SKRIFLESING: LUKAS 1:39 – 56

DIE LIED WORD GENOEM “MAGNIFICAT” – UIT DIE LATYNSE VERTALING VAN DIE EERSTE WOORD IN DIE LIED.
AFR: “DIE GROOTHEID VAN DIE HERE… WORD BESING”

SO SAGARIA SE LIED: BENEDICTUS “LOFWAARDIG”
EN DIE ENGELE SING: GLORIA IN EXCELSIS “EER AAN GOD IN DIE HOOGSTE HEMEL”
SIMEON SING: NUNC DIMITTIS “GEE NOU VIR MY DEMISSIE”
LUKAS BEGIN SY EVANGELIE MET ’N KLOMP SêR-LIEDERE.  ADVENTSLIEDERE.

TEMA: SING OOR DIE GROOT OMKERING…. EN SORG

MARIA IS IN ADVENT – SY VERWAG DIE MESSIAS.
DIE ENGEL HET HAAR REEDS HIERVAN VERSEKER.

EN TOE ELIZABETH HAAR VERWELKOM MET ’N PRYSLIED WAT HIERDIE WAARHEID BEVESTIG, TOE WORD ’N SOORTGELYKE PRYSLIED OOK DIEP IN HAAR HART GEBORE.

’N KOMMENTATOR Sê: DIT IS DIE HOOGTEPUNT VAN AL DIE OU TESTAMENTIESE LIEDERE/PSALMS WAT TOT GOD SE EER GESING WORD.

DIT IS ASOF SY DIE TEMALIED VAN ’N GROOT OPERA SING.

MAAR ’N OPERA IS DIKWELS SWAAR EN TRAGIESE STORIES,
DAAROM SAL ONS LIEWER MOET Sê DAT SY DIE TEMALIED SING IN ’N BLYSPEL
– WANT DIT IS INDERDAAD DIE BLYSTE NUUS WAT DIE WêRELD GEHOOR HET.

LET WEL: SY SING NIE NUWE NUUS NIE…
WANT SY SING OOR GOD SE ONTFERMING EN SORG.

EN DAAROOR HET DIE OU TESTAMENT AL HERHAALDELIK GEHANDEL….
NOAG, ABRAHAM, JAKOB, RUT ….

SIEN, AL DIE SINGERY GAAN OOR EEN GROOT TEMA: “WANT GOD GEE OM…!”

EN DAAROM VERANDER HY DINGE:
HY VERANDER DIE WêRELD!
HY VERANDER DIE LOT VAN MENSE TEN GOEDE.

VIR MARIA IS DIT IETS GROOTS DAT DIE HERE VIR HAAR, EEN VAN DIE “GERINGES” RAAKGESIEN HET EN HAAR DIE EER GEE OM DIE MOEDER VAN DIE HERE JESUS TE WEES.
EN SY VERKLAAR HOORSELF BESKIBAAR VIR DIE HERE – HAAR HELE MENSWEES EN HAAR ALLES (SOOS SY OOK VIR DIE ENGEL IN VERS 38 GESê HET.)

SY BEGIN SING EN SY NOOI ONS IN OM SAAM TE SING.

DIT IS IMMERS DIE DOEL VAN DIE LUKAS-BLYSPEL:
OM MENSE UIT TE NOOI OM DEEL TE WORD VAN DIE KOOR.

MAAR NOU MOET ONS OOK MOOI KYK WAAROOR ONS ALLES SING,
WANT NET MISKIEN IS JY NIE BEREID OM DIE LIED END-UIT