navolgMatteus skryf ’n baie besonderse Evangelie vir die kerk van alle tye.

Hy skryf dit in die jare 80 nC.

Maar die eerste lesers was die gelowiges in Antiochië noord van Palestina.

Daarom sien ons hulle situasie pertinent verreken in die temas van die Evangelie.

Daar is drie sake wat hier uitstaan:

*die Christengelowiges het toenemend in stryd gekom met die Jode in die omgewing.  Dit was natuurlik vir hulle baie sleg, want dit was hul volksgenote in die vreemde.  Hierdie mense was diegene wat vir hulle kultureel moes ondersteun, en hulle het nou die opponente geword.

* ten spyte van hul Joodse oorsprong was hierdie gemeenskap egter oop vir gelowiges vanuit allerlei ander agtergronde.  Die band in Christus was vir hulle ’n nuwe samebindende faktor.  Dit maak nie saak wat jou nasionaliteit was nie, jy was hier welkom.

* en dan was hierdie gemeentetjie besig om hul nuwe identiteit as “kerk” te ontdek.

Dit is dan ook opvallend dat van al die evangelies dit net Matteus is wat die begrip “kerk” gebruik. (Mat 16:18)

Lees:  Matteus 4:18-25

Tema: Identiteit in onvoorwaardelike navolging

Wat sou jou en my identiteit behels?

Ons identiteit lê nie opgesluit in ons id-boekies en paspoorte nie.

Hoewel dit deel van ons identiteit weergee, is daar baie meer wat ons diepste menswees en veral ons Christen-wees bepaal.

En nou is dit tog belangrik om presies te weet wie jy is.

Jou identiteit bepaal mos ook hoe jy optree.

As jy ’n Cheetah-ondersteuner is, dan dra jy op  ’n Saterdag oranje en jy sit op die stadion.

As jy weet dat jy ’n student is, dan sit jy (hopelik gereeld) agter jou akademiese boeke.

As jy ’n dokter is, dan sien jy om na siek mense.

Jou identiteit bepaal dus hoe jy optree en leef.

 

Nou het ds Japie verlede week vanuit Handelinge 4 begin gehandel oor ons identiteit.

En hy het gewys op die vlaag van pogings tot konserwatiewe behoud van identiteit:

Donald Trump, Brexit, en selfs ISIS.

Toe het hy gewys op die gelowige se identiteit:

 

Nou kyk ons na ons identiteit vanuit die hoek van Matteus 4.

En Matteus 4 vertel vir gelowiges dat hulle geroepenes is.

Hulle is soos Petrus en Andreas en soos Jakobus en Johannes geroep.

Want een dag het Jesus daar langs die meer geloop en toe gebeur daar ’n wonderlike ding:

Hy sien hierdie twee broerspare met hul visnette besig.

Die een paar gooi die nette uit.  Die ander paar is besig om hul nette heel te maak.

Daar is ’n paar ouens wat dink visvang is mos net die wonderlikste beroep waaraan jy kan dink!

Maar visvang is seker ook net lekker as dit nie jou voltydse beroep is nie.

Dan raak dit seker ook uitdagend, veeleisend, soms vervelig en soms spanningsvol as die vis nie wil byt nie.

Maar Jesus roep hulle:

“Kom hier! Kom saam met my, en Ek sal julle vissers van mense maak.”

Hulle word nader geroep, maar nie net vir ’n kortstondige ontmoeting nie.

Hulle word geroep, maar dan ook vir ’n lewe van navolging.

Wat ons hier opval is hul reaksie!  Dit verstom ons….!

As Jesus hul roep om Hom te volg, dan reager hulle oombliklik gehoorsaam, sonder teenstribbeling.

 

As Jesus sê: “Kom hier en volg My” dan vra hulle nie tyd om eers…

Nee, hulle los alles en volg vir Jesus!

Ons noem dit onvoorwaardelike navolging.

Onvoorwaardelike dissipelskap.

Dit beteken dat hulle resloos aan Jesus verbonde sal wees.

Sonder voorwaardes.  Sonder verskonings.

Sonder om die koste/verliese te bereken.

Net gehoorsaam aan die roepstem van die Roepende Jesus.

