World of CokeIn Atlanta, VSA, is daar ‘n Coke-museum.  Die sg “World of Coke”. Dit is dan ook naamlik in einste Atlanta dat die eerste Coke gefabriseer is.    En ons weet dat Coke ‘n baie besondere smaak en formule het. Hierdie formule is hoogs geheim. As dit nie was dat hierdie formule as hoogs geheim bewaar word nie, sou elke koeldrankmaker die formule naboots en Coke sal sy deure wêreldwyd toemaak.

Daar by die Coke-museum is daar dan ook ‘n yslike groot kluis waar hierdie formule dan kwansuis agter groot staaldeure bewaar word.

So is daar baie geheime wat in die politiek, in die militêr en in die korporatiewe wêreld noukeurig bewaar word.

Teen die verwagting in, werk Markus-Evangelie ook met ‘n geheim.

Daar word gepraat van die sg “Messiasgeheim”.

Waaroor gaan die geheim?

Dit gaan oor die identiteit van Christus Jesus.

Ons sou verwag dat die identiteit van Jesus juis nie ‘n geheim moet wees nie, want die bedoeling is tog sekerlik dat almal moet hoor van Jesus en moet weet wie Hy is.  Mense se redding hang daarvan af

Maar dan kry ons die eienaardige in die evangelie van Markus dat Jesus in die voorafgaande perikoop ‘n verbod plaas daarop dat daar bekendgemaak moet word wie Hy regtig is:

As mense wat van onrein geeste besete was, Hom sien, het hulle voor Hom neergeslaan en geskreeu: “U is die Seun van God!  Maar Hy het hulle baie uitdruklik belet om bekend te maak wie Hy is.”

By ‘n latere geleentheid is dit ‘n persoon wat genees is wat verbied word om oor sy ontdekking te praat.

En in Mark 8:29 en 30 na die groot belydenis van Petrus dat Jesus die Christus is, kry ons dieselfde verbod:

“Toe belet Hy hulle om dit vir iemand anders te vertel.”

Daar sit ‘n stuk vasberadenheid in hierdie verbod:   Hy verbied hulle “uitdruklik”…!

Nou waarom moet Jesus se identiteit bewaar word as die redding van die wêreld van die bekendmaking daarvan afhang?

 

Kom ons kyk mooi na die konteks van die verhaal in Markus 3:

Ds Bertie het verlede week gewys op die drie groepe mense wat deel is van die toestroom na Jesus:

En as ons nou die daaropvolgende perikoop lees, dan kry ons nog twee groepe wat ‘n mening probeer vorm oor Jesus:

En hul bevinding is: “Hy het van sy kop af geraak.”

“Hy is van Beëlsebul besete!” en

“Dit is met die hulp van die aanvoerder van die bose geeste dat hy bose

geeste uitdrywe.”

Wat ons dus hier sien, is dat hier groot verwarring is oor wie hierdie Jesus kan wees.

En die ontdekking van wie Jesus is, het nie net te make met sy identiteit nie, maar ook met ‘n bepaalde tydsberekening. Kom ek verduidelik.

 

Ons begin by die unieke van Markus-evangelie:

Reeds in die eerste vers van die Evangelie, gee Markus sy intensie, nl dat hy “Jesus Christus, die Seun van God” aan die wêreld wil bekendstel.

By Sy doop, is dit die Vader wat eerste iets van die “geheim” bekendstel:

“Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

En dan is dit die demone is wat verder hierdie geheim uitlap: “U is die Seun van God”.

Ook Petrus se “U is die Christus, die Seun van die lewende God”, is tegnies in die kol.

Maar met die swyggebod wil Jesus eintlik almal tot stilstand ruk om hierdie belydenis te probeer deurdink.

Dit is ‘n groot misterie.

Dit is ‘n ou begrip uit die Egiptiese godsdienste, maar met ‘n totaal vreemde inhoud:

Hy het gekom, nie om te heers nie, maar om te dien.

Hy het gekom, nie om te hiet en gebied, maar om Homself te offer.

Hy dring nie aan op ‘n troon, maar laat sondaars Hom aan ‘n kruis vasspyker.

En hierdie vreemde uitspeel van Sy Seunskap sou eers later ontvou.

Eers van die ander kant van Golgota en die oop tuingraf, sou Sy ware identiteit eers enigsinds betekenis kry.

Daarom word die ontknoping van die geheim so bietjie op die ys geplaas.

