SKRIFLESING: Miga 6

Hierdie erediens staan in ’n linie van verkondiging waar die Here by uit Mat 11 begin praat het oor
• die eenvoud van ons geloof. Die Evangelie is nie vir slim en geleerde mense nie, maar mense wat met kinderlike eenvoud bloot glo wat die Woord sê – en dit ook doen!
• Toe die Woord verlede week (ook uit Mat 11) – oor die kern daarvan dat Jesus self teruggeplaas moet word in die sentrum van ons godsdiens.
• Vandag: Wat is dit wat God heel prakties van ons vra – in ons leefstyl?

En dan blaai ons terug na die geskiedens van so 740 vC.
Dit was ’n tyd van hoogspanning op alle vlakke van die samelewing.
• Polities is daar intense magte aan die werk. Tiglat-Pileser III van Assirië dreig uit die noorde.
• Israel, Juda en Damaskus speel skaak om hul te posisioneer teen hierdie magtige bedreiging. Hulle val makaar selfs aan om hul beter te posisioneer. En uiteindelik word almal slawe van Assirië.
• Godsdienstig is daar groot verval – want dit lyk of God nie meer veel te sê het in hierdie wêreld nie.
• Ekonomies was dit uitdagend – die geld het in die bodemlose put van Assiriese belastings verdwyn.
• En waar dit gebeur, daar volg armoede en uitbuiting en morele verval. Selfs die regbank was nie meer ’n instelling om betroubare reg te laat geskied nie.

Tema:
Miga 6: Begin asseblief doen wat God van jou vereis!
   Handel regverdig.
   Wees lief met deernis.
   Wandel nederig voor jou God.

’n Jong man sê hierdie week vir my: “Weet jy waarom gaan ek nie meer kerk toe nie?”
Ek sê: “Nee! Vertel my!”
Hy sê: “Dit is omdat ek na die gelowiges kyk en ek sien die onsin (hy het hom sterker uitgedruk) wat hulle aanjaag.”

En ek besef: Mense kyk met vergrootglase na ons as gelowiges.
Daar is baie ander dinge wat ook mense van God vervreem, maar een daarvan is ons optredes … optredes wat nie getuig van ’n kerk wat in gehoorsaamheid aan sy wonderlike God leef nie.
En dan raak mense sinies oor kerk, geloof, godsdiens …. God!

Hierdie teks sluit aan by die eenvoud van die geloof.
En ek het net weer besef dat die heel praktiese van ons geloof is nie “rocket science” nie.
Dit is waarskynlik baie eenvoudig.
Maar wat nie sê dat dit maklik is nie!

Ons kyk vanoggend na die Woord van God aan gelowiges wat in baie moeilike tye in die geskiedenis van Israel en Juda geleef het.

Want ons het ’n duidelike visie nodig van hoe ons vandag moet leef.
Daar mag nie onsekerheid wees oor wat Jesus van sy kerk verwag en hoe ons heel praktiese lewe moet lyk nie.

Nou begin die teks om te vertel van God se hofsaak teen sy volk.

Dit is duidelik dat hulle nie meer veel erg het aan God nie.
Oënskynlik is hul “moeg” vir God. (vgl vs 3)

Nou kla God hul aan in ’n regsgeding:
God is tegelykertyd die Regter en die Aanklaer.
Die afvalliges volk word aangekla.
Die berge – met hul wysheid van oudher af – is die getuies.

Die aanklag: ongehoorsaamheid en afvalligheid van God.
Die verdediging se verweer is: “God het ons moeg gemaak”

Die kruisverdediging van God se kant vra: “Hoe het Ek jul moeg gemaak?”
“Kom ons plaas die feite op die tafel :
• Ek red julle uit Egiptiese slawerny.
• Ek gee Moses, Aaron en Miriam as leiers vir julle.
• Dink aan die planne van jul vyande (Moabiete) wat jul in benarde posisies geplaas het.
• Dink aan Bileam se vloeke wat God in seëninge omgekeer het.
• Dink aan die hele lang pad tussen Sittim en Gilgal. Sittim in die woestyn. Gilgal waar hul aan die ander kant van die Jordaan in die beloofde land opgeëindig het.