En hulle kyk van daar af elke dag in Sy oë.

 

En dit is ook wat die gelowiges later jare in Antiochië moes leer.

Hulle het baie goed moes prysgee toe hulle gelowiges geword het.

Hulle was eers deel van ’n Joodse gemeenskap wat vir hulle baie sekuriteit gegee het.

En soos Jode maar doen:  Hulle sorg vir mekaar.

En hulle verwys die kliënte na mekaar.

En hulle praat mekaar moed in.

Maar toe kom daar spanning oor hierdie gelowiges se Jesus-navolging en al hul kulturele sekuriteite en finansiële sekuriteite gaan verlore.

Hulle mede-Jode raak nou eerder hul opponente.

Hulle moet baie prysgee om Jesus – en Jesus alleen – te bly volg.

Maar dit is hulle identiteit.

Hulle is geroepenes wat Jesus nou volg!   Onvoorwaardelik!

 

En dit is ook ons roeping:  Verklaar jou huidige bestaanswyse insolvent en kom onvoorwaardelik agter die Seun van die Mens aan.

En daarvoor kry jy ’n nuwe paspoort.

Dit is ’n paspoort wat jou toegang gee tot ’n nuwe land waar jy kan en moet ingaan:

die Koninkryk van God.

 

Maar nou is daar ’n baie belangrike fasset van die roeping wat bykom. Hulle word nie net geroep om agterna te loop nie.  Hulle word geroep tot ’n leerskool.

“… en Ek sal julle vissers van mense maak.”

As jy Jesus begin volg, dan begin die groot avontuur – en dit is dat jy klomp goed gaan byleer.

Jy gaan nie en mag nie dieselfde bly nie!

Jesus maak van volgelinge iets meer as net meelopers!

Hy begin met ’n kursus om iets van Sy karakter op jou oor te plant.

En jy gaan verander.

Jy begin om Sy leefstyl in te oefen!

Jy gaan begin om Sy bediening verder te neem.

 

En waaroor gaan dit?

Hierdie kursus het te maak met ….. mense.

“Ek maak jou ’n visser van mense.”

Mense is vir Jesus die spil waarom alles draai.

As jy eers vis gevang het vir geld, gaan jy nou mense vang – om wat te doen?

Dat hulle ook na Jesus toe kan kom, saam met Hom kan begin loop, en om in sy leerskool te kom leer.

 

Maar dit bring ons by die opwindende van die gedeelte.

Wat is die inhoud van die kursus? Die universiteit koppel interessante kodes aan kursusse.

Is dit Navolging 107?

Is dit Menswetenskap 301?

Is dit Transformasie 127?

Is dit Liefdesdiens 123?

Miskien gaan ons modules elkeen ’n bietjie verskil, afhangende van waar die Here Jesus ons gebruik en wat die behoeftes daaar is.

Maar dan vertel die verhaal verder wat Jesus alles doen as Hy van daar af verder stap.

En dan moet ons Hom sien met hierdie dissipels soos ’n stertjie al agter Hom aan.

En hulle kyk grootoog om te leer.

Want hulle begin stadigaan snap dat hulle geroep is om iets meer te word as net ’n klompie kinders wat “follow my leader” speel.

Jesus se bediening word verder in detail beskryf:

Hy verkondig.

Hy leer.

Hy maak gesond.

En mense bring al die siekes na Hom toe.

 

En terwyl ons in die leierskap van die gemeente vra:  “Wat is die volgende tree van gehoorsaamheid in die gemeente, kan ek nie anders as om hierdie lyne deur te trek na die gemeente se visie nie.

“Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer,

die evangelie van die koninkryk verkondig

en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak.” (:23)

Wat sou die “evangelie van die Koninkryk” wees wat Jesus verkondig?

Natuurlik is dit goeie nuus, daarom “evangelie”.

Maar die goeie nuus sê dat midde-in die magtige Romeinse Ryk kom hier ’n radikaal nuwe Ryk aan.  Dit is ’n Ryk met nuwe grense en waar nuwe waardes en norme geld.

Nie meer die swaard en geweld nie, maar liefde en diens en deernis.

