde en beleef hoop of kies ‘n ander weg en die gemeente sal nie meer lank bestaan nie.

Amen.