SKRIFLESING: Jes 61
Ons maak almal een of ander tyd foute. Soms is dit groot foute.
Soms is dit foute wat jy nie maar sommer net kan uitvee nie. En jy moet die gevolge daarvan dra. En dit kan jou baie moedeloos en teleurgesteld laat.
Miskien is daar so ’n gebeure in jou lewe waarvan jy sê:
“Ek wens ek kan daardie tyd oor kry. Dan sal ek dit anders gebruik.”

Die Jode het ook so iets beleef. Daar was foute wat hulle gemaak het. Veral geestelike foute. En dit het hulle in die ballingskap laat beland.
En nou is hulle (genadiglik!) weer terug in Jerusalem. Maar dit is steeds nog baie uitdagend en teleurstellend. Alles loop verkeerd. En dit maak die mense moedeloos.
Hulle sit fisies en geestelik op die puinhope van die verwoeste Jerusalem.
Hulle hande is al ene waterblase gewerk.
Hulle is teleurgesteld oor al hul drome wat nie so maklik werklikhede word nie.

Tema: 
“Om te reset vir God se nuwe genade-begin.”

Ons het die gedagte van reset die laaste tyd goed leer ken. Veral met die tegnologie.
Jy reset jou toegangskode op jou selfoon. Want jy het ’n nuwe simkaart gekry.
Jy reset jou rekenaar, want daar is nuwe programmatuur wat opgelaai is.
As jy jou alarm stel of jou geiser se tydskakelaar instel, dan reset jy hom eers ’n keer of twee, want jy het dit die vorige keer verkeerd gedoen.

Ek dink die mooi Afrikaans vir daardie resetknoppie is miskien ‘n “herstel-knoppie” of “her-instel-knoppie”.

Maar daardie funksie gee vir jou toegang tot ’n nuwe begin.
Die ou instellings word uitgevee.
En met jou reset kan jy op ’n nuwe program begin werk.

Geestelik het jy vandag gekom by ’n punt waar die Here vir jou wil sê dat jy by ’n nuwe punt in jou lewe is. Dit is soos met die druk van ’n reset-knoppie.

Jy staan voor ’n nuwe programmering.
Dit is ‘n geestelike her-programmering …. en dit begin by die rooi knoppie.

Maar dit is ook nie jy wat die knoppie druk nie. Dit is eintlik die Here self.
Hy doen dit deur hierdie Woord aan jou vandag.
Net soos Hy gepraat het met die teruggekeerde ballinge.

Wat is dit wat Jesaja deur die Gees van God vir hierdie mense en vir ons sê?

En kyk – net die feit dat God praat, is al klaar ’n wondermoment!
In elkeen van ons se lewens het die nuutheid begin met …. God wat praat.
Dit is ook die Sola Scriptura (“alleen die Woord”) van die Reformasie. God wat praat!

Die inhoud van die Woord van Jes 61 is egter baie belangrik:
Dit is ’n blye boodskap “dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon…!” (:2)
Dit het te make met die sg genadejaar, jubeljaar of jubileem-jaar
Dit is ’n baie interessante opdrag van Lev 25.
Wat het in so ’n genadejaar gebeur?
In so ‘n jaar, wat elke 50 ste jaar gevier moes word, is genade op allerlei wyses betoon:
• alle grond wat weens skuld verpand moes word, aan die oorspronklike familie teruggegee.
• Alle skuld is afgeskryf.
• Alle slawe is vrygestel.
• Die landerye wat vir 50 jaar geplant is, moes nou vir ’n jaar rus.
• En hulp moes gegee word aan almal wat in nood is.

Die teoloog Wright sê: “Jubilee was a time when God would hit the reset button to release and rescue from everything that has crippled human life.” (3)
So, hierdie genadejaar vertel vir ons hoe klop God se genadehart – vir almal wat in die nood is.
En iets soos ‘n genadejaar het nou vir die teruggekeerde ballinge aangebreek.

Genade is ook een van die Reformasie se boustene.
Om deur God begenadig te word – sonder dat jy dit verdien.

