Aanvangswoord: Dié wat aan die koninkryk van God behoort kry die wonderlike belofte in Ps 125:2 van God se troue sorg en beskerming.

Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd.  (Ps 125:2).

Gebed:

Seëngroet:

Geloofsbelydenis: # Ons belydenis van die Drie-Enige God bind ons nie net aan mekaar nie, maar bind ons ook aan al die ander gelowiges wat in God glo.

Inleiding:

Ons is besig om te leer oor die werk van die Heilige Gees. Verlede week het ons gehoor van die Babelse verwarring. En ons het geleer, as jy bou aan jou eie koninkryk, dan bou jy alleen. Maar as jy aan God se koninkryk bou, bou die Heilige Gees saam met jou. Ek hoop jy het hierdie week iets gebou in die koninkryk van God!

# Vandag leer die Heilige Gees ons oor die tale wat ons praat. Ons kon nie verlede week hierby stilstaan nie, maar daar is baie belangrike geloofslesse wat die Heilige Gees ons oor taal wil leer.#

En ons skriflesing is ‘n opvolg van Genesis 11.

Skriflesing: Genesis 11, Handelinge 2, 1 Kor. 11,14

So het die Here die mens gemaak ook met ‘n overflow. En jou overflow sit net onder jou neus. Jou overflow is jou mond. So dit waarvan jy vol is, kom by jou mond uit! Die Here Jesus het dit self gesê in Lukas 6:45: “Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is loop die mond van oor.” Met ander woorde,

Jou mond is die overflow van dit waarvan jy vol is.

Baie mense vra, maar hoe weet ek of ek vol is van die Heilige Gees? Die antwoord is eenvoudig, jy kyk en luister na die overflow! Want as jy vol is van die Gees sal die dinge van die Gees by jou mond uitloop!

Natuurlik is dit wat by ons mond uitloop een of ander vorm van kommunikasie. En vanmôre gaan oor die taal wat ons praat en die Heilige Gees se werk en betrokkenheid daarin.

En ek wil begin deur te sê dat daar 4 soorte tale is wat ek in die Bybel raaklees. Daar kan meer wees, maar dit is wat ek raaksien: #

  1. die tale wat in die wêreld gepraat word
  2. geloofstaal
  3. die taal wat jou gees praat
  4. die afrikaans wat jy praat #

En ek wil oor elkeen van hierdie 4 tale vanmôre ‘n opmerking maak. Ek wil net sê, ek dink ‘n week lank hieroor. Alles kan nie in een preek gesê word nie. Die preke is ook in gedrukte vorm op die webwerf. Jy sou dit kon gebruik vir verdere oordenking.

  1. # Die tale van die wêreld

Ons het verlede week gehoor dat Babel die begin was van verskillende tale op aarde. Met Babel het God diversiteit in die mensdom gebring. En soos die mense versprei het, het elkeen sy eie taal ontwikkel. Vandag reken die geleerdes is daar meer as 6500 tale op aarde! As God iets doen, doen Hy dit goed J!

Een ding wat ons uit Babel leer en wat ons moet onthou, is dat God nie afrikaans of engels of sotho is nie. Ons aanbid God maar net in ‘n taal waarmee ons gemaklik en bekend is. En kom ek wees baie reguit vanmôre. Die kerk is nie die beskermheer van een spesifieke taal nie. Ek ken die argumente dat die regering ons taal en kultuur onderdruk. Ek is daarmee eens. Maar daardie argumente lê op ‘n kulturele en politieke vlak. Ons moet onthou, in die koninkryk waar ons moet bou is dit nie van belang # (Kol. 3:11): “… of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.” In die kerk van die Here Jesus bou en beskerm ons nie ons eie taalkoninkryk nie! Ons bou die koninkryk van God! En ongelukkig is ons eie afrikaanse geskiedenis die hartseer getuie van hoe kerke en gemeenskappe geskeur het agv ‘n onbybelse beskouing oor die koninkryk van taal. God het verskillende tale gemaak, Hy verstaan elke taal en hoe wonderlik dat 6500 tale een God kan aanbid!

  1. # Geloofstaal

Daar gebeur ‘n baie interessante ding met die uitstoring van die Heilige Gees in Handelinge 2. Die verdeeldheid van Babel word omgekeer toe die gelowiges die evangelie in hulle eie taal hoor!

Handelinge 2:6 sê: “Toe die mense die geluid hoor, het ‘n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: “Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal?”

En op daardie dag hoor verskillende mense, uit verskillende lande die evangelie op een plek in hulle eie taal! En die taal van die evangelie bind op Pinksterdag verskilklende mense aan mekaar en aan God.

