1.

VolheidDonderdag het ons hemelvaart herdenk. Toe het ons gehoor dat die gelowiges ‘n SOS noodkreet uitgestuur het. ‘n Noodkreet omdat hulle bang was dat die Here hulle alleen sou laat as Hy na die hemel vaar. Maar God het deur sy Gees en die getuienis van Lukas in Lukas 24 en Handelinge 1 hierdie SOS noodkreet in ‘n SOS geloofskreet verander.

So het ons gehoor by die mond van Lukas dat Jesus eers sigbaar die dissipels  geseën het en hulle die hande opgelê het. Net soos wat Hy tydens sy bediening op aarde gedoen het.

Toe kom die onsigbare deel waar Jesus na die hemel gegaan het. Ons het gehoor dat hierdie hemel ‘n hele ander dimensie is. ‘n Dimensie wat geestelik is wat ons nie nou met die blote oog kan sien nie.

Maar gelukkig eindig die SOS nie by die onsigbare nie. Daar is weer ‘n sigbare deel. Christus se bediening word nie net in die hemel voorgesit nie maar ook op die aarde. Deur Sy sakramente sien ons Hom elke keer want Hy is daarin teenwoordig. Die brood is Sy liggaam en die wyn Sy bloed.  Maar dit is nie al nie. Ons het ook gehoor dat Jesus op aarde deur ons wil sigbaar wees. Hy wil hê dat ons Sy ambassadeurs op aarde moet wees. Die engelse taal het ‘n baie mooi uitdrukking daarvoor. Hulle praat van ‘n torchbearer. ‘n Torchbearer is iemand wat die  lig uitdra van iemand of iets wat hy moet verteenwoordig. Hy  verteenwoordig daardie person of instansie met gesag. En as verteenwoordiger dra hy nie net gesag nie. Hy moet ook ander inspireer. In Afrikaans kan ons praat van ‘n ligdraer. Ons moet Jesus se ligdraers wees en so maak ons Hom in hierdie wêreld sigbaar.

Om Ligdraer vir Jesus te wees, is nie ‘n vreemde beginsel in die Bybel nie. In Mattheus 5:14-16 het Jesus gesê: ”Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” Toe Jesus opgevaar het na die hemel het Hy vir elkeen van ons die opdrag gegee om Hom sigbaar te maak. Om Hom te verteenwoordig. Om Sy lig in die wêreld te laat skyn. Dit is hoekom ons Christene genoem word.

Maar nou moet u met my saamstem. Dit klink na ‘n haas onmoontlike taak. Hoe kan ek as sterflike sondige mens met so baie foute en so baie tekortkominge Jesus sigbaar maak. Dit voel baie keer of ek nie eers die krag het om ‘n goeie ding te doen nie. Hoe kan ek nog die krag hê om die Lig van Jesus in hierdie wêreld te laat skyn? Ons voel baie keer soos ‘n flitslig waarvan die batterye pap is. Jy kan hom maar aansit. Daar gebeur niks nie.

Jesus weet dit.  God weet dit. Paulus weet dit. Daarom het hulle vir ons ‘n antwoord in die gedeelte gegee. En daardie antwoord kry ons in die tweede deel van Efesiërs 3:19 “en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.” Paulus gebruik hierdie griekse woord pleroma. En om seker te maak dat ons dit verstaan gebruik hy hom twee keer. Hy sê letterlik: Mag julle vol word van al die volheid van God. As ons vol is van al hierdie volheid van God dan kan ons Jesus op aarde verteenwoordig. Dan kan ons Sy Ligdraers wees. Dan kan ons Jesus op aarde sigbaar maak.

Maar die vraag wat u dadelik kan u vra, is: Maar hoe word ek nou vol van die volheid van God? Daar is so baie antwoorde op hierdie vraag gewees:

Luister weer na daardie tweede deel van Efesiërs 3:19 : “Mag julle vol word van al die volheid van God.” Om vol te word van die volheid van God is die resultaat van ‘n gebed. Deur gebed ontvang jy die volheid van God. Dit is nie iets wat jy op ‘n magiese manier ontvang deur nagmaal te gebruik of deur jou te laat doop nie. Dit is iets wat jy ontvang omdat jy God daarvoor vra. Dit is iets wat jy van God afbid. Kom ons kyk dan nou na hierdie gebed waardeur ons die volheid van God ontvang.

2.1 Wie is dit wat bid?

Die eerste vragie wat ons moet beantwoord is die vraag wie is dit wat bid? Wie moet bid dat jy vol word van God? Die rede hoekom ons die vraag moet antwoord is omdat baie van die mening is dat net ‘n profeet die Gees op iemand kan afbid.