En die belangrikste is dat dat daar ’n nuwe Keiser op die troon sit:

Sy naam is Jesus Christus.

En mense daar is nie meer Vaderloos nie.

En mense daar kry weer troos want daar kom ’n Trooster, die Heilige Gees.

 

Kan ons gemeente as deel van hierdie Koninkryk dan iets anders wees as ’n Sentrum vir Aanbiddding?

Want dit is net in die lig van hierdie goeie nuus dat mense se oë kan begin blink.

En ons aanbid God Drie-Enig.

En ons bring aan Hom die eer, want dit is die grootste ding wat ooit met ons in hierdie nuwe Koninkryk kon gebeur.

Daarom is ons geroep om hier in Universitas Gemeente Sentrum te wees vir Aanbidding.

 

Maar Jesus leer ook die mense.

En die nuwe volgelinge sit in.  Hulle sit in by die bergpredikasie, en by die vlaktepredikasie en by die tempelpredikasie.

En die hele saamloop saam met Jesus raak een groot leerskool.

Hulle groei in begrip van God.

Hulle groei in begrip van die nuwe waardes wat geld.

Hulle groei in die verstaan van wie hulself is en wat hul roeping in die wêreld behels.

En dit is wat hier moet gebeur in die Sentrum vir Groei.

En ons het net nog ’n wonderlike handboek ook bygekry:  Die Woord van God!

Maar die Skrywer en die Dosent is steeds dieselfde.

Die Heilige Gees het sy publikasie vir ons voorrgeskryf en die Here Jesus nooi ons elke dag in na die akademiese klaskamer, maar ook na die praktiese klasse.

Ons lees hierdie Woord hier in die erediens, en in die kategese, in ons eie stiltetyd, in ons omgeegroepe en in Veritas Bybelskool.

 

En dan lees ons hoe Jesus “elke soort siekte en kwaal” gesond maak.

Want mense en hul heel konkrete situasies is vir Jesus belangrik.

En ons word geroep om Sentrum te wees vir Heling.

Waar ons mekaar vashou en bemoedig, waar ons vir mekaar bid en vir mekaar troos.

En ons het nog so baie om hieroor te leer.

Want ons is tog so individualisties ingestel!

 

Die laaste groot ding wat in die verhaal gebeur is dat mense begin om die siekes na Jesus toe te bring.

Jesus is die Geneesheer.

Hy is die Hoopgewer.

Maar die mense raak deel van die bediening as hulle die siekes aandra.

Hier in die gemeente is ons geroep om mense na Jesus te bring.

En ons is geroep om mense oor grense heen na Jesus te roep.

Ons dra Jesus se bediening na mense.

Daarom is hierdie gemeente in laaste instansie ook ’n Sentrum vir Diens.

 

Hier kry ons dit reeds dat Jesus se bediening grense oorsteek ….

“En berigte oor Hom het deur die hele provinsie Sirië versprei.”  Tot by Antiochië, hierdie eerste lesers se wêreld.

“Groot menigtes uit Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant die Jordaan af het Hom gevolg.”

’n Sentrum is ’n plek waarheen volgelinge kom vir aanbidding, heling, groei, maar hierdie volgelinge gaan van hier weer uit en bedien oor die grense daar waar die nood en die hooploosheid is.

 

Dit is jou identiteit:

’n Volgeling.

’n Volgeling van Jesus Christus.

En as sulks is jy iemand met blink oë wat Hom aanbid.

Jy kom ook met jou broosheid en gebrokenheid vir heling.

Jy kom soek groei, want daar is soveel meer.

En dan gaan jy en jy gaan dien en bedien.

Oor die grense heen!

Amen
Gebed:

Here, ons het nie gekies om hier te wees nie.

Dit is U wat geroep het.

Dit is U wat die geloofsreaksie van onvoorwaardelikheid kom gee het.

Ons loop in U voetspore!

Ook in hierdie feesjaar in die gemeente.

Seën ons dat ons soos Abraham van ouds ook ’n seën oor die grense kan wees – in ons families, werksplekke, by ons vriende en ook by hulle wat nie ons vriende is nie, maar juis in die nood is.

Prediker:  Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.