In die gedeelte wat ons hier lees, vind daar ’n besondere herlewing plaas.
Dit is eintlik ’n geestelike reformasie.
Dit is ’n pragtige geloofsverhaal wat hom afspeel tydens die regeertyd van die derde koning na die skeuring van die ryk in die twee-stamme van Juda en die 10 stamme van Israel.
Asa is die derde koning in Juda.

En ons lees die teks terwyl ons hierdie maand die Reformasie 500 vier wat ons inspireer om weer die geskiedenis te onthou van waar ons as gereformeerdes kom.
Maar meer as dit: Om self nuut reformerend te gaan leef in 2017.

Lees 2 Kron 15
Tema:   Reformasie: God wat Hom telkens weer nuut laat vind.

Asarja, die profeet, word deur die Gees van God aan die hart gegryp en hy kom na die koning met die woord:

“As julle by die Here is, sal Hy by julle wees; as julle na Hom vra, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.”

As jy mooi luister na die appél, dan klink dit mooi. Maar tog is daar iets wat pla.

Dit klink amper tipies die ou dwaling dat jy eers mooi moet presteer en die regte dinge moet doen, dan sal God jou beloon.

En dit is nie die Reformasie se Sola Gratia (Alleen genade) nie.
Wat wel hier gebeur is eintlik ’n uitnodiging vir mense om terug te kom na God toe, met die versekering dat God jou nie verleë sal laat staan nie.

En hierdie uitnodiging geskied op grond van God wat wat inderdaad die eerste inisiatief geneem het.

Wat was dit? Vers 1: Die Gees van God het oor Asarja … gekom.

God neem die inisiatief en dring vir Asarja om hierdie uitnodiging aan die koning en die volk te bring.
God verlang dus daarna dat mense Hom sal vind.
En God nooi mense in tot Sy teenwoordigheid.
God nooi mense in na Sy vreugde en vrede.
Daarom sluit die gedeelte af met die opsommende samevatting:

Vs 15: Die hele Juda het hulle verheug oor die eed, want hulle het dit met hulle hele hart afgelê. Dit was vir hulle ‘n vreugde om na die Here te vra, en Hy het Hom deur hulle laat vind en hulle rus gegee na alle kante toe.

Maar hierdie uitnodigig word ook gekoppel aan God se beloftes:
“As julle by die Here is, sal Hy by julle wees;
as julle na Hom vra, sal Hy Hom deur julle laat vind…
maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.”
Lg opmerking is inderdaad ’n verbondsdreigement.

Maar God se beloftes staan. Hy sal nie met jou wegkruipertjie speel nie.
Hy is eerdere soos ’n oupa wat met sy kleinkind sou wegkruipertjie speel!.
Hy wil gevind wees. Hy soek jou by Hom
God smag na sy kinders by Hom.

Jy is nou vandag in die kerk.
Maar dit beteken ook nog nie dat jy by die Here is nie.
Jou lyf kan hier wees, maar die vraag is oor jou hart…. en jou lewe.

En of dit nie tyd geword het vir ’n nuwe Hervorming in jou lewe nie.

Maar nou is hier drie opmerkings wat ons aandag verdien:

• Israel was lank sonder die ware God,
• sonder ‘n priester wat die wil van God bekend kon maak,
• en sonder die woord van God. (:3)

Kom ons zoom in op elkeen van hulle:

1. Israel was lank sonder die ware God.
Hoe is dit moontlik dat Juda en die wêreld sonder God kan wees?
Dit is doodeenvoudig onmoontlik dat God Hom van Sy skepping kan onttrek.

Wat wel kan gebeur is dat God, soos die dreigement van vers 2 inhou, die volk verlaat het omdat hulle Hom verlaat het.

Dit is histories ook wat gebeur het later met die ballingskap.
En dit was in die ballingskap dat die Kronis terugkyk en die vraag moes beantwoord:
“Hoe het dit gebeur dat die volk in ballingskap geëindig het?”

Die volk se wegtree van God af, het veroorsaak dat God met sy genade ook van hulle af teruggetree het.