Daarom kan ons verstaan dat die boodskap aan spesifieke mense se adres gerig is.
En in hierdie uitgelese mense se situasie sou dit soos melodie klink.

Wie is hierdie mense?
Die blye boodskap word gebring “aan die mense in nood,
Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur,
om vir die gevangenes vrylating aan te kondig,
vryheid vir dié wat opgesluit is,
om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon…” (:1,2)

Die geadresseerdes is dus mense wat op verskillende maniere in die nood is.

En as ek en jy in SA ontsteld is na elke nuus-uitsending, dan is ons mos ook die geadresseerdes.
En as jy nie werk kan kry nie, vanweë regstellende aksie, dan is die genadejaar op jou ook van toepassing.
En as die ekonomie en oorlewing jou knyp…
En as jy opgesluit is in spanningsvolle verhoudings met baie konflik
… dan is jy een van diegene wat hierdie woord moet hoor:
God is besig om die reset knoppie te druk! Genadetyd breek aan! Glo dit!
En jy kan ook maar van jou kant af die knoppie druk.
Glo dit! Leef met hierdie nuwe sekerheid

Jesaja beskryf die uitkoms hiervan duidelik…
Dit is die dag waarop God begin met ’n omkeerstrategie…. om
• “almal wat treur te vertroos,
• eer te gee in plaas van smart,
• vreugde in plaas van droefheid,
• blydskap in plaas van hartseer.
Hulle sal genoem word: Bome van Redding.
Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder.” (:3)

Die blomtuim gaan blomme dra en nie verlep hang nie, anders sal God nie eer kry nie.
Die “bome van redding” moet lowergroen wees en nie blaarloos-verlep staan nie.
Daarom gee God vir hulle water! Sodat Hy eer kan kry!

Ek en jy ontvang Sy reset. Waarom? Dat ons lewens God kan eer!
Of soos ons teks sê: “… om sy roem te vermeerder.” (:3)

Dit is ook die Reformasie se Soli Deo gloria – Alle eer aan God!

Waar het hierdie genadejaar/genadetyd die duidelikste sigbaar geraak?
Die dag toe God sy Seun, Jesus, na ons moedeloos mense in nood gestuur het.

En dan vertel Lukas 4 vir ons dat Jesus, toe Hy in Nasaret begin preek, presies hierdie teks op Hom van toepassing maak.
Dit is presies hierdie teks wat Hy voorlees uit Jes 61. (Maar dit word nie vriendelik ontvang nie, trouens hulle wil hom na sy preek daaroor dood maak!)

Maar as ons nou die teks in Mat 4 lees, dan let ons op, as ons fyn luister, dat Jesus sy aanhaling op ’n strategiese plek stop.
Hy stop net voordat daar staan “…die dag waarop ons God sy vyande straf”.

Waarom sou hy daar stop? Omdat Jesus weet: Die tyd vir wraak en vergelding is verby.
Die kruis van Christus Jesus is die einde van geweld en wraak en vergelding.
Daar kan nie wraak en vergelding wees saam met genade nie.
Genade reset alle vergeldingshandelinge.

Die teruggekeerde ballinge het dit seker baie goed verstaan as hulle so op die puinhope van die ruϊnes gesit het.
God het ook genadiglik die volk hul afvalligheid vergewe -want hulle kon terugkeer na Jerusalem.

Hulle sit dus alreeds in die herstelde genade-situasie.
Hulle moes nog net geprogrammeer word om in lyn met die genade-tydvak te begin leef.
Sonder om sondebokke te soek.

Jy sit waarskynlik ook soos ek moedeloos tussen SA se ruϊnes.
Maar dit help nie ons verwyt net, en ons soek sondebokke, en ons wil net vergeld nie.

Wat moet ons vandag doen as ons dan nie moet vergeld nie?
Dieselfde as die moedeloos mense tussen Jerusalem se tusen die rommelhope.

Hulle moes doen wat vers 4 sê:
“Hulle sal die eeue-oue puinhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê, hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê.”

Ons taak is dieselfde: Raak aan die bou! Ruim die puin op! En bou!
Bou in jou gesinslewe!
Bou in jou kerk!
Bou in jou gemeenskap!

