SKRIFLESING: Ef 5:15-21                (Reeks oor Heilige Gees:  Ds Retief Botha    20180617)

Wat is ‘n alternatief?
’n Alternatief het te make met ’n ander moontlikheid of ’n ander keuse.
’n Oudio-boek is bv ’n alternatief op die tradisionele geskrewe lees-boek.

Ek onthou nog Mainstay se advertensie:
“You can stay as you are for the rest of your life or you could change to Mainstay.”
Maw, as jy so dom wil wees om nie hierdie alternatief te oorweeg nie, dan moet jy nou maar so bly vir die res van jou lewe!

Maar ’n alternatief daag soms ook die tradisionele norme uit.
Wie het nou gedink iemand sou dit oorweeg om sy hare punk te dra en dit nog pienk of pers te kleur ook?!

Die vervulling met die Heilige Gees is so ’n alternatief.
Dit is ’n alternatief op ’n kraglose, kreatief-lose, selfgesentreerde, sondige leefwyse.

En juis dit het ons nie meer nodig nie.
Ons wil nie so bly “vir die res van ons lewe” nie.

Die Here vertel vir ons hoe lyk so ’n alternatiewe geestelike leefstyl in die praktyk:
Ja, jy is vol rommel of, alternatiewelik, VOL/VERVUL van die Heilige Gees.

En dan gee ons teksvers verder ’n baie interessante uitbreiding op hierdie opdrag om vol te word van die Gees

As die Here die opdrag klaar gegee het, dan verduidelik Hy vir ons hoe lyk so ’n leefstyl in die praktyk.

Dan gaan ons terugkom en vra: “Hoe kry ons heel prakties so ’n leefstyl?”

Die sinskonstruksie in ons teks (:18-21) is baie interessant:

Dit is ’n lang sin vol van van sg partisipiums.
“Word vol van die Gees (opdrag)

….. pratende …
singende …
dankende…
dienende (lett.: synde onderdanig te wees) …

Of ons kan dit ook vertaal:

“Word vol van die Gees ….. terwyl jul praat …
Terwyl jul sing …
Terwyl jul dank…
Terwyl jul dien (lett.: wees onderdanig) …”

Daarmee teken Paulus (eerstens) vir ons ’n prentjie van HOE ’n mens lyk wat vervul is met die Gees.
Dit is eintlik ’n OPDRAG van wat ons moet doen onder die invloed van die Gees.

Maar dan word dit terselfdertyd ook die weg na Geesvervulling.

As ons vra: Wat kan ek doen om Geesvervuld te raak?, dan is dit juis presies ook die vier dinge wat ons verder moet gaan doen.

Ons staan by elkeen ’n oomblik stil:

1. “Pratende onder mekaar die woorde van psalms, lofgesange en geestelike liedere”.
Ja, jy sal oplet dat dit (vreemd genoeg!) nie sê “sing” (soos in die gewone vertaling) nie.
In Grieks is dit die woordjie λαλεώ wat inderdaad gewone “praat” beteken.

Hoe praat ons dan liedere?
Dit lyk my of ons die taal van die liedere moet leer.
Wanneer jy die Psalms weer en weer lees, dan gee dit vir jou nuwe woordeskat.
Dit gee vir jou nuwe geloofstaal.
Dan leer jy woorde soos “God”, en woorde soos “genade”, “liefde”, “sorg”, “omgee”…

En juis dit moet ons getuienistaal word teenoor mekaar.

En dit is dan juis hierdie Godstaal wat die alternatief moet word op die gewone skeltaal, vloektaal, verwyttaal, ongeloofstaal ……

Dit is die Geesvervulde kind van die Here se nuwe alternatiewe taal.
En ons skuld hierdie getuienis vir die wêreld rondom ons.
Want as hulle ons hierdie geloofstaal hoor praat, dan maak dit hulle nuuskierig oor hierdie alternatief.
Ons nooi mense in na hierdie alternatief. En die Gees trek hulle nader.

Die wonderlike is dat, as ons hierdie taal begin praat, dan versterk dit ons eie geloof.
Dit help ons om hierdie woordeskat ons eie te maak.
Dit steek in ons harte vas. Ons oefen dit in.
Die Gees self help maak dit ons gewone spreektaal.
So… dit dra by tot die vervulling met die Heilige Gees.

Dit word die “alternatief VIR die volheid”.
Begin praat Bybeltaal.
En as jy nog meer die taal wil aanleer.
Lees meer jou taalBoek.
Dit sal jou geloof laat groei.

2. “Sing, ja, sing van harte psalms vir die Here.”

Om te sing is deel van ons geestelike lewe.
Om alleen te sing is goed. Om in ’n koor te sing (soos in ’n erediens) is sekerlik nog beter.
Maar jy kan nie sing as jy nie rede het daarvoor nie.
Jy kan nie ’n loflied sing as jy nie glo dat die Here die asemrowende lewende God is nie.
Jy kan nie sing as jy dink jy sing net om saam met ander mooi op noot te bly nie.