En dit is waarom ons ook lees van die verwording in daardie tydsgewrig:
Vs 4-6:
In daardie tyd kon niemand veilig kom of gaan nie, want daar was groot onrus in al die lande. Volk het teen volk gebots, stad teen stad, want God het onrus en nood oor hulle gebring.

Dit klink soos ons wêreld … ons land!

Maar ten diepste kan die wêreld nooit sonder God raak nie.
God is alomteenwoordig.
Ons groot probleem is eintlik dat mense hul bewustheid van God verloor het.
God is nie meer deel van die normale verwysingsraamwerk nie.
God het vir baie irrelevant geraak.

En daarom skuld die kerk vir die wêreld herinnerings aan God.
En dit is meer as kerktorings wat na bo wys.
Dit is gelowiges se lewens wat nodig is om na bo te wys.
– Soos wat Asarja die koning en die volk moes oproep om te onthou:
Daar is ’n God!
Daar is ’n God wat Hom wil laat vind!
Daarom: “Neem kennis van Hom en skep moed!”
“Keer terug na Hom!”
Dit is jou eerste Reformasie-opdrag vandag. Herinner die wêreld…!

2. Israel was lank … sonder ‘n priester wat die wil van God bekend kon maak.

Die gemeenskap van die gelowiges het nie meer gefunksioneer nie.
Die saam wees saam met ander gelowiges het nie meer plaasgevind nie.
Die saam luister met die priester na die lering oor God het nie meer gefunksioneer nie.

En kom ons wees daaroor eerlik met mekaar:
Daar is wel iets soos die anonieme Christendom.
Maar gelowiges kan nie geestelik groei as die kerk opsy geskuif word nie.

Ons sien dit ook in ons dag al meer …
Mense vervreem van die kerk. En mettertyd vervreem hulle van medegelowiges.
En mettertyd raak die geloof yskoud en steriel.
Daar is nie eers meer ’n Bybel op die bedkassie nie.
En die volgende geslag weet nie eers van God nie.

Wat is ons roeping teenoor hulle wat kerkvervreemd geraak het?
Steek jou arms gasvry na hulle uit.
Nooit hulle vir koffie (goeie koffie!).
Word vir hulle ’n rolmodel van Christus, sonder om skynheilig vir hulle te preek.
Wen hulle vir Christus …. desnoods MET woorde.

En sorg dat jy self nie verslap in die gemeenskap van die gelowiges nie.
Ons bely steeds: “Ons glo aan een algemene Christelike kerk”.

Geen volmaakte kerk-klompie nie,
maar mense wat al meer wil reformeer om aan God se droom te beantwoord.

Dit was die kerk waar die hervormings van Asa plaasgevind het.
Dit was die kerk van 1517 waar die Hervorming moes plaasvind.
Dit is die kerk wat nie net in 2017 Refo 500 vier nie, maar dit inderdaaad weer moet begin leef.

3. Maar dan is daar een groot saak wat agterweë gebly het – net soos by die Hervorming en net soos seker maar in ons dag ook:

Israel was lank sonder die Woord van God.

Nou moet ons mooi dink oor wat was vir hulle die Woord van God.
Letterlik staan hier in Hebreeus dat hulle sonder die Tora was.
Dit is die eerste paar boeke van die huidige Bybel – met die swaartepunt op die
Wet/Tora van Moses. Maar dit was baie meer as net die wettiese gedeelte.
Dit was inderdaad die boeke wat oor God en Sy verbond met die mens vertel het.
Oor hoe God mense roep om Hom te vind en met Hom in verbondsverhouding te leef.
En dan verstaan ons waarom hierdie godsdienstige hervorming op ’n nuwe verbondsluiting tussen die volk en sy God uitgeloop het. (:12, 13)

Maar die Woord wat tot hul beskikking was, was maar ’n klein eerste gedeelte van ons huidige Bybel.
En ons besef net weer hoe bevoorreg ons is om so ’n breedvoerige Bybel te kan hê.