Werk jou hande eelte.

Vers 6 noem ons “Priesters van die Here” en “dienaars van ons God”.
Jy is begenadig om in God se bedieningspan te wees.

Jy kan maar soms moedeloos raak, maar moet net nie ophou met die bouwerk nie.
As jy moeg raak van die bou. Rus dan ’n bietjie. Wees genadig met jouself.
Maar onthou die Woord se belofte as jy moeg word:
My genade is vir jou genoeg!

Ek wil afsluit met die reaksie van die mense wat deur God gereset is tot nuutheid en nuwe diensbaarheid.
Ons lees hulle vreugde borrel oor!
Maar daar is ander oplettendes wat ook hierdie vreugdelied hoor.

“Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priesterkroon op, soos ‘n bruid met haar juwele aan.
Soos die grond plante laat uitspruit, soos die plante in ‘n tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat Hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. (:10,11)

As ons begin bou en die bouwerk weer sien verrys, dan kan ons begin sing.
Dan moet ons begin sing. Want ons weet die eer is vir die Here!

En ons hoor dan onderling mekaar se dank- en lofliedere. En dit bemoedig ons onderling.

Maar daar is ook die nasies wat dit hoor.
En hulle staan nuuskierig … en bietjie jaloers … nader.

En wanneer jy fyn luister, dan hoor jy dat hulle saggies begin saam neurie…

Die roem van die Here is besig om te vermeerder!
Dit is waarom ons elke Sondag erediens hou.
Dat ons loflied hier by die deure en vensters van die kerk kan uitwaai.

En as ons hier uitstap en weer die troffels hier buite by die bouterrein optel, dan is daar dalkies nog werkers by!
Dit is mense wat al neurie-neurie aangesluit het by die bouspan … en by die lofspan.
Mense wat gesnap het van God se herinstelling tot ’n nuwe genade-begin.

God het in Christus die reset baie beslissend gedruk.
Ek en jy moet leer om dit elke dag te doen!
Amen

SKRIFLESING: Jes 61
Ons maak almal een of ander tyd foute. Soms is dit groot foute.
Soms is dit foute wat jy nie maar sommer net kan uitvee nie. En jy moet die gevolge daarvan dra. En dit kan jou baie moedeloos en teleurgesteld laat.
Miskien is daar so ’n gebeure in jou lewe waarvan jy sê:
“Ek wens ek kan daardie tyd oor kry. Dan sal ek dit anders gebruik.”

Die Jode het ook so iets beleef. Daar was foute wat hulle gemaak het. Veral geestelike foute. En dit het hulle in die ballingskap laat beland.
En nou is hulle (genadiglik!) weer terug in Jerusalem. Maar dit is steeds nog baie uitdagend en teleurstellend. Alles loop verkeerd. En dit maak die mense moedeloos.
Hulle sit fisies en geestelik op die puinhope van die verwoeste Jerusalem.
Hulle hande is al ene waterblase gewerk.
Hulle is teleurgesteld oor al hul drome wat nie so maklik werklikhede word nie.

Tema: 
“Om te reset vir God se nuwe genade-begin.”

Ons het die gedagte van reset die laaste tyd goed leer ken. Veral met die tegnologie.
Jy reset jou toegangskode op jou selfoon. Want jy het ’n nuwe simkaart gekry.
Jy reset jou rekenaar, want daar is nuwe programmatuur wat opgelaai is.
As jy jou alarm stel of jou geiser se tydskakelaar instel, dan reset jy hom eers ’n keer of twee, want jy het dit die vorige keer verkeerd gedoen.

Ek dink die mooi Afrikaans vir daardie resetknoppie is miskien ‘n “herstel-knoppie” of “her-instel-knoppie”.

Maar daardie funksie gee vir jou toegang tot ’n nuwe begin.
Die ou instellings word uitgevee.
En met jou reset kan jy op ’n nuwe program begin werk.

Geestelik het jy vandag gekom by ’n punt waar die Here vir jou wil sê dat jy by ’n nuwe punt in jou lewe is. Dit is soos met die druk van ’n reset-knoppie.

