André Oosthuizen    andrej@webafrica.org.zaimages (1)

Is jy goed genoeg?  Jy sien, ons word seker elke dag op een of ander manier gekonfronteer met die vraag of ons goed genoeg is.  Eintlik word ons van kleins af groot met die wete dat daar altyd iemand beter is as jy.  Dié wat in die C span is wens hulle was goed genoeg vir die B span en die B span wens hulle was goed genoeg vir die A span. En die A-span wens hulle was beter en het minder verloor.

En ongelukkig verdwyn hierdie dilemma van goed genoeg nie as jy ouer word nie.  Want dan begin jy wonder of jy ooit goed genoeg gaan wees vir iemand om jou lief te hê.  Gaan ek ’n goed genoeg ma of ’n goed genoeg pa vir my kinders kan wees.  Jy wonder of jy goed genoeg by jou werk is.  En partykeer is selfs jou beste eenvoudig nie goed genoeg nie.  Interessant, atelfobia is die fobie of die vrees dat jy nooit goed genoeg is nie.

En jy moet bietjie verder hieroor gaan dink, want hierdie worsteling met goed genoeg het baie tentakels en dit slaan uit op verskillende plekke in jou lewe en in verskillende verhoudinge waarin jy staan.  Dit het ’n invloed op jou selfbeeld, dit wat jy van jouself sê en dink.  En so vind ons baie mense wat dink en glo en vir hulleself sê ek is nie goed genoeg nie en gevolglik minderwaardig voel.

En hierdie minderwaardigheidskompleks of die vrees vir goed genoeg het sy wortels ook diep in ons geloofslewe kom inslaan.  Want ek en jy het heel waarskynlik groot geword in ’n geloofsomgewing waar ons gereeld, amper elke Sondag herinner is dat ons nie goed genoeg is nie!  Herinner aan hoe onwaardig ons is, hoe swak ons is!  En dit laat by baie kinders van die Here die vraag of ek ooit vir God goed genoeg kan wees?  En vir party mense is dit lankal nie meer net ’n vraag nie, maar ’n vrees.  Nie goed genoeg vir God nie!

En dit is so, ons is nietige, swak en sondige mense wat niks verdien nie!   Maar liewe kind van die Here Jesus, dit is nie wie jy nou is nie!  Dit is nie waar jou en my begrip van onsself mag eindig nie!  Jy mag nie vashaak by hoe sleg jy is, hoe swak jy is of hoe onwaardig jy is nie, want tussen jou en jou swakheid; en tussen jou en jou minderwaardigheid staan daar ’n kruis!

Die Here Jesus sê dit self in Johannes 15. “Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê.  Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel.  Ek noem julle nie meer ondergeskiktes (minderwaardig) nie, want ’n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie.  Nee, Ek noem julle vriende.  Ek het julle uitgekies en julle aangestel…”

Dit is wat Dawid in Psalm 8 sê.  As Dawid die ongelooflike werk van God se vingers sien, en hy staan oorweldig en verstom deur wie God is vra hy in die middel van sy loflied in vers 5 ’n vraag na sy eie minderwaardigheid:

Wat is die mens dan dat U aan hom dink?”

Die Hebreeuse woord wat hier vir “mens” gebruik word is nie die algemene woord adam nie.  Want adam sê iets oor die selfstandige mens.  Die mens wat sy eie ding kan doen en self kan regkom.  Hy gebruik hier ’n ander woord vir die mens naamlik anoos wat beteken nietigheid, verganklikheid en broosheid.  Met ander woorde Here, hoekom dink U selfs aan my, ek wat hierdie nietige, sondige, brose en swak mensie is?

En dan antwoord Dawid hierdie vraag na sy eie minderwaardigheid met 3 opmerkings oor wie jy is.  3 opmerkings oor hoe God jou sien!

  1. net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese
  2. gekroon met aansien en eer
  3. aangestel om te heers

Liewe kind van die Here, jy het ’n baie spesiale plek in God se hart en gedagtes.  Meer as dit, Hy dink nie net aan jou nie, jy is nie net in sy gedagtes nie, Hy het verder gegaan en jou gekroon, soos ’n koning gekroon word om te heers en Hy gee vir jou ‘n ereplek in Sy skepping!  En jy moet mooi hoor vanmôre, in God se oë is jy spesiaal.  Vir Hom is jy nie maar net ’n nommer nie!  Jy is nie maar net ’n tweederangse engel nie!  Hy het jou raakgesien, aan jou gedink en jy is gekroon met aansien en eer!  Die Ou Vertaling sê eer en heerlikheid.  Wat beteken dit dat ons met heerlikheid gekroon is?