So vra God ook vandag vir ons om mooi te kyk na die lang pad van sorg en uitredding wat God vir ons gelei het.
Ons moet dit nie in ondankbaarheid miskyk en dan verskoning soek dat God ons sogenaamd “moeg” maak nie.
Gaan kyk weer mooi terug na die pad waarlangs die Here jou gelei het.
En vra dan vir jouself af of God die reg het om van jou gehoorsaamheid te vra.

Oënskynlik oortuig dit die aangeklaagde volk van hul skuld en dan wil hul nou na God terugkeer.
Hul wil weet hoe om nou reg te maak?
Hulle wil weet hoe om God verder tevrede te stel.
Hoe kan hulle reg maak?
En hul begin dink dadelik aan offers:
 Wat van 1000e ramme?
 Of 10 000 riviere van olie-offers?
 Wat van die offer van ’n eersgebore kind – en dit het die goddelose koning Agas van Juda inderdaad gedoen!

En God sê: Nee! Ek vra nie van jou ’n klomp offers nie!
Dit is nie waaroor dit gaan nie!
Ek vra net dat julle op ’n bepaalde manier sal leef.

En daarmee kom ons by die essensie van ons geloofslewe.

Dit lyk vir my of ons dinge altyd wil kompliseer.
Hoe meer wette nagekom word, hoe meer vroom voel dit vir party mense.

Die drie basiese dinge wat God vra is eintlik so eenvoudig:

Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. (Miga 6:8)

Handel regverdig / Doen reg.
Wees lief met deernis.
Wandel nederig voor jou God.

Ons sou dit kon sien gebeur in drie spasies rondom ons:
Handel regverdig. Teenoor mense oral rondom jou.
Wees lief met deernis. Teenoor mense hier naby/onder jou.
Wandel nederig voor jou God. Teenoor jou God bokant jou.

Dit korreleer met Jesus se vereenvoudiging met die dubbele liefdesgebod: “Wees vir God lief en wees lief vir jou naaste”. (Mat 22:37-39)

As Jakobus vra na ware en egte godsdiens, dan vereenvoudig hy dit tot..
“… om weeskinders en weduwees in hul moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die sonde van die wêreld.” (Jak 1:27)

Miga kyk deur die bril van sy eie leefwêreld en hul uitdagings en dan vat hy God se wil saam met hierdie drie fokusse:

Regverdigheid
Liefde
Nederig voor God

Is dit te ingewikkeld?

Kom ons staan by elkeen ’n klein rukkie stil dat die Heilige Gees dit in ons harte en gedagtes en leefstyl kan laat insink.

En by elkeen van die drie fasette moet jy vra:
– Is daar iets waarvoor ek vergifnis moet vra?
– Is daar ’n terrein waarop ek hierdie opdrag duideliker moet gaan uitleef?

1. Doen reg/regverdig.
Doen die miš·pāt (Hebreeus: מִשְׁפָּט֙)
Ons het ’n goeie idee wat regverdigheid behels.

Dit is ’n juridiese term waar ons in ons leefwyse moet onderskei tussen reg en verkeerd.
’n Saak is reg of hy is verkeerd.
Regverdigheid is die basis van ’n morele lewe.
Dit is eintlik die karakter van God self.
God het regsreëls. Dit is die wette van die Koninkryk – ook in die 10 Gebooie.
En in God se juridiese spelreëls is daar nie “maar’s” en verskonings nie.

Hier gaan dit oor die “Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê”.
En Miga het in sy leefwêreld gesien hoe mense mekaar uitbuit.
Hy het gesien hoe regters omkoopgeld aanvaar.

Laat reg geskied aan die mense rondom jou:
– ’n Billike loon vir goeie werk. Help mense om uit die armoede-siklusse uit te breek.
– Respek vir elkeen – en almal is na God se beeld geskep.
– Geduld vir ander.
– Laat reg geskied aan jou gesin wat ’n billike deel van jou aandag nodig het.
– Laat reg geskied aan die voetganger vir wie jy behoort stil te hou.
– Laat reg geskied by jou werk waar jy betaal word om ’n volle dagloon te verdien.
– Laat reg geskied aan almal rondom jou wat nie ’n ondersteuningsisteem het nie.

En as jy nie die reëls mooi onderskei nie – is dit nie ’n verskoning nie.
– Soos in die rugby gister waar Jantjies in die hitte van die stryd nie onderskei wanneer is die bal oorgedra oor die doellyn en wanneer nie. Jy sal gepenaliseer word.

