ThomasOM VANDAG BY THOMAS STIL TE STAAN, IS DIT OPMERKLIK DAT DIE EERSTE DRIE EVANGELIES EINTLIK NIKS OOR THOMAS Sê NIE. DIT IS EERS IN JOHANNES-EVANGELIE DAT THOMAS MEERMALE OP DIE VOORGROND VERSKYN.
Sien die skildery van Caravaggio uit die 16de eeu.  Wat dink jy wou Caravaggio alles vir ons vertel met die kunswerk?
IN JOHANNES-EV IS DAAR TWEE SLEUTELERME:
“SIEN” EN “ GLO”
EERS AS JY REGTIG SIEN – REG SIEN, DAN KAN JY BEGIN GLO.
IN DIE GEDEELTE WORD DIE DOEL VAN HIERDIE EVANGELIE DAN OOK SAAMGEVAT:
JOH 20:31
Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.
DIT LYK VIR MY OF HIERDIE DING VAN TE GLO BAIE BELANGRIK IS VIR ONS AS GELOWIGES (– IN JOH EV: 98 KEER)
MAAR NOU KRY JY VERSKILLENDE MANIERE VAN TE GLO.
TROUENS, DIE GRIEKSE WOORD VIR GLO (PISTEUO) KAN DIE VOLGENDE BETEKENIS-NUANSES Hê:
 ‘N INTELLEKTUELE AANVAARDING VAN ‘N FEIT (GLO MET KOP/INTELLEK ALLEEN.)
 ‘N VERTROUE VIR ‘N WONDERWERK (BV JOH 9 – GENESING VAN ‘N BLINDGEBORE MAN) – DIT IS DIE GROOT-OOG VERWONDERING.
 GLO DAT DIE EVANGELIESE BOODSKAP WAAR IS – OM JESUS TE AANVAAR AS VERLOSSER VAN JOU LEWE.
DIT IS DIE GLO “IN”.
 OM JOUSELF AAN IEMAND/GOD TOE TE VERTROU / OOR TE GEE – DAT HY VIR JOU SAL SORG.
KOM ONS KYK HOE WORSTEL THOMAS OM BY 1 EN 2 VERBY TE KOM NA GELOOF 3 EN 4 TOE.
LEES: JOH 20:19 EV
TEMA: NAGSIG VAN DIE GELOOF.
IN DIE DRIE JAAR DAT JESUS SAAM MET SY DISSIPELS GELOOP HET, WAS DIT SY EEN GROOT DOEL: OM HULLE GELOOF TE VESTIG EN HULLE GELOOF TE VERSTERK.
DIT WAS EGTER NIE SO ‘N EENVOUDIGE TAAK NIE,
WANT ELKE KEER AS DIT LYK OF DIE DISSIPELS NOU GLO,
DAN WORD DIT WEER DUIDELIK: HULLE VERSTAAN NOG NIE REGTIG NIE!
HULLE GELOOF BLY MAAR NET BY ‘N FEITELIKE INSTEMMING – GELOOF 1
EN ‘N VERWAGTING VAN SEKERE WONDERS WAT HY KAN DOEN – GELOOF 2.
MAAR DIT WAS NOG NIE CHRISTELIKE GELOOF NIE!
HOEKOM? EENVOUDIG OMDAT HULLE NOG NIE BESEF HET WIE JESUS REGTIG WAS NIE EN OMDAT HY HOM NOG NIE AAN HULLE GEOPENBAAR HET NIE.
DIT IS EERS AS JESUS THOMAS SE GEESTESOë OOPMAAK DAT HY BESEF DAT JESUS NIE MAAR NET SY OU VRIEND IS NIE, MAAR DAT HY MET GOD SELF TE MAKE HET.
DAN EERS KAN HY UITROEP: “MY HERE EN MY GOD!”
WAT MERKWAARDIG IS (EN WAT DEUR DIE HELE EVANGELIE TERUGGEVIND WORD), IS DAT DAAR EERS SPRAKE KOM VAN DIE VOLLE CHRISTELIKE GELOOF WAAR
 JESUS HOMSELF AAN IEMAND OPENBAAR EN
 DAAR ‘N EGTE ONTMOETING MET JESUS PLAASVIND.
IN JOH-EVANGELIE IS EGTE GELOOF DUS DIE UITSLUITLIKE RESULTAAT VAN ‘N ONTMOETING MET DIE HERE JESUS, JA, GOD SELF IS……
EN JESUS HOM SO AAN MENSE BEKENDSTEL.
NOU IS EK OORTUIG DAARVAN DAT ONS OOK ELKEEN SOOS THOMAS – DIE EENS-ONGELOWIGE THOMAS – WIL GLO!
