Prediker: André Oosthuizen

Inleiding
Marj Venter kom van Maclaer af in die Oos-Kaap. Sy het aan die begin van die jaar ‘n diens by die Geloofsentrum bygewoon. Dit was die diens waar ek vertel het van die droom wat ek gehad het. Die preek is op die webwerf onder bely en beleef. Na die diens het Marj die droom in ‘n prentjie verander. So lyk die prentjie…
Ek het haar geskakel en gevra om vir my die oorspronklike te stuur sodat ek dit kan raam en in my studeerkamer hang. Toe sê Marj sy wil ‘n 2de prentjie maak. En die 2de prentjie gaan oor hoe die kerk lyk vir die mense wat ons wil vang, die mense wat in die water is. En weet julle, dit is ‘n baie belangrike perspektief, nie net hoe lyk die wêreld nie, maar hoe lyk die kerk vir die wêreld!
Laat U koninkryk kom, het alles te doen met hoe ons na die wêreld kyk. En dit het alles te doen met hoe die wêreld weer na ons kyk. Mag die Gees ons oë aanraak wanneer ons vanmôre deur die venster na God se koninkryk moet kyk.
Gebed
Skriflesing: Markus 1:14-15, Jakobus 2:1-13
Ons het verlede week gehoor dat ons God kan aanroep as Abba Vader. En Abba Vader wil jou op sy skoot tel en vir jou sy grootheid wys. Daarom bid ons: Abba Vader, laat u Naam geheilig word. Abba Vader maak die venster groot oop dat ek U kan sien vir wie U is. Ons het gehoor klein venstertjies op God verlam mense en maak hulle moedeloos. Groot vensters op God gee moed en krag en versterk ons geloof.
Abba Vader, laat u Naam geheilig word…
Abba Vader, laat u Koninkryk kom…
Wat beteken die koninkryk van God? Wat is die koninkryk van God? Jy sien, as Jesus sy intreepreek lewer in Markus 1 dan lees ons dat Jesus van die begin af praat van ‘n nuwe koninkryk wat gekom het:
“Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evanglie.”
Jesus bring ‘n nuwe koninkryk! Jesus kom wys hoe lyk God se koninkryk. Jesus is die voorbeeld van hoe sy kinders in hierdie koninkryk moet leef en optree. En daarom vriende, waar mense wil hê wat God wil hê, en waar mense besig is om te doen wat God wil hê hulle moet doen, daar is die koninkryk van God besig om te kom. Ek lees so mooi ding van Dorothy Day oor die koninkryk:
Daar is tog sin in alledaagse sleur – papierwerk, huis skoonmaak, koskook, telefoon antwoord, gasvryheid teenoor eindelose besoekers, talle klein verpligtinge, geduldig bly en intelligent dink en beplan – as ons onthou dat dit alles deel is van die koms van die koninkryk. Want enigiets wat in die gesindheid van God se liefde en vrede gedoen word, het betekenis.
Die koninkryk kom daar waar mense besig is om te doen wat God wil hê hulle moet doen. Daarom het die grondwet van God se koninkryk net een sinnetjie. Jakobus 2:8: “As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou soos dit in die Skrif staan: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself,” dan doen julle reg.” Die koninkryk kom waar mense doen wat God wil hê hulle moet doen.
Nou is die vraag, wat bely ons as ons bid: Laat u Koninkryk kom? Ons bid dat ons in hierdie wêreld meer en meer sal doen wat God wil hê ons moet doen.
Laat u Koninkryk kom…
Ek wil dit verduidelik aan die hand van die droom en prentjie wat Marj geteken het.
Terwyl ons op God se skoot sit en Hom aanroep as Abba Vader, leer Hy ons mos meer van wie Hy is. Maar dan staan Abba Vader van sy troon af op, Hy vat ons by die hand en ons gaan staan buite op die balkon. En daar op die balkon wys die Vader vir ons sy koninkryk.