Selfs al sou mense die regte terme gebruik, sou dit nog nie regtig veel korrekte inhoud hê nie.

Daarom die swyggebod.

 

Dit strook nou presies met wat gebeur by die roeping van die dissipels – wat in hierdie Skriflesing die kerngebeure is.

Kom en stap saam met my dat julle mettertyd kan begin verstaan…

“Hy het toe twaalf, wat Hy apostels genoem het, aangestel om by Hom te bly sodat Hy hulle kon uitstuur om te preek.”

Dissipelskap begin by Jesus se roeping.

Dan stel Hy hulle aan as dissipels. Letterlik: Hy “maak” hulle tot dissipels.

Hy bevestig hulle as’t ware.

En waartoe roep en bevestig Hy hulle? Om Hom te volg.   Letterlik: “Om by Hom te bly.”

Die uiteindelike uitkoms waarheen strategies gewerk word, is dat hulle toegerus sal wees en gereed sal wees om deur Hom uitgestuur te word.

Dit is die enigste van die evangelies se roepingsverhale wat dit so formuleer.

En waarom sou hierdie saam-stap en bly-by-Jesus dan vir Markus so belangrik wees?

Sodat hulle eerstehands kan uitvind Wie die Seun van God regtig is.

Hulle moes leer dat dit nie gaan om akademiese korrekte formulerings nie, maar oor die ken van die Persoon van Jesus.

Dit is nie ‘n slaagsyfer in Dogmatiek wat hulle nodig gehad het nie, maar ‘n ervaring van Jesus.

 

Dietrich Bonhoeffer skryf in sy Cost of Discipleship daar vanuit die Nazi-gevangeniskamp-ervarings:

“Wanneer ons geroep word om Jesus te volg, word ons opgeroep om uitsluitlik aan Sy persoon verbind te wees.”

 

Hoe moes die dissipels “by Hom bly”?

‘n Paar voorbeelde uit die evangelie:

Sien, dit is net deur die saamstap met Jesus dat ons Hom regtig kan leer ken.

Nou vir die groot probleem:   Ons kan nie meer fisies saam met Jesus stap nie!

En ons moet ook op ‘n manier die Here Jesus beter en beter leer ken.

Want dit is wat onontbeerlik is vir ons uitstuur/apostelskap na hierdie wêreld.

Ons kan dit slegs deur die geloof doen, ja.

En die geloofsband tussen ons en Jesus is nie ‘n minderwaardige verhouding in vergelyking met sy dissipels nie.

 

Maar daar is net enkele faktore wat met die ontrafeling van die geheim van Jesus kan help.

Dit is om al die fotos en videos van Jesus in Markus deeglik onder die vergrootglas te bekyk.

Ons sal die geheim van die Messias uit die brandkluis van die Bybel moet uithaal en dit goed onder oë moet kry.

Ons sal soos ‘n Sherlock Holmes met ‘n vergrootglas elke leidraad in die Bybel moet naspeur en bestudeer.

Ons sal Jesus se voetspore in die geskiedenis, ook van ons eie lewens moet opdiep.

Ons sal deur die Heiligde Gees saam met Hom moet loop – waar Hy ook elke dag NOU rondom ons besig is om die wêreld met Sy liefde en genade te bedien. Hy is HIER!

Kyk fyn! Deur die die lens van God se Gees.

Dan word elke dag van speurwerk en snuffel, elke dag van Jesus raak te sien,

deel van ons bly by Hom.

En elke dag ontvou die Geheim Homself al verder!

En elke dag groei ons geloof!

En elke dag sien ons Hom beter raak as die Seun van God.

En elke dag raak ons meer gereed om apostels te wees om deur Hom uitgestuur te word.

Die wêreld wag vir gestuurdes van Jesus.

Sluit:

Hoor hoe die Seun van God vandag vir jou roep:   “Kom nader!

Ek stel jou aan as my dissipel.

Jou eerste groot opdrag is om by My te bly.

Dan sal jy die Groot Geheim al beter ontdek!

Ek sit die sleutel tot hierdie dissipelskap vandag in jou hand! Die Woord.

Vertrou ook die Heilige Gees wat in jou woon.

Dit is My Gees wat Ek vir jou gegee het om jou te lei.

Hy sal jou lei om te ontdek: Ek is meer as Dogma!

En Ek is hierdeur besig om van My karakter in jou oor te plant.

Dan sal jy gereed wees om gestuur te word.

Maar kom bly net eers by My.”

Amen                   Prediker: Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.