SKRIFLESING: Jes 2:1-5   Prediker:  Ds Retief Botha
Tema: Advent, Jesaja reeks #1:
‘n Nuwe tyd om van jou swaard ‘n ploegskaar te smee.
Die standbeeld by die Verenigde Volke se hoofgebou in New York is aangrypend.
’n Man met ’n swaard wat hy smee tot ’n ploegskaar. Die droom van ’n nuwe era.

Miskien is jy al so gewoond aan Kerstyd dat jy ook nie eers meer vreeslik baie droom oor Kerstyd nie.
Advent, die naam wat ons liturgies vir die Kersseisoengebruik, beteken “koms” ,
of nog beter “dit is uiteindelik hier”.
Ons het gewag. Ons het daarna uitgesien. En uiteindelik is dit hier!
So het die kerk na die geboorte van die Seun van God uitgesien.
Die tyd het aangebreek! Jesus is gebore!

So het ons ook uitgesien na Adventstyd – die hele jaar lank – miskien nou nie omdat ons ’n bepaalde geestelike behoefte het nie – maar soms eerder omdat ons geestelik en fisies moeg voel.

Maar ons weet ook dat die beste terapie vir uitbranding, is juis geestelike vernuwing.
Jy gaan nie fisies veel herstel as jy nie ook geestelik vernuwe word nie.

Maak dit dus een van jou adventsgebede:
“Here gee vir my ’n nuwe en verkwikkende geestelike vernuwing/adventstyd!”

Ons gaan vanoggend lees uit Jes 2.
Net eers ’n stukkie agtergrond:
Eerste-Jesaja (hf 1-39) is ’n profesie aan beide die twee ryke van Juda en Israel.
Hulle loop gevaar om deur die Assiriërs ingeneem en weggevoer te word.
Dit is hoofsaaklik agv hul afvalligheid van die Here.
Daarom is daar ’n sterk boodskap van dreigende oordeel.
Jesaja dreig met oordeel. En hy pleit vir bekering: Terug na die Here!

Maar so tussendeur is daar ook boodskappe van hoop en redding.
Indien die volk hul bekeer, kan hul verseker wees van God se genade en ’n tyd van verlossing.

In hierdie gedeelte klink daar so ’n jubellied van verlossing.
Dieselfde teksgedeelte kry ons ook in Miga 4:1-4.
Daarom sou dit heel waarskynlik ’n bekende lied kon wes – ’n lied van hoop wat gereeld in die geloofsgemeenskap gesing is.
Die lied sou die volk hoop gee.
Dit sou vir hulle help om na die komende tydvak van verlossing uit te sien.
Dit sou hul help om ook te begin leef met ’n leefstyl wat alreeds pas by die komende heilstyd.

Lees Jes 2:1-5
In die geskiedenis van van die mens was daar duidelike tydvakke.
Dit kon tye wees van voorspoed of van teenspoed, tye van heil en van onheil.

• So sou ons kon onderskei tussen die Donker Middeleeue en die Tyd van Verligting, die Renaissance.
• Ons sou kon dink aan die tyd van die Romeinse Ryk, met sy positiewe en negatiewe gevolge.
• Ons sou kon dink aan die tyd van kolonialisme.
• Die tyd van tegnologiese ontwikkeling,
• die digitale era.
• In SA byvoorbeeld ook die tyd van Mandela, die tyd van wanhoop daarna, dan die tyd van Ramaphosa…

So onderskei Jesaja geestelik …
 ’n Tyd van afvalligheid.
 Dit sou gevolg word deur ’n tydperk van oordeel of ballingskap.
 Maar daar word ook ’n heilstyd van verlossing en hoop beloof.

Ons teks begin met die veelseggende opmerking: “Daar kom ’n tyd…”
Na die oordeel sou daar verlossing kom!
(In die parallelle teks van Jes 4:2 staan daar “Daardie dag…”)

Na die ballingskap sou daar terugkeer kom.
Die mense sou ontdek dat oordeel nooit God se laaste woord is nie.

Die woorde, “Daar kom ’n tyd…” dui op meer as net die toekoms.
Dit dui op die nuwe begin wat God met Sy skepping maak.

Dit dui op God se Koninkryk wat midde-in ons gebroke werklikheid sou begin deurbreek.
Die geloof sou moes pad maak vir die Messiaanse tyd:
nie net terugkeer uit die ballingskap, maar ook die koms van Jesus Christus.

En ook nie net die oordeel van die kruis nie, maar ook die opstanding en die kerk van Christus.

Hoe lyk die nuwe tyd wat gaan aanbreek?

Jesaja teken dit baie mooi. Hy teken ’n geestelike herlewing wat begin waar mense in die geloof vir God erken as die sentrale en die hoogste gesag.

En dan sluit Jesaja aan by die tempel op die berg Sion.