1. Welkom in My wêreld. Dit alles behoort aan My!
Dit is My wêreld. Die hele wêreld is My koninkryk. Want Ek is die Koning van die wêreld! Jy sien, dit is ‘n baie belangrike ding om raak te sien. Dit is nie net die kerk wat aan Hom behoort nie, die wêreld behoort aan Hom! Hy is nie net die God van die kerk nie, Hy is God van die wêreld. Want so lief het God die wêreld… Hy het nie net gekom om die kerk te red nie, maar om die wêreld te red! Daarom, as Jesus preek oor die koninkryk van God, kry ons Hom nie eers in die kerk nie, ons kry Hom in die wêreld! Tussen die mense wat Hy wil inbind en deel maak van sy koninkryk. Ons kry Hom tussen die sondaars, en die tollenaars en die prostitute. Tussen die siekes en die lammes en die dooies. Tussen die melaatses en die armes. Kyk, dit is My koninkryk! Ek wil hê almal in My koninkryk moet sien hoe ver en hoe wyd en hoe hoog en hoe diep My liefde strek.
2. In My koninkryk is daar vyande met bose planne
In God se koninkryk, is daar vyande. Bose magte wat wil verlei en steel en verwoes. Bose magte wat mense beïnvloed oom liefde te ruil vir haat. Wat mense beïnvloed om God se koninkryk te verruil vir hul eie koninkryke en mag. Maar die Vader het ‘n plan vir Sy koninkryk. Want Hy is mos die Koning. En Sy plan was om vir Jesus die trappies af te stuur om die bose te oorwin en ‘n nuwe koninkryk aan te kondig sodat elkeen wat in Hom glo oorwinning kan hê en deel kan word van ‘n nuwe koninkryk. Jesus is God se plan om sy Koninkryk te laat kom. Daarom is Jesus ook God se voorbeeld hoe mense in sy Koninkryk moet leef.
En as die Vader vir ons sy Koninkryk klaar gewys het, dan draai Hy na my en na jou toe.
• Jy sien dat Ek die Koning van die koninkryk is.
• Jy bely dat Ek Jesus die trappies afgestuur het om ‘n nuwe koninkryk te bring.
Toe, Ek stuur jou nou die trappies af, My koninkryk in sodat mense iets van Jesus in hierdie stukkende wêreld kan beleef. Dit is die prentjie van God se koninkryk en ons deel daarin.
Maar vriende, daar is ‘n baie belangrike voorwaarde. Voor ek en jy die trappies afgestuur word wil die Vader seker maak dat ek en jy sien wat Hy sien. Kyk jy na die wêreld soos God daarna kyk? Want ons sal God se koninkryk nooit verstaan as ons nie na die wêreld kyk soos God daarna kyk nie. Want jy sien, God se kinders kyk anders na die wêreld as ongelowiges. Ongelowiges kyk na wat hulle uit die wêreld kan kry. Wat hulle daaruit kan bymekaar maak. Gelowiges, mense wat soos God kyk, sien wat hulle vir die wêreld kan gee.
Laat u Koninkryk kom is in wese ‘n gebedsbegeerte om na die wêreld te kyk soos God daarna kyk. Here, leer my kyk soos U kyk! Dit maak jou venster op God en sy koninkryk groter.
En vriende, as God na die wêreld kyk dan is dit altyd liefde-in-aksie. Want dit is die wet van sy Koninkryk! Jesus praat nie net oor die koninkryk nie, Hy wys die koninkryk! Hy bely nie net nie, Hy laat mense die koninkryk van God beleef wanneer Hy hulle ontmoet en aanraak en genees!
Die koninkryk kom nie net deur God as Koning te bely nie, die koninkryk kom wanneer mense sy koningskap beleef – dit is liefde-in-aksie. God se koninkryk kom in die klein dingetjies wat ek doen en waarin Jesus gevolglik raakgesien en beleef kan word. God se koninkryk kom wanneer jy werk toe ry, God se koninkryk kom wanneer jy die kantoor instap, God se koninkryk kom wanneer jy na werk by die huis instap, God se koninkryk kom wanneer jy pizza gaan koop.