Maar die Bybel het verskillende antwoorde op hierdie vraag:

Geliefdes daar is dus ‘n hele skare van mense en die Gees en Christus wat saam met u bid.

2.2 Hoe moet u bid

Die tweede vragie wat ons wil vra, is hoe moet u bid. Met ander woorde wat moet u gesindheid wees as u bid. Is dit goed genoeg dat ek sommer so oppad by die huis ‘n skietgebed opsê?  Moet my gebed wees soos ‘n dobbelspel? Ek bid maar ek verwag nie regtig iets nie. Of moet my gebed wees soos iemand wat met ‘n vreemdeling praat? In die gedeelte sien ons baie duidelik wat Paulus se gesindheid was toe Hy God gevra het om die gemeente vol te maak:

Hoe moet ons dus bid. Allereers met groot afhanklikheid maar dan ook met verwagting dat Hy ons gebed gaan verhoor.

2.3 Waarvoor moet ons bid

En dit bring ons by die derde punt wat die heel belangrikste is. En dit is waarvoor moet ons bid. Ons het alreeds aan die begin gesien dat ons moet bid om vol te word van die volheid van God. Maar hierdie volheid waarvoor ons moet bid, is net die somtotaal van ander goed waarvoor ons moet bid. Dit is hoekom dit aan die einde van die gedeelte staan. Hierdie volheid van God is in die gedeelte die somtotaal van vier ander gawes waarvoor ons moet bid.

2.3.1 Ons moet bid vir meer krag

Die eerste waarvoor ons moet bid, is vir meer krag. Daar staan in vers 16 die volgende woorde: “Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word”  Daardie woordjie wat vir krag gebruik word is dunamei wat dieselfde woord is wat ons vir dinamiet en dinamies gebruik. Ons moet dus allereers bid vir die krag van die Heilige Gees. Nou sal u weet dat krag en die Gees altyd in die Bybel met mekaar verbind word. Alreeds in Genesis 1:2 lees ons van die Gees wat oor die waters gesweef het en met sy krag uit chaos orde geskep het. Met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 lees ons dat die krag so groot was dat dit soos ‘n geweldige stormwind was. Dit is presies hierdie krag waarvoor ons moet bid. Niks minder en niks meer nie.

Hoekom? Paulus sê dit baie mooi in vers 16 naamlik dat ons innerlik sal sterk word. Daarmee bedoel hy dat ons hierdie krag nodig het om nee te kan sê vir die sonde. In Romeine 6-8 handel hy in detail daaroor en sê dat ons nie meer slawe van die sonde moet wees nie, maar die sonde deur die krag van die Gees moet oorwin.  Dit is hoekom ons bid vir die krag van die Gees. Nie om sterker of slimmer of vinniger te wees nie, maar om die stryd teen die sonde te kan oorwin.

Dieselfde Gees wat die aarde georden het en die geboue laat ruk het in Handelinge, kan en sal die sonde uit ons lewe kan boender.

2.3.2 Ons moet bid vir meer geloof

Die tweede waarvoor ons moet bid, is vir meer geloof. Luister na Paulus se woorde in vers 17 en onthou dat dit nog deel is van vers 16 waar hy begin met ek bid : “dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon”  . ‘n Duitse kommentatoor Fritz Rienecker som dit so mooi op as hy sê hierdie geloof dui daarop dat ons Christus moet respekteer. As ons dus bid vir meer geloof dan bid ons eintlik vir groter respek en gehoorsaamheid aan Christus wat nou in ons hart woon. Die dag as ons tot bekering kom trek Jesus in. Hy kan nie weer uittrek nie. Daarom gebruik Paulus die woord katoikein vir woon want dit is ‘n woord wat op permanente verblyf dui. En terwyl Jesus nou permanent in ons harte bly, het ons meer geloof nodig om Hom meer te gehoorsaam en meer te eer.

In gewone Afrikaans beteken hierdie gebed eintlik ‘n gebed vir meer geloof in Jesus om meer vir Hom te kan ja sê.

2.3.3 Ons bid vir meer liefde

Die derde ding waarvoor ons moet bid is meer liefde. Luister wat Paulus in verse 17 sê: “dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees . “  Paulus was al te bewus van die feit dat as mense baie krag en baie geloof het, dat hulle liefdeloos kan wees. Die gemeente in Korinthe was ‘n voorbeeld. Hulle het so geroem op hulle gawes dat hulle liefdeloos begin optree het. Daarom het Paulus in detail vir hulle vertel van die liefde in 1 Kor. 13. Dieselfde gemeente in Efese lees ons van in Openbaring 2 dat Jesus sê dat hulle Hom nie meer liefhet soos in die begin nie.