“Daar kom ‘n tyd … dat die berg waarop die huis van die Here is, ‘n blywende plek sal hê bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels.”

Te midde van die afgodery waar die afgode altyd op bergtoppe aanbid is, kom styg God uit bokant hulle almal.
Die tempel op Sionsberg is simbool van God se hoë posisie.
Al is Sionsberg maar ’n redelik gemiddelde ou bergie.
Maar mense erken die God van Israel as die enigste ware God.
En Hy kry ’n ereplek bokant all gode en afgode.
En so word ek en jy vandag gevra: Waar is jou God?
Is Hy die godjie met die kleinlettertjie?
Is Hy die God na wie jy miskien maar net kan hardloop as jy in die nood is?
Of is Hy vir jou die lewende God wat erken en geëer moet word in die blywende plek
bokant die bergtoppe? Die God met die heerlikheid!

In hierdie Adventstyd word ons opgeroep om net eers vir God op sy plek te sit.
Ja, jy het my reg gehoor! …nie om Hom te manipuleer nie, maar om Hom te erken vir wie Hy regtig is! Onvergelykbaar!
Die God met die heerlikheid waaroor ons verlede week met die Kerssangdiens gesing het.

Sit Hom terug op Sy ereplek ver bokant jouself en enigiets wat met Hom mag kompeteer.
Dit is die eerste advents- appél.

Dan volg die oproep:
Al die nasies sal daarheen stroom, baie volke sal daarnatoe gaan en sê: “Kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob sodat Hy ons sy wil kan leer, en ons daarvolgens kan lewe, want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here.” (:3)

Dit is die sentrum-gedagte wat ons ook in die Geloofsentrum het:
• Kom, om God sentraal te erken en te aanbid.
• Kom leer hier.
• Maar gaan daarna ook uit om dan anders te gaan leef.

Dit was ook Israel se evangelisasie-rol:
Instrumente om só te leef dat dit mense sou aantrek om te kom aansluit by hierdie Godsbeweging.
Maar juis dit het hul nie reggekry nie.
Daarom moes daar met ’n nuwe inisiatief begin word van God se kant af.

En daarby sou ’n alternatiewe nuwe leefstyl moes vorm aanneem.
En hoe sou die alternatiewe leefstyl wees?
Ja, ’n lewe naby aan God, met ’n leersame gees, maar dan word daar vertel van ’n radikale verandering in dit waarmee hulle besig was:

Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskêre. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. (:4b)

Waar mense baie daarop ingestel was op oorlewing – om oorlog te maak en jou vyand uit te wis, verskuif die klem:
 In die plek van swaarde kom ploegskare
 In die plek van spiese kom snoeiskêre.
Om die waarheid te sê, die wapentuig moet omvorm word om die gemeenskap en hul oorlewing te dien.
Die vernietiging van mense word ingeruil vir die dien en versorging van mense.
Die behoud van lewe en voedselvoorsiening moes prioriteit word.
Miskien is dit wat die Here wil sien in Adventstyd 2019:
As God ons lewens verander, dan staan ons self nie meer voorop nie, maar God se belange en mense se versorging.

Ons fokus juis ons aandag en hulpbronne op God en die dien van God se mense.
 Gebruik die staal van jou swaard en maak daarvan ’n ploeg om te saai en kos te voorsien.
 Gebruik die metaal van jou spies om ’n snoeiskêr te maak om jou wingerd en vrugtebome te snoei om beter vrug te dra dat daar meer kos kan wees.

Miskien moet jy hieroor gaan dink en bid – oor hoe dit in jou leefwêreld lyk…
• Maar daarom maak ons skoenbokse vol van sorg
• en ons koop droogtehulp plakkers om boeregemeenskappe in hul ellende te help.

Word ’n instrument om met jou vaardighede en jou hulpbronne vir God en ons naastes te dien.
Ons leef in die tyd van Jesus se Vrederyk, daarom pas ploeë en snoeiskêre by ons.
En eintlik gryp die teks ook vooruit na die wederkoms: Daar is ’n groter verhaal wat ontvou: Ons is eintlik net besig om te begin inpas by dit wat gaan gebeur:
Geen swaarde en spiese, maar ploegskare en snoeiskêre.

Sluit:
Daarom ook die slotoproep:
Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here af kom.
’n Nuwe tydvak het alreeds met die geboorte van Jesus aangebreek.
Hy is die lig wat ons lewens verlig.
Kom ons gaan leef in hierdie komende adventstyd nader aan die Here Jesus.
By Hom is daar lig!
Deur Hom kom daar ook hoop en lig vir die wêreld.
Ons leef in die lig, maar meer nog – ons neem die lig van die Here Jesus na die wêreld toe.
En ons bedien die wêreld met snoeiskêre en ploeë.
Dit is ons roeping terwyl ons wag vir die voleinding.

Amen