Jy sien, geloofstaal gaan oor die kern van ons geloof. Geloofstaal gaan oor verlossing in die Here Jesus, oor genade, bekering en vergiffenis, oor liefde en gehoorsaamheid. Praat hierdie taal in enige konteks en jy sal eenheid tussen gelowiges kry.

Jy sien, ons het die verantwoordelikheid om ons kinders groot te maak sodat geloofstaal ook deel van hulle woordeskat sal wees. En al hoe jy taal aanleer, is as jy dit hoor!

# Jy sien, geloofstaal moet geleer word, maar geloofstaal word geleer wanneer ons dit by mekaar hoor!  #

  1. # Gawe van taal (Korintiërs)

Die Heilige Gees gee aan sommige mense ‘n ander baie spesiale taal as ‘n gawe. In 1 Kor.12 sê Paulus dat een van die gawes van die Gees, is spreek in tale. En dan lees ons in # 1 Kor.14:2,4:

2Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. 4Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou net homself op, maar die een wat profeteer, bou die gemeente op. 5Ek sou graag wil hê dat julle almal ongewone tale of klanke gebruik…”

Die gawe van ongewone tale is nie ‘n historiese ding wat net vir die mense in die Nuwe Testament bedoel was nie. Dit is een van die spesiale gawes wat die Gees vandag gee. En daar is ‘n baie besondere rede waarom die Heilige Gees hierdie taal as gawe vir sommige mense gee.

En jy sien, spreek in tale is die enigste gawe wat die Heilige Gees gee tot geestelike opbou en versterking van jou eie geloof. # 1 Kor. 14:4 sê: “Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou net homself op…” Al die ander gawes word gegee ter wille van ander. #

Maar die Heilige Gees gee die gawe van ‘n ander taal om sy kinders geestelik op te bou en te bemoedig. Dit is ‘n taal wat groter is as jou verstand en jou eie woordeskat. Dit is ‘n taal waarin die Gees jou woorde oorneem en vir jou nuwe woorde gee om God groot te maak.

Ek gaan Woensdagaand, as die Here ons spaar, ‘n Zoom-Bybelskool hou waarin ons verder hieroor gesels. As jy saam wil inskakel, stuur jou naam na die kerk se whatsapp nommer en ons sal reply met die skakel vir Woensdagaand 6 tot 6:40.

  1. # Die afrikaans wat jy praat (Jakobus)

Daar is ‘n laaste taal wat die Gees ook wil beheer. Dit is die afrikaans wat jy praat.

Ons het gehoor dat vervulling met die Heilige Gees alles te doen het met dit wat by jou mond uitkom. En iemand wat met die Gees vervul is en deur die Heilige Gees beheer word, het ook beheer oor dit wat uit sy of haar mond kom. As jy nie beheer het oor dit wat uit jou mond kom nie, het die Heilige Gees eenvoudig nog nie genoeg ruimte in jou lewe nie! Dan is jy nog nie vol van die Heilige Gees nie! Dan het die Heilige Gees nog nie volle beheer oor jou lewe nie!

# Efesiërs 4:29,30 sê: “Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag.”

Kinders van die Here wie se monde vuil is maak die Gees van God hartseer! Want kinders van die Here is mense wat oplet na ons overflow. Ons kan nie net sê wat ons wil of miskien belangriker, soos ons wil nie. Want in ons woorde en die taal wat ons praat, hoor mense aan wie se koninkryk ons behoort. Die koninkryk van Babel of Jerusalem. En ons woorde kan God se koninkryk maak of breek.

Slot:

Taal binne ons geloofskonteks is baie meer as net die woorde wat ons sê. Dit is

Daarom, mag die Heilige Gees ook jou taal verander en gebruik om God se koninkryk te bou. Amen

Gebed:

Here, die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Nou het ons U woord in mensetaal. in ons eie taal. Bid vir die vertaling van U woord sodat meer mense dit kan lees in ‘n verstaanbare taal. Dankie dat ons in Afrikaans kan aanbid.

Here, maar help ons met ons overflow. Gees van God maak ons leeg van ‘n gevloek en geskel en van irritasie en vul ons met woorde wat mooi en goed en opbouend is. En as dit vir ons moeilik raak hierdie week, sit asb ‘n wag voor ons mond dat ons eerder sal stilbly as seermaak.

Help ons om in liefde te vermaan, in liefde aan te spreek in liefde te bou. Vul ons met U Gees sodat ons met ons woorde U getuies kan wees. Amen