Hoe sien ons hierdie reël in Jesus se lewe?

Jesus se lewe het gestaan in die lig van reg en verkeerd.
Skynheiligheid is ontmasker. Hy loop onreg en skynheiligheid trompop.

Maar juridies nog belangriker:
Jesus betaal ’n prys aan die kruis – dat die juridiese reël van reg kan geskied as ons vrygespreek moet word.

Dit is die eerste wat God van jou vereis: Om regverdigheid te doen.

Tyd vir stilte dat die Gees jou wys waar jy reg moet laat geskied.

2. Wees lief met deernis.
Liefde word hier gekwalifiseer met die Hebreeuse gesed (Heb.: חֶסֶד )

Dit het te make met ’n deernisvolle liefde.
In Engels sou ons kon vertaal met “loving kindness”.
En wie van ons soek nie hierdie deernisvolle liefde en vriendelikheid rondom ons nie?

Ek sien hier ’n moeder wat met liefde afbuig na haar baba – om te versorg.
Ek sien ’n barmhartige Samaritaan wat met deernis afbuig na die hulpelose slagoffer van die rowers.
Ek sien Jesus wat liefdevol afbuk na die kindertjies wat deur die dissipels verwilder is.
Hy sit sy arms liefdevol om die kinders wat deur die grootmense getraumatiseer is.
Dit is liefde met deernis/barmhartigheid.

Ek en jy word geroep om nie net liefde te voel nie, maar met ’n groot Jesus-deernis uit te reik na hulle wat seergekry het en hulp nodig het.

Student B wat al met sy meestersgraad besig is, maar in ’n bouval met ander haweloses woon. Hy kom kry elke dag hier ’n ete. Daksy die projek “Adopt a tummy”. Bring asb steeds die kospakkies. Dit is liefde met deernis!

Ek sien ’n kleuterskooltjie in die township waar daar liefde is vir die straatkinders – al kan die ouers nie enige “skoolgelde” betaal nie. Hep ons uitreik daarheen.

Wees lief met deernis – vir almal onder jou.

Tyd vir stilte dat die Gees jou wys waar jy moet liefde gee – met deernis.

3. Die laaste vereiste van God is:
Wandel nederig voor jou God. Teenoor jou God bokant jou.

Dit is om in die geloof voor God te leef, letterlik te “wandel”.
Ons is op reis saam met God.
Maar dit gaan om meer as geloof.
Dit gaan om nederige ootmoed.
Dit is ’n verhouding sonder arrogansie.
Dit is die hasnea (Heb: הַצְנֵ֥עַ )– nederigheid voor God.
Dit is ’n verhouding met respek.

As jy voor God buig – is dit om dankie te sê.
As jy vra is dit sonder pretensie van jou kant af.
Ken jou plek voor God.
Hy is nie jou “pêllie” nie.
En gehoorsaam God se Woord. Ja, nederig luister en getrou gehoorsaam!
Hy het jou immers van Sittim af tot by Gilgal gelei. Tot in die beloofde land.

En as jy nederig voor God wandel, dan kom daar tyd vir God, vir gebed, vir Bybelstudie, tyd vir ‘n erediens.

Hoe het Jesus se lewe iets hiervan voor Sy Vader weerspieël?

Ek sien Jesus in Getsemane – op Sy knieë en Hy bid:
“Vader laat nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil”

Wandel ook so in nederigheid voor jou God.

Tyd vir stilte dat die Gees jou wys hoe jy met groter nederigheid voor jou God moet wandel.

Gebed:

Here dankie dat U ons geloofslewe nie moeilik wil maak en ons moeg wil maak nie.
Dankie vir die eenvoud van reg doen, deernis-liefde en van ’n nederige wandel voor U.

Ons weet dit kom nie so maklik nie.
Ons bely ons selfgerigtheid en eiebelang.
Ons bely ons arrogansie voor U.
Vergewe dit vir ons.
Vul ons met U Gees.
Vul ons met U regverdigheid, U liefde, U nederigheid.

En dankie dat U self ons rolmodel hierin geword het.
Lei ons om so U kerk te wees.
Amen

Prediker: Ds Retief Botha. Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.