Jy staan voor ’n nuwe programmering.
Dit is ‘n geestelike her-programmering …. en dit begin by die rooi knoppie.

Maar dit is ook nie jy wat die knoppie druk nie. Dit is eintlik die Here self.
Hy doen dit deur hierdie Woord aan jou vandag.
Net soos Hy gepraat het met die teruggekeerde ballinge.

Wat is dit wat Jesaja deur die Gees van God vir hierdie mense en vir ons sê?

En kyk – net die feit dat God praat, is al klaar ’n wondermoment!
In elkeen van ons se lewens het die nuutheid begin met …. God wat praat.
Dit is ook die Sola Scriptura (“alleen die Woord”) van die Reformasie. God wat praat!

Die inhoud van die Woord van Jes 61 is egter baie belangrik:
Dit is ’n blye boodskap “dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon…!” (:2)
Dit het te make met die sg genadejaar, jubeljaar of jubileem-jaar
Dit is ’n baie interessante opdrag van Lev 25.
Wat het in so ’n genadejaar gebeur?
In so ‘n jaar, wat elke 50 ste jaar gevier moes word, is genade op allerlei wyses betoon:
• alle grond wat weens skuld verpand moes word, aan die oorspronklike familie teruggegee.
• Alle skuld is afgeskryf.
• Alle slawe is vrygestel.
• Die landerye wat vir 50 jaar geplant is, moes nou vir ’n jaar rus.
• En hulp moes gegee word aan almal wat in nood is.

Die teoloog Wright sê: “Jubilee was a time when God would hit the reset button to release and rescue from everything that has crippled human life.” (3)
So, hierdie genadejaar vertel vir ons hoe klop God se genadehart – vir almal wat in die nood is.
En iets soos ‘n genadejaar het nou vir die teruggekeerde ballinge aangebreek.

Genade is ook een van die Reformasie se boustene.
Om deur God begenadig te word – sonder dat jy dit verdien.

Daarom kan ons verstaan dat die boodskap aan spesifieke mense se adres gerig is.
En in hierdie uitgelese mense se situasie sou dit soos melodie klink.

Wie is hierdie mense?
Die blye boodskap word gebring “aan die mense in nood,
Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur,
om vir die gevangenes vrylating aan te kondig,
vryheid vir dié wat opgesluit is,
om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon…” (:1,2)

Die geadresseerdes is dus mense wat op verskillende maniere in die nood is.

En as ek en jy in SA ontsteld is na elke nuus-uitsending, dan is ons mos ook die geadresseerdes.
En as jy nie werk kan kry nie, vanweë regstellende aksie, dan is die genadejaar op jou ook van toepassing.
En as die ekonomie en oorlewing jou knyp…
En as jy opgesluit is in spanningsvolle verhoudings met baie konflik
… dan is jy een van diegene wat hierdie woord moet hoor:
God is besig om die reset knoppie te druk! Genadetyd breek aan! Glo dit!
En jy kan ook maar van jou kant af die knoppie druk.
Glo dit! Leef met hierdie nuwe sekerheid

Jesaja beskryf die uitkoms hiervan duidelik…
Dit is die dag waarop God begin met ’n omkeerstrategie…. om
• “almal wat treur te vertroos,
• eer te gee in plaas van smart,
• vreugde in plaas van droefheid,
• blydskap in plaas van hartseer.
Hulle sal genoem word: Bome van Redding.
Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder.” (:3)

Die blomtuim gaan blomme dra en nie verlep hang nie, anders sal God nie eer kry nie.
Die “bome van redding” moet lowergroen wees en nie blaarloos-verlep staan nie.
Daarom gee God vir hulle water! Sodat Hy eer kan kry!

Ek en jy ontvang Sy reset. Waarom? Dat ons lewens God kan eer!
Of soos ons teks sê: “… om sy roem te vermeerder.” (:3)

Dit is ook die Reformasie se Soli Deo gloria – Alle eer aan God!

Waar het hierdie genadejaar/genadetyd die duidelikste sigbaar geraak?
Die dag toe God sy Seun, Jesus, na ons moedeloos mense in nood gestuur het.