Vrydagaand koop ek en Carl pizza. Terwyl ons ons bestelling insit kom ‘n vrou ingestorm, rooi lippies styf getrek. Sy trap die arme man agter die toonbank uit omdat hy haar bestelling per ongeluk verkeerd gehad het. Ongeskik en geïriiteerd verneder sy hom voor ons. En dit is so klein voorbeeld van een insident, maar dit sê so baie van jou eie koninkryk en hoe jy na ander mense kyk. As jy so afgaan oor ander mense se foute, neem ek aan in jou koninkryk maak niemand foute nie. Want in God se koninkryk is een van die eerste goed wat jy leer dat vergifnis iets is wat jy die nodigste het. En omdat jy begrip ontvang en omdat jy van God geduld ontvang en omdat jy van God vergifnis ontvang, daarom het jy begrip en liefde en geduld teenoor ander wat ook foute maak, net soos jy. God se koninkryk lyk anders as die wêreld se koninkryk. En God se koninkryk kom wanneer mense sy koningskap, Sy liefde-in-aksie beleef in elke dingetjie wat ek sê of doen of wys.
Hoe gaan die koninkryk van God kom, hoe gaan die koninkryk van Gdo groter sigbaar word as ons dit nie wys nie? Die wêreld het nie die voorbeeld van Jesus in hulle lewe nie. Ons moet die wêreld by Jesus bring. En al hoe die wêreld Jesus kan sien, is om Jesus in ons raak te loop. Die wereld kan God se koninkryk nie sien as ons dit nie vir hulle wys nie.
Hier sit vanmôre baie kinders van die Here, mense wat Hom aangeneem het, mense wat hemel toe gaan, maar wat nog nie die besluit geneem om vir God se koninkryk te leef en nie vir jou eie nie. En dit maak dat mense wat buite die kerk is die koninkryk van God mis, want ons wys dit nie vir hulle nie.
Slot
Jy sien, ek het aan die begin gesê dit gaan nie net oor hoe ons na die wêreld kyk nie, maar ook hoe die wêreld na ons kyk.
• Hoe lyk ek en jy as ons die trappies af hardloop die koninkryk in?
• Wat beleef mense van jou? Wat hulle beleef is nie noodwendig wat jy glo of wat jy bedoel nie, maar dit wat mense van jou ervaar.
• Jakobus vertel dat mense dikwels van koninkryksmense beleef dat hulle ander volgens die uiterlike beoordeel. Nie net hoe hulle lyk nie, maar sommer ook oor wat hulle het of nie het nie.
• Mense beleef dikwels van koninkryksmense vooroordeel en veroordeling.
• Mense beleef dikwels van koninkrykmense dat die armes en swakkes nie ‘n plek het tussen hulle nie.
• Mense beleef dikwels van koninkryksmense dat hulle meer besorg is oor hul eie koninkrykie as die koninkryk van God.
• Mense beleef dikwels van koninkryksmense dat hulle nie leef volgens die grondwet van liefde nie.
Jy sien, as jy bid, laat u Koninkryk kom, verklaar jy jouself bereid om jou eie koninkryk te verruil vir die koninkryk van Jesus. Jy vra dat die Gees jou sal leer om na die wêreld te begin kyk, soos Jesus. Jy verklaar jy jouself bereid om die trappies afgestuur te word, soos Jesus sodat ander God meer in my liefde-in-aksie kan raaksien.
As jy dan die trappies afhardloop vanmôre, sy Koninkryk in, hardloop eers by jou eie huis in. Kyk eers naby in die koninkryk, voor jy ver kyk. Want God se koninkryk begin waar jy doen wat God wil hê jy moet doen. Wees eers lief vir jou vrou, spandeer tyd saam met jou kinders. Laat hulle eers iets van Jesus in jou beleef. Wees ‘n geloofsvoorbeeld vir jou vriende. Wees eers lief vir jou eie familie voor jy wil lief wees vir die wêreld. En as jy dan verder as jou eie huis loop, loop oopoë en vra die Gees om jou te help om met Jesus se oë kyk. En soos jy loop, met Jesus in jou oë, met Jesus in jou stem, met Jesus in jou gedrag, sal die koninkryk van God kom.