MAAR DIE PROBLEEM IS: ONS SIEN NIE VIR JESUS NIE
EK VOEL LUS OM TE Sê: “JESUS, VERSKYN NET HIER AAN ONS DAT ONS KAN SIEN – MET ONS FISIESE Oë KAN SIEN SOOS WAT THOMAS U KON SIEN.
DIE SLEUTELWOORD IS “SIEN”
 VERLEDE SONDAG HET ONS GELEES HOE JOHANNES EN PETRUS UITASEM BY DIE GRAF KOM EN DAN HET HULLE (VS 8) “DIE DOEKE GESIEN EN GEGLO”.
 ‘N PAAR OOMBLIKKE LATER SUKKEL MARIA DEUR DIE WASEMS VAN HAAR BETRAANDE Oë OM DIE HERE TE SIEN – TOTDAT HY VIR HAAR OP KENMERKENDE WYSE Së: “MARIA”
– EN DAN STORM SY TERUG EN SKREE: “EK HET DIE HERE GESIEN!”
 HIER IS DIT DIE DISSIPELS AAN WIE JESUS DAAR IN DIE BOVERTREK VERSKYN HET, WAT VIR THOMAS VERTEL: “ONS HET DIE HERE GESIEN.”
EN SY LOGIESE EIS IS: “AS EK NIE SIEN… EN VOEL NIE….SAL EK NIE GLO NIE.”
DAAROM ONS GEBED VANDAG: “HERE HELP ONS HIER OM U TE SIEN!!!!! OPENBAAR U AAN ONS!!!!”
ONS IS MODERNE EN POSTMODERNE MENSE
ONS WIL GLO, MAAR ONS SUKKEL SO OM TE SIEN!
EN TOE BESEF EK SO DMV ‘N BEELD HOE DIE SIEN VAN DIE GELOOF IN ONS DAG WERK:
KEN JY DIE NAGSIGTOERUSTING WAARMEE DIE WEERMAG WERK?
AS DIT DONKER IS EN ONMOONTLIK OM IN DIE DONKERTE TE SIEN, DAN KRY JY HIERDIE BESONDERE APPARAAT WAT ‘N SPESIFIEKE FREKWENSIE LIGGOLWE UITSTUUR, DIT SKYN OP DIE VOORWWERP WAARNA JY WIL KYK, EN DAN KAN JY MET DIE BESONDERE BRIL DIE LIGGOLWE RAAKSIEN WAT JY NIE MET JOU GEWONE RETINA KAN WAARNEEM NIE.
EN EK HET BESEF: DIT IS PRESIES SOOS WAT GELOOF WERK! DIE OPGESTANE JESUS IS DAAR / WERKLIK LEWEND TEENWOOORDIG,
MAAR DIE DONKER VAN ONS SONDE EN ONGELOOF MAAK HOM ONSIGBAAR…
OF BAIE VAAG SIGBAAR.
NOU IS DIT EERS AS DIE HERE SELF AAN ONS VERSKYN EN AS HY VIR ONS DIE BESONDERE APPARAAT OPSIT – ONS NOEM DIT GELOOF – DAT ONS HOM KAN RAAKSIEN.
SIEN: JESUS STAAN VOOR EN BY ONS SOOS BY SY DISSIPELS, MAAR ONS MOET EERS DIE GELOOF ONTANG, OM HOM REGTIG RAAK TE SIEN.
JESUS HET OPGESTAAN EN HY LEEF
ONS SIEN HOM NET NIE SO DUIDELIK RAAK NIE.
MAAR HIERDIE NAGSIGTOERUSTING HET SEKERE STELKNOPPE.
AS JY DIT REG GEBRUIK, DAN WORD JESUS AL DUIDELIKER SIGBAAR – EN DAN WORD ONS GELOOF OOK DAARDEUR GEVOED TOT BY DIE PUNT WAT MAAK DAT ONS SOOS THOMAS SAL KAN UITROEP:
“MY HERE EN MY GOD!”
KAN ONS MAAR DIE PAAR “STELKNOPPE” IDENTIFISEER?
1. DIE WOORD
2. DIE HEILIGE GEES
3. DIE GEMEENSKAP VAN GELOWIGES
4. DIE SAKRAMENTE
5. DIE GEHOORSAAMHEID AAN ONS ROEPING
1. DIE WOORD
ONS HET ALREEDS GESê DAT DIE DOEL VAN DIE EVANGELIS JOHANES IS DAT MENSE DEUR DIE LEES VAN DIE EVANELIE TOT GELOOF SAL KOM.
DIE WOORD VAN GOD IS DIE VOLOPSTE BOEK IN DIE WERELD, MAAR HELAAS, DIKWELS DIE MEES ONGELESE BOEK……
HOE DIT PRESIES WERK, WEET EK NIE, MAAR DIE HERE BEWERK DIE GELOOF IN ONS HARTE WANNEER ONS DIE WOORD LEES OF HOOR.