Dit is hierdie Woord wat met die Hervorming weer sentraal geplaas is met die Latynse motto: “Sola Scriptura”.
Ons soek ons antwoorde alleen in die Woord.
En alles wat ons praat en getuig en preek moet weer gemeet word aan hierdie Woord van God.

Die Woord wat ons nie moet verwaarloos nie, het egter baie meer gestaltes as die Tora, of die Roomse kerk se Latynse vertaling, of Calvyn se Duitse vertaling of selfs as ons huidige Afrikaanse Bybel.

En ons sal moet leer om baie sensitief te raak vir die Woord van God wat op meer wyses na ons kan kom.
– Die skepping en die natuur het ontsaglik baie om vir ons oor God te vertel, maar ons word blykbaar net deur tegnologie beïndruk.
Miskien moet jy meer kanaal 182 se natuur dokumentêre kyk – dat jy jou oor God kan verwonder.
– Of miskien moet jy jouself oopstel vir die skoonheid van musiek of skilderye. Want sien, God is skoonheid en die estetiese weerspieël iets van God. Dit word Woord van God.
– Of miskien moet jy meer oplettend saam met ander mense leef. Luister na hul getuienisse. Kyk hoe hulle in hul liefde iets van God laat sigbaar word.
– Of miskien moet jy fyn oplet na wat in die wêreld aan die gebeur is, en as jy met die geloofsbril daarna kyk, sal jy God se hand daarin sien.
– En as ons God die duidelikste wil sien, dan vat jy die Bybel en jy kyk vir ’n lang tyd en aandagtig na Jesus soos ons Hom in die Nuwe Testament uitgebeeld sien. Die vleesgeworde Woord van God. Die ewebeeld van die Vader.

Ons almal wens ons het 2000 jaar gelede geleef dat ons Jesus van aangesig tot aangesig kon sien! Of minstens dat ons ’n DVD van Sy optrede sou kon hê.
Maar ons het ongelukkig net die Evangelies. Daarom moet ons fyn kyk!

Sien, God se Woord is oral om ons sigbaar.
En dit alles wil ons bewussyn vir die teenwoordigheid van God by ons opskerp.

Ek wil ’n laaste opmerking maak – en wel oor die Heilige Gees.

Ons lees dat dit die Gees van God was wat oor Asarja gekom het.
En die Gees van God gee vir hom ’n oortuiging.
Die Gees van God dring hom om ’n hele nasie op te roep tot ’n wonderlike herlewing en hervorming.
Asarja het nie ons Bybel gehad nie.
Net God se Gees was aan die werk. Dit was God se Woord in hom.

Ek en jy het die wonder van die inwoning van die Gees van God wat deur die Heilige Gees in ons lewe kom woon het.
Verwag meer dat die Gees jou sal lei.
En luister fyn na die Woord wat Hy in jou oor fluister.
Luister veral fyn na die Skrifte wat Hy as lewende Woord op jou hart kom druk.
Lees weer jou Bybel!

Sluit:
Die hervorming waarvan ons hier gelees het, het by God (se Gees) begin.
En dit het die mooiste nadraai gehad in die hervormings van Asa:
– Die nuwe entoesiasme en moed wat Asa self kry om die hervorming te lei.
– Die mense wat van oral saamstroom om deel te word van hierdie gebeure.
– Die bring van die offerandes.
– Die nuwe verbondsluiting.
– Die dissipline in die verbondsgemeenskap.
– Die vreugde by almal om so die Here nuut te vind.

Dit het nou ook tyd geword vir hervorming by jou en my – vandag!

– Jy kan nooit meer sonder God wees nie.
– Jy is geroep om deel van die verbondsgemeenskap te wees/bly.
– Jy het die Woord, in jou hand (die Bybel), en jou sensitiewe luister vir al die seine van God se teenwoordigheid rondom jou.

Gaan nou en voer hierdie hervorming verder in jou lewe.
God laat Homself vandag nuut deur jou vind.
Amen

Prediker: Ds Retief Botha.

22 Okt 2017

Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com