Pinkster 4Esegiël 37 : Die Heilige Gees bring lewe

Inleiding

Waar kom lewe vandaan? Dit is die vraag waarmee ons ons vandag besig hou?

‘n Vraag wat baie nou daaraan verbonde is, is die vraag : Waaruit bestaan die lewe. Wat defenieer lewe? As ons alle tag-ons in ons lewe wegvat en daar bly net die essensie oor, wat is dit?

Op die eerste vraag is daar basies twee moontlike antwoorde. Lewe kon op een van twee maniere begin het :

En dit bring ons by die tweede vraag naamlik waaruit bestaan die lewe?

En voor die vraag antwoord van wat lewe is en waar dit vandaan kom, is dit ook net belangrik dat u moet verstaan dat daar ‘n geweldige verskil is tussen bestaan en lewe. BAie dinge bestaan, maar hulle lewe nie. Plante bestaan maar die dag as hulle doodgaan is hulle dood. Diere bestaan maar die dag as hulle doodgaan is hulle dood. Ongelowiges bestaan maar die dag as hulle doodgaan is hulle dood. Die lewe wat ons hier van praat is die ewige lewe wat nou alreeds begin en vir altyd hou.

En daardie lewe geliefdes kom net van een plek af en dit is van God af. Deur sy Heilige Gees bring Hy lewe. Ons sien dit orals in die Bybel :

  1. Leweloosheid

Die eerste stap waardeur die Heilige Gees lewe skep, is dat die mens sy eie leweloosheid moet besef. So lank hy nog dink dat hy lewe en dat hy oraait is, kan die Heilige Gees nie lewe skep nie. En dit is ‘n stap wat Israel ook moes deurgaan. Daarom het die Here vir Esegiël die volgende visioen gewys.

 

Hierdie leweloosheid is die eerste stap in die regte rigting. Eers as jy besef dat jy ‘n dooie mens is kan jy weer lewend word.  En dit sluit niemand uit nie. Daar is volgens Romeine 3:23 niemand op aarde wat goed is en wat lewe nie. Luister hoe kras stel Paulus dit in Romeine 3:10-18 :

10 Daar staan immers geskrywe: “Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie,
11 daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie.
12 “Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie.
13 “Hulle keel is ‘n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig soos slange,
14 hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.
15 “Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet.
16 Hulle laat ‘n spoor van verwoesting en ellende agter.
17 Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie,
18 ontsag vir God het hulle nie. ”

 

Job 30:16 : “Nou is daar geen hoop vir my nie. Ondergang staar my elke dag in die oe”

Ons is almal dood as gevolg van die sonde en tot die dag dat ons naak voor die Here staan, kan ons nie lewend word nie. Andre het Sondag gese ons moenie bid vir water nie, maar vir dorswees. Net so moet ons nie bid vir lewe nie, maar vir sondebesef. Vir ‘n besef dat ons leweloos is. Dit is die eerste stap waardeur ons die ware lewe ontvang.

  1. Erkenning van die mag en skeppingskrag van God

Die tweede stap waardeur ons lewe ontvang is deur erkenning dat God die mag en die Skeppingskrag het om deur die Heilige Gees weer lewe in ons te bring. Dit is nie iets wat ons uit onsself kan doen nie. Soos Paulus sê : 2 Korinthiers 3: 5: ” Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God”

vers 3 : Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?” Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.”

verse 12 – 14 : “Tree op as profeet, sê vir hulle: So sê die Here my God: Ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en Ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer Ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat Ek die Here is. Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en Ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat Ek die Here is. Ek het dit gesê en Ek sal dit doen,” sê die Here”

1 Johannes 2:23 : ” Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader; wie die Seun erken, erken ook die Vader”

Daarom dat ons sondag na sondag se : Ek glo in God die Vader die Skepper van hemel en aarde.

  1. Wedergeboorte wat deur God bewerk word

Die derde stap wat hier plaas vind is baie radikaal . Luister hoe word dit hier vir ons gestel:

vers 7 : Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek ‘n gedreun: die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo-oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my: “Praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet, mens, sê vir die gees: So sê die Here my God: Kom uit die vier windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe”

In ‘n preekstudie wat ons gebruik word wat hier gebeur so mooi gestel. Daar word gesê : Die nuwe lewe is eerstens gevormde geordende lyke wat dan in die tweede stap ook lewende mense moet word. Soos die uitleg wys deug herstelde identiteit slegs as hierdie identiteit omvorm word ddeur die Heilige Gees. Die produk is nie bloot herstelde mense nie, maar herskape wedergebore mense. Die ou dinge het inderdaad verby gegaan en alles het nuut geword. En hierdie alles is alle verhoudinge, alle bedoelings, alle lewe alles wat die mens doen.

Dit is die derde stap. Wedergeboorte. Aleen deur wedergeboorte kan die mens weer lewe. Jesus Christus het in Johannes 3 vir Nikodemus ook daaraan herinner.

  1. Ervaring van hierdie nuwe lewe

En dan die vierde stap van hierdie gee van die nuwe lewe is deur dit net te ervaar. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan dit nie verwerk nie. Ons kan dit nie veroorsaak en maak nie. Ons kan hierdie nuwe lewe net ervaar.  Luister hoe mooi word dit in die gedeelte gestel:

vers 10 : ” Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was ‘n baie groot menigte”

En hoeveel keer het ons nie die boodskap die week gehoor nie dat ons die lewe van die Gees gee kan ervaar nie :

Slot

Dit is nie ‘n droom nie. Die lewe wat die Gees gee is ‘n lewensveranderde werklikheid. Die lewe wat Hy gee gee hoop. En hoe het ons nie die boodskap keer op keer van Kersfees af gehoor nie:

Amen.