Dit beteken Hy het iets van Homself, sy eie heerlikheid in jou menswees, in jou karakter, op jou lewe afgedruk.  En omdat God jou gekroon het my sy heerlikheid, daarom weerspieël jy iets van die heerlikheid van God.  2 Kor. 3:18 sê: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here…Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word..  die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe.  Dit doen die Here wat die Gees is.”  Jy is gekroon met God se heerlikheid!  Jy is aangestel as God se koningskind.  Klink dit vir jou minderwaardig?  Lyk dit vir jou of God na jou gekyk het en gesê het: sorry, nie goed genoeg nie?  Nee, Hy het jou gemaak wie jy vandag is!  Koningskind, gekroon met Sy heerlikheid!   – dit is wie jy is.

Jy sien, minderwaardigheid kom nie van die Here nie.  Want jy kan net minderwaardig wees of minderwaardig voel wanneer jy jouself teen ander mense meet.  Dan voel jy minder waardig as iemand anders.  Want dan het jy nie wat ander het nie, en jy lyk nie soos ander lyk nie, en is jy nie soos ander is nie.  As jy jouself teen ander meet teen die wêreld meet sal jy altyd iemand kry teenoor wie jy minderwaardig kan voel.  Maar as kind van die Here Jesus word jy nie gemeet teen ander nie, jou waarde word nie deur die wêreld bepaal nie, jy is wie God sê jy is!  En dit is alles behalwe minderwaardig!

Nagmaal vanmôre is die fees-ete wat Jesus vir jou voorberei het.  En Hy ag jou so waardig dat Hy jou spesiaal uitnooi.  Ja, ek en jy verdien nie om eregaste te wees nie, maar Jesus het ons gemaak wat ons vandag is.  En daardie plek neem ons vanmôre in.  Gekroon, gewas en waardig gemaak om Sy gaste te wees.

En as Jesus se eregas vanmôre, vergeet vir ’n oomblik wat ander sê of wat ander dink of selfs dit wat jy oor jouself somtyds kwytraak.  As die Gasheer van hierdie ete vanmôre na jou kyk, sien Hy nie ’n loser nie.  Hy sien nie iemand wat nie goed genoeg is nie.  Hy sien iemand wat deur sy bloed die oorwinning behaal het.  Iemand wat tot alles instaat is deur Hom wat vir jou krag gee.  Iemand wat gekroon is om met Sy eer en heerlikheid te werk en te lewe.

Slot:

Ek lees so mooi: “God wat die hele wêreld in sy hand het, sit die hele wêreld in ons hand.”  Weet jy wanneer begin kinders van die Here soos koningskinders leef?  Die oomblik as hulle nie meer die leuen van die duiwel glo dat hulle nie goed genoeg is nie. Want dan begin hulle leef vanuit die krag en die oorwinning van God.

Hoor die waarheid vanmôre.  Vir Jesus is jy goed genoeg!  Goed genoeg dat Hy jou aangestel het om te heers oor die stukkie aarde wat aan jou toevertrou is.  Daarom koningskind, gaan proklameer die groot Koning se heerskappy oor elke deeltjie van jou grondgebied!  Proklameer sy heerskappy oor jou huwelik, want God kan julle liefde bewaar teen enige aanval.  Proklameer God se heerskappy oor die lewe van jou kinders, want jou kinders is God se kinders!  Proklameer God se heerskappy oor jou werk, want jy werk nie om deur mense raakgesien te word nie, maar doen alles vir God!  Proklameer God se heerskappy oor jou lewe, want jy is wat God van jou sê en nie wat die wêreld sê en dink nie.

En mag jy as Sy aangestelde koning so regeer oor die stukkie wat God jou gegee het dat ander Hom al meer en meer sal raaksien en saam met ons sal sing: Here ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde.  Amen

Gebed
Somtyds lewe ons soos verloorders.  Wat die wêreld sien is nie verteenwoordigers van die groot Koning nie, maar mense wat steeds dink hulle is nie goed genoeg nie.  Nie goed genoeg vir U nie, nie goed genoeg om iets te doen nie, nie goed genoeg om iets te beteken nie, nie goed genoeg om iewers betrokke te raak nie.  Dankie dat U ons weer kom wys wie ons is, hoe U ons sien, en waartoe U ons roep.

Help ons om te heers oor die stukkie grondgebied wat U aan ons toevertrou het.  Help ons om so te lewe dat ander U heerskappy in en deur ons lewe sal raaksien.  Dankie dat U ons uitnooi tot hierdie feesete.  ’n Feesete vir mense wat nie verdien om eregaste te wees nie, maar wie se toegang met die kosbare bloed van Jesus betaal is.  Amen