En daarom bid Paulus en moet ons daagliks bid vir meer liefde. En die enigste voorbeeld wat ons het van ware liefde is die van Jesus. Daarom gebruik Paulus hier die woordjie agape wat op die Goddelike liefde dui. Ons moet nie net bid dat ons meer liefde sal hê nie, maar dat hierdie liefde gewortel en gegrondves sal wees. Met ander woorde dat dit soos ‘n groot boom sy wortels in die aarde vestig en soos ‘n groot gebou ‘n stewige fondament het, so moet die liefde in ons lewe wees.

Ons moet vir meer liefde bid, omdat die manier waarop ons met ander mense omgaan ook Jesus sigbaar maak.

2.3.4 Ons bid vir meer begrip en kennis

Die vierde waarvoor ons moet bid is vir meer begrip en meer kennis. Paulus bid dit baie mooi in verse 18-19: “Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan”  Nou dat ons klaar gebid het vir meer krag en meer geloof en meer liefde moet ons ook bid dat God ons verstand sal oorneem. Dit is nie sonder rede dat Paulus eers vir begrip  in vers 18 en dan vir kennis in vers 19 bid nie. Met geloof en liefde is dit net soos met Wiskunde. Jy kan nie iets ken sonder om dit te verstaan nie. Jy moet dit eers begryp en dan leer jy dit ken.

‘n Gebed vir meer begrip en kennis beteken dus dat ek vir die Here sal vra dat ek sal verstaan hoe wyd en ver en hoog en diep sy liefde is. Dat ek sal begryp dat dit so wyd is dat dit die hele wêreld insluit. Dat dit so ver is dat dit tot aan die uithoeke van die hemelruim gaan. Dat dit so hoog is dat dit die hemel oorvloei. En dat dit so diep is dat tot in my hart is. Sy liefde sluit my in. En as ek eers begryp dat Jesus vir my gesterf het en dat sy liefde my insluit, dan kan die Bybel werklik leer ken. Dan maak die evangelies sin. Dan maak dit sin as ek lees van wonderwerke. Dan maak dit sin as ek lees van sy Wil vir my lewe. Dan maak dit sin as ek lees van die eindoordeel. Dan maak dit sin as ek lees van tiendes. Dan maak dit sin as ek lees van gawes.  Sonder begrip van sy liefde, is hierdie Bybel ‘n dooie boek, ‘n bedreiging. Maar met begrip gaan alles oop.

Daarom moet ek bid vir meer begrip en dan vir meer kennis.

Slot

En so geliefdes kom ons weer by die einde wat die begin was “en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.”

Kom ons sluit af en om alles saam te vat wil ek ‘n beeld gebruik.

Ons het gehoor dat Ds Retief gesê het ons moet Jesus sigbaar maak  in die wêreld. Ons moet sy ambassadeurs, sy Ligdraers wees. Dit kan ons net doen deur heeltemal vervul te word van God. En ons kan net heeltemal vervul word deur in afhanklikheid en afwagting te bid vir meer krag, meer geloof, meer liefde en meer begrip en kennis.

Ons is soos hierdie flitslig. Sy doel is om lig te maak. Maar sonder batterye is hy morsdood. Ons kan hom net sowel weggooi. Maar as ons batterye insit gaan hy werk. Die eerste battery wat ons moet insit kan ons krag noem. Dis goed, maar hy gaan nog nie werk nie. Die tweede battery wat ons insit kan ons geloof noem. Ons is al naby aan ‘n flits wat werk, maar dis nog nie genoeg nie. Die derde battery wat ons gaan insit gaan ons liefde noem. Ons moet liefde hê wat nie net oppervlakkig is nie, maar diep gewortel is. Al het ek nou drie batterye in gaan hierdie flits nie werk nie. Ons kort nog iets. Ons kort nog ‘n vierde battery. En dit is die begrip en kennis. As hy in is, kan ons maar hierdie flits toemaak. Dan gaan hy werk. Nou kan hy sy funksie vervul, want hy is vol. Nou kan ons met hom ligmaak. Nou is ons ligdraers.

Net so met ons geestelike lewe. As ons bid vir meer krag, meer geloof, meer liefde en meer kennis is ons vol van God. Dan kan ons Jesus sigbaar maak in hierdie wêreld. Dan kan ons sy lig orals laat skyn.

En ons gaan nou hierdie week van Pinkster kyk hoedat ons ons lig gaan laat skyn as nuwe mense

Amen

Prediker: Japie Marais.  Vir enige reaksie, e-pos na  japiem@intekom.co.za