Jy sing as uiting van jou liefdesoorgawe aan die Here.
Jy sing as erkenning van wie God is.

Daarom: As jy nie sing nie, dan is dit miskien omdat jy nie regtig deel is van die geestelike koor nie.
Vra vir die Here om jou op te neem in Sy koor.
En leer by die kerk liedere, want die lied is gebore vanuit die geloof en dit word gerig op God.

En hoe meer jy sing, hoe voller sal jy word van die Gees.
Maar jy moet met “jou hele hart” sing.
Nie net “songs” en mooi melodieë nie, maar vanuit die geloof en met jou “hele hart”.

Sien, die sing is uiting van jou vervulling, maar dit word ook die manier waarop jy vervul word.

3. “… terwyl julle God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank.”

Wanneer jy met oop geloofs-oë rondloop, sal jy 1000e redes kry om God te dank.
Dit is jou alternatief op jou tradisionele normale ondankbaarheid.

Begin egter net eers om jou seëninge te tel.
Gaan maak elke dag vir jou ’n dankbaarheidslysie.
Vat dan daardie lysie en lê dit dankbaar voor die Here neer.

’n Gesin vertel verlede week hoe wonderlik hul geestelike lewe verander het sedert hulle elke aand ook begin het om met mekaar al die redes te deel waarvoor hul die Here kan dank.

Hierdie dank word dan ook gekwalifiseer:
• Altyd – nie net Sondae nie. Soggens en saans …. en tussen-in.
• Oor alles – vir die lekker dinge, blykbaar selfs vir die uitdagings in jou lewe,
want dit gaan jou leer om in afhanklikheid van die Here te lewe.
• In die naam van die HERE Jesus Christus. Jesus is die een wat die seëninge vanuit die hemelse skatkamers na ons toe oopgesluit het.
Hy dra die sleutels van die kruis en die oop graf.
En Hy is die HEER. Hy is die Een aan die regterhand van die troon.
Daarom dank ons in Sy naam.
Daarmee erken en eer jy dan die Here Jesus as die Bron van waaruit jy leef.
Die Heidelbergse Kategismus sê dat jou gebed is die belangrikste deel van jou dankbaarheid.

Sien jy hoe jou vervulling gaan groei as jy net eers begin om DANKIE te leef?

4. Die laaaste deel van ons vervulling kry gestalte as ons mekaar begin dien.
Letterlik staan hier dat ons onsself aan mekaar ondergeskik moet stel.
Jy word geroep om onder ander in te buig en hul laste te dra.

Die gewone styl is om net vir jouself te sorg.
Die alternatief is om verrassend vir ander te begin sorg.
Jy is geroep om alternatief ander te dien.

Dit is die styl en die toets van jou Geesvervulling.

Al drie die voorafgaande fasette het te make gehad met iets van die mond (praat, sing, dank).

Hier gaan dit oor meer as “praatjies”. Dit gaan oor “daadjies”

Dit is nou ons maande vir diens aan die hulpbehoewendes in ons gemeenskap.
Jy word getoets, nie net aan jou omgee-gevoel vir die haweloses, die Unisorg-nood, die kleuterskooltjies nie. Jy word getoets of jy iets DOEN.

Ons gemeenskap se nood raak al groter.
Al meer mense klop by die kerk aan vir hulp in hul desperaatheid.

My waterdrom wat daar by die huis nou mooi vol gereën het, is nou besig om groen te word van die slyk.
Waarom?
Omdat dit nie uitgelei word om weer volgemaak te word nie.
Vra vir die Gees van God ’n geestelike kraan wat die Gees se oorvloed kan laat deurvloei.
En HY sal jou vul met “krag en liefde en selfbeheersing” (1 Tim 1:7)

As jy die kraan oopdraai, gaan jy nie leeg loop nie, jy gaan weer en weer vol word.
Jy gaan ’n kanaal word wat die volheid nie net laat ui-vloei nie.
Jy gaan ’n kanaal word wat elke dag weer van Bo af gevoed word.

Ek sluit af:
Die Here het vir ons ’n alternatiewe leefstyl gegee wat korreleer met die vervulling van die Heilige Gees.

Dit is om te praat, te sing, te dank en te dien.

Dit is nie net die alternatief van die rommel-leefstyl nie.
Daarmee stel ons ’n nuwe norm / ’n alternatiewe voorbeeld.
Maar meer nog: Deur dit te doen, werk ons daartoe mee dat die Gees ons vul.

En as jy nou mooi kyk na ons gemeentevisie dan sal jy dieselfde korrelasie hier sien:
Om te praat is deel van ons GROEI.
Om te sing is deel van ons AANBIDDING.
Om te dank help ons om HEEL te word.
Om ander te help, is deel van ons DIENS.

Gaan en doen dit!
Dit gaan jou laat vol word met die Gees.
Dit is ook wat Jesus geleef het.
Amen