En dan vertel Lukas 4 vir ons dat Jesus, toe Hy in Nasaret begin preek, presies hierdie teks op Hom van toepassing maak.
Dit is presies hierdie teks wat Hy voorlees uit Jes 61. (Maar dit word nie vriendelik ontvang nie, trouens hulle wil hom na sy preek daaroor dood maak!)

Maar as ons nou die teks in Mat 4 lees, dan let ons op, as ons fyn luister, dat Jesus sy aanhaling op ’n strategiese plek stop.
Hy stop net voordat daar staan “…die dag waarop ons God sy vyande straf”.

Waarom sou hy daar stop? Omdat Jesus weet: Die tyd vir wraak en vergelding is verby.
Die kruis van Christus Jesus is die einde van geweld en wraak en vergelding.
Daar kan nie wraak en vergelding wees saam met genade nie.
Genade reset alle vergeldingshandelinge.

Die teruggekeerde ballinge het dit seker baie goed verstaan as hulle so op die puinhope van die ruϊnes gesit het.
God het ook genadiglik die volk hul afvalligheid vergewe -want hulle kon terugkeer na Jerusalem.

Hulle sit dus alreeds in die herstelde genade-situasie.
Hulle moes nog net geprogrammeer word om in lyn met die genade-tydvak te begin leef.
Sonder om sondebokke te soek.

Jy sit waarskynlik ook soos ek moedeloos tussen SA se ruϊnes.
Maar dit help nie ons verwyt net, en ons soek sondebokke, en ons wil net vergeld nie.

Wat moet ons vandag doen as ons dan nie moet vergeld nie?
Dieselfde as die moedeloos mense tussen Jerusalem se tusen die rommelhope.

Hulle moes doen wat vers 4 sê:
“Hulle sal die eeue-oue puinhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê, hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê.”

Ons taak is dieselfde: Raak aan die bou! Ruim die puin op! En bou!
Bou in jou gesinslewe!
Bou in jou kerk!
Bou in jou gemeenskap!

Werk jou hande eelte.

Vers 6 noem ons “Priesters van die Here” en “dienaars van ons God”.
Jy is begenadig om in God se bedieningspan te wees.

Jy kan maar soms moedeloos raak, maar moet net nie ophou met die bouwerk nie.
As jy moeg raak van die bou. Rus dan ’n bietjie. Wees genadig met jouself.
Maar onthou die Woord se belofte as jy moeg word:
My genade is vir jou genoeg!

Ek wil afsluit met die reaksie van die mense wat deur God gereset is tot nuutheid en nuwe diensbaarheid.
Ons lees hulle vreugde borrel oor!
Maar daar is ander oplettendes wat ook hierdie vreugdelied hoor.

“Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos ‘n bruidegom met ‘n priesterkroon op, soos ‘n bruid met haar juwele aan.
Soos die grond plante laat uitspruit, soos die plante in ‘n tuin vrugte gee, so gee die Here my God die oorwinning en laat Hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. (:10,11)

As ons begin bou en die bouwerk weer sien verrys, dan kan ons begin sing.
Dan moet ons begin sing. Want ons weet die eer is vir die Here!

En ons hoor dan onderling mekaar se dank- en lofliedere. En dit bemoedig ons onderling.

Maar daar is ook die nasies wat dit hoor.
En hulle staan nuuskierig … en bietjie jaloers … nader.

En wanneer jy fyn luister, dan hoor jy dat hulle saggies begin saam neurie…

Die roem van die Here is besig om te vermeerder!
Dit is waarom ons elke Sondag erediens hou.
Dat ons loflied hier by die deure en vensters van die kerk kan uitwaai.

En as ons hier uitstap en weer die troffels hier buite by die bouterrein optel, dan is daar dalkies nog werkers by!
Dit is mense wat al neurie-neurie aangesluit het by die bouspan … en by die lofspan.
Mense wat gesnap het van God se herinstelling tot ’n nuwe genade-begin.

God het in Christus die reset baie beslissend gedruk.
Ek en jy moet leer om dit elke dag te doen!
Amen