Prediker: Japie Marais

 

In wese gaan dit in Handelinge 4 oor die vraag na identiteit. Die groot vraag : Wie is ek? Of in die kerk sal ons vra :Wie is ons?

Wêreldwyd kry ons vandag dat dit ‘n groot saak is. Daarom is daar ‘n groot opvlam van konserwatisme:

In ons eie lewe is dit ook al hoe meer en meer belangrik dat ons sal vra wie ons is:

Dis ook nie vir die Bybel ‘n vreemde beginsel nie. Van die begin van die Bybel af is daar al gepraat en gevra oor identiteit:

Gelukkig is Handelinge 4 baie duidelik oor wie Petrus en daarom ook ons is. Kom ons kyk nou daarna:

In die eerste plek sien ons in die gedeelte dat ons nuwe mense is. Luister bietjie na die woorde in vers 13: “Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus.

En ook in vers 14 lees ons : “En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie” Ook die verlamde man was ‘n nuwe mens.

En dan is die vraag: Wie maak hulle nuut? Of wat maak hulle nuut? En die antwoord is baie duidelik dat net Jesus dit kan doen:

Dit is dus totale verlossing. Of anders gestel totale nuutmaking waarvan hier ter sprake is. Ons is nuwe mense. Elkeen van ons. In Romeine 6 sê Paulus baie duidelik dat ons nuwe mense is. Verse 4-8 staan daar: “Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so ‘n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe.”  Nuwe mense elkeen van ons. Danksy die genade van die Here.

Net soos met Petrus kan mense sê: Maar is dit dan nie die man wat ek geken het wat ‘n sondaar was nie. Maar nou is hy nuut.

Die tweede wat ons uit die gedeelte kan sien, is dat ons ‘n nuwe baas het.

In die gelese gedeelte was dit so gewees dat die Joodse Raad oor almal mag gehad het. Hulle kon dus vir enige iemand sê wat hy mag of nie mag doen nie. Die Joodse Raad was dus almal se baas. Daarom kry ons dat toe die saak van Petrus en Johannes voorgekom het, was al die verskillende politieke rolspelers teenwoordig. Ons sien dit in verse 5-7 : Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas, en Kajafas, Johannes, Aleksander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: “Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? “ Almal wat mag oor hulle gehad het was daar. In vandag se terme kan ons sê: Die ouderling, dominee, moderator, raadslid, burgemeester, staatspresident – almal was daar.

En hulle was nie skaam om hulle gesag uit te oefen nie. Daarom lees ons die volgende in verse 18: “Daarna het die Raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die Naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. “ En hulle volg dit nog op met die dreigwoorde in vers 21: “Nadat die Raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het.

Dit was baie duidelik wie die baas van die Jode was. Maar nou sien ons iets wonderliks. Petrus en Johannes erken dat hulle ‘n nuwe baas het. En dit is God. Luister hoe mooi sê hulle dit in verse 19-20: Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: “Julle moet maar self besluit wat voor God reg is: om aan júlle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie”. Dieselfde Petrus wat eens die Here verloën het was nie skaam om te sê dat hy ‘n nuwe baas het aan wie hy gehoorsaam moet wees en dit is Jesus.

Maar dit was nie net Petrus nie:

En dit is waar ook van ons in 2016. Ons het geen ander baas as Jesus nie. Nie die staat nie, nie die kerk nie, nie my vlees nie, nie my kinders nie. Ek het ‘n nuwe baas en dit is Jesus.

En omdat ons ‘n nuwe baas het, is dit vanselfsprekend dat ons ook ‘n nuwe werk het. Waar ons as ou mense die vlees gehoorsaam het en net gedoen het was ons wou, is ons nou onder Jesus en doen sy wil. In Kollosense 1 : 9-10 bid Paulus so mooi vir die gemeente : “Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God.

En dis presies wat Petrus en Johannes gedoen het. Hulle het nuwe werke gedoen.

Die apostels het allerhande nuwe werke gedoen. En die fantastiese van dit is dat dit nie altyd natuurlik was nie. Met ander woorde as ‘n mens ‘n kind van die Here is beteken dit nie dat jy outomaties goeie dinge doen nie. Jy moet werk daarvan maak. Dit is ‘n bewustelike poging. Dit is hoekom Petrus in Handelinge 4:29-31 bid: “En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig”  Selfs as kinders moes hulle nog bid dat die Gees hulle krag moet gee om goeie werke te doen.

En dieselfde geld vir ons. Ons is nuwe mense met ‘n nuwe baas wat nuwe werke moet doen. Maar daardie nuwe werke is nie outomaties nie. Ons moet bid en werk daarvoor. Dit is hoekom ons nou bid en werk daarvoor dat die kerk se visie van ‘n sentrum sal realiseer en dat elke lidmaat êrens sal inskakel. Hetsy by heling, aanbidding, diens of groei. Hoe lyk dit met u? Is nuwe werke deel van u lewe of kan u vriende geen verskil by u sien nie. 

Slot

Dit is wat die Bybel vir ons leer oor ons identiteit.

Wees gewaag vir identiteitsdiewe wat in die Naam van die Here valse leringe verkondig. Of mense wat sê dat hulle nuut is maar die kerk behandel as:

Nee ons is nuwe mense met ‘n nuwe lewe, baas en werke. En dit is vir die hele wêreld sigbaar. Mag ons hierdie sentrum van Universitas gebruik as middelpunt vanwaar ons as nuwe mense die wêreld ingaan en ander mense terugbring en nuutmaak.

Amen.