WIL JY DIT NIE ‘N PAASFEES-VOORNEME MAAK: EK GAAN OPNUUT WEER TYD MAAK OM DIE WOORD TE LEES NIE?
SIEN, HOE MEER JY DIE WOORD LEES, HOE DUIDELIKER GAAN DIE OPGESTANE JESUS IN JOU VISIE RAAK.
MARIA SE Oë WAS VOL TRANE – DAAROM KON SY JESUS NIE MOOI HERKEN NIE.
MISKIEN IS DAAR IETS ANDERS WAT JOU Oë VERDOF:
 ‘N OORVOL PROGRAM
 ‘N STUK SONDE WAT JY NOG NIE GELOS HET NIE,
 MISKIEN ‘N WANVERHOUDING MET IEMAND ANDERS
 MISKIEN HARTSEER OOR IETS WAT JY NIE KAN VERANDER NIE
 OF PRIORITEITE WAT SOMMER NET ONGEBALANSEERD VERKEERD IS.
VAT DIT NA DIE HERE DAT HY JOU Oë KAN SKOONVEE.
TEL DAN WEER JOU BYBEL OP – DAAR IN JOU STILTETYD OF IN JULLE BYBELSTUDIEKRING OF IN JULLE OMGEEGROEP – EN JY SAL VERBAAS WEES HOE DUIDELIK JESUS AS OPGESTANE HERE SIGBAAR WORD.
WANNEER JESUS AAN THOMAS VERSKYN, DAN IS DIT NATUURLIK DIE GESPROKE WOORD VAN JESUS WAT DIE DEURSLAG GEE.
EK DINK DIT IS DIE WOORD, EERDER AS DIE VOEL, WAT DIE VERSKIL MAAK.
2. DIE HEILIGE GEES
HIER BLAAS DIE HERE JESUS OP SY DISSIPELS EN HY Së:
“ONTVANG DIE HEILIGE GEES”
PARTY UITLEGGERS Sê DAT HIERDIE JOHANNES SE WEERGAWE VAN PINKSTER IS.
DIE KONTEKS IS WAARSKYNLIK BELANGRIKER, NL DAT DIT DAAROM GAAN DAT DIE HERE DIE DISSIPELS BEMAGTIG – OM DIE EVANGELIE VAN DIE VERGEWING VAN SONDES MET GESAG TE VERKONDIG.
MAAR DIT IS TOG OOK BELANGRIK DAT DIE “VERBORGE” JESUS EERS SIGBAAR WORD NA DIE UITSTORTING VAN DIE GEES OOR HULLE.
MENSE SIEN EERS REGTIG AS DIE GEES HULLE Oë OOP MAAK.
EN DAAROM PAS DIE GEBED: SOOS ELISA DAAR IN 2 KON 6 VIR SY SLAAF GEBID HET:
“HERE, MAAK SY Oë OOP DAT HY KAN SIEN!”
“EN DIE HERE HET SY Oë OOPGEMAAK EN HY HET GESIEN : DIE BERGE RONDOM ELISA WAS VOL PERDE EN STRYDWAENS VAN VUUR.”
3. DIE GEMEENSKAP VAN GELOWIGES
DIT IS ‘N VERDERE STELKNOP AAN DIE NAGSIGTOERUSTING OM DIE OPGESTANE HERE DUIDELIK TE SIEN:
THOMAS SE PROBLEEM BEGIN DAAR WAAR HY – OM WATTER REDE OOKAL – NIE BY DIE ANDER GELOWIGES IS AS DIE HERE JESUS AAN HULLE VERSKYN NIE.
EN DAN WIL JY NOG REDES Hê OM OORTUIG TE RAAK DAT DIT VIR JOU GEESTELIKE LEWE DIE BESTE SAL WEES AS JY DEEL IS VAN ‘N OMGEEGROEP.?????
“NEE SORRY, HERE – EK IS MAAR TEVREDE MET MY GELOOFS- VRAAGTEKENS,
MY PROGRAM IS AFTER ALL OOK TE VOL – MOET NOU NIE TE VEEL VAN MY VRA NIE – EK IS AL GEWOOND AAN HIERDIE BLUR-VISIE….”
DIT IS EERS DAAR IN DIE GEMEENSKAP VAN DIE GELOWIGES – TUSSEN ANDER BRANDENDE KOLE – DAT JOU SMEULEDE KOOLTJIE OOK WEER BEGIN VLAMVAT.
PRESIES DIT IS DIE DOEL VAN DIE KERK EN ‘N EREDIENS SOOS HIERDIE: OM MEKAAR TE BEMOEDIG EN OP MEKAAR TE LEUN.
4. DIE SAKRAMENTE
EINTLIK BEDIEN JESUS NIKS ANDERS AS ‘N SAKRAMENT AAN THOMAS NIE.
HY GEE HOMSELF HIER AS DIE SIGBARE – TERWILLE VAN DIE SWAKKE VLEES WAT MAAR ALTYD EERS WIL SIEN VOORDAT HY GLO.
5. DIE GEHOORSAAMHEID AAN DIE ROEPING WAT DIE HERE VIR ONS GEGEE HET
IN VERS 21 Sê JESUS: “SOOS DIE VADER MY GESTUUR HET, STUUR EK JULLE OOK.”
HULLE HET SKAARS TUISGEKOM NA DIE ONTDEKKING VAN JESUS SE OPSTANDING DIE OGGEND, DAN WORD HULLE DAARDIE SELFDE AAND REEDS UITGESTUUR.”
“EK KAN MY VOORSTEL HOE HULLE VERSKONINGS KON AANVOER: ‘HERE, NEE LAAT ONS NOU EERS HIERDIE WAARHEID VERWERK,
LAAT ONS NOU EERS ‘N BYBELSKOOLKURSUS DOEN,
LAAT ONS EERS BIETJIE STERKER WORD IN DIE GELOOF.”
JESUS Sê: “EK STUUR VIR JULLE.
ELKEEN WAT ‘N VISIE GEKRY HET VAN DIEOPGESTANE HERE, IS ALREEDS GEREED VIR SY SENDING – OM HIEROOR TE GAAN VERTEL.”
GAAN EN BEGIN DOEN – EN JY SAL UITVIND DAT DEUR JOU GEHOORSAAMHEID DIE VISIE OP JESUS AL DUIDELIKER EN DUIDELIKER WORD.
OOK DAAR WAAR JULLE WYK OF OMGEEGROEP DIE HERE BEGIN DIEN MET ‘N PROJEK OF IN JOU WERK, DAAR RAAK JESUS VIR JOU AL HELDERDER SIGBAAR.
EN WAAR JY DAN OOR JESUS PRAAT, SAL MENSE IN JOU Oë SIEN DAT JY NIE MAAR NET VAN HOORSê PRAAT NIE.
SO WORD NIE NET JOU GELOOF VERSTERK NIE, MAAR WORD JY DEEL VAN DIE GROOT TRANSFORMERENDE KRAG VAN JESUS WAT BESIG IS OM HIERDIE WêRELD TE VEROWER.
— ‘N KRAG WAT MENSE SE LEWENS 180 GRADE LAAT OMKEER AS HULLE OP HULLE BEURT HIERDIE JESUS BEGIN RAAKSIEN.
SLUIT:
MAAR EINTLIK IS HIERDIE BEELD NIE REG NIE.
STELKNOPPE OP NAGSIGTOERUSTING KLINK OF ONS DIE VERSTELLINGS MOET DOEN.
EN DAN, AS ONS DIT GOED GEDOEN HET, DAN SAL ONS GOED KAN SIEN/GLO.
NEE, DIE OPGESTANE HEER IS HIER DIE EEN WAT UITDEEL SOOS “VADER KRISMIS”
AL 5 DIE DINGE WAT ONS GENOEM HET, IS GAWES AAN SY KINDERS:
HY GEE
• SY WOORD
• SY HEILIGE GEES
• HOMSELF AS SAKRAMENT
• MEDEGELOWIGES RONDOM JOU.
• DIE ROEPING OM DIE EVANGELIEWOORD TE GAAN UITDRA.
EN WAAR ONS SO AAN DIE ONTVANGKANT KOM VAN AL HIERDIE WONDERLIKSTE GAWES, DAAR RAAK DIT AL MAKLIKER OM SOMMER NET MET ‘N GROOT DANKBAARHEID TE KAN ONTVANG:
……. EN DIT IS GELOOF.
KYK MOOI!
JESUS HET OPGESTAAN!
AMEN
GEBED EN GELOOFSBELYDENIS (nav Joh 20:19 ev)
“HERE, MENSE HET GESê DAT U REGTIG LEEF.
EK HET NOG ALTYD WEER GESUKKEL OM DIT RESLOOS TE GLO…VERGWE MY MY ONGELOOF.
MAAR NOU, NOU WEET EK….
U HET GESTERF!
EN U HET WAARLIK OPGESTAAN!
U LEEF!
EK GLO DIT OMDAT U DEUR U WOORD EN U GEES USELF AAN MY OPENBAAR.
EK SIEN U VANAAND NUUT IN U OPSTANDINGSKRAG EN OORWINNINGS-TRIOMF.
EN EK WIL SAAM MET THOMAS, MY KLEIN- GELOOFSBROER, Sê:
“MY HERE EN MY GOD!”
HERE, HOU ASSEBLIEF HIERDIE GETUIENIS WARM IN MY HART EN STUUR MY DAARMEE NA ELKEEN WAT NOG TWYFEL OOR WIE U REGTIG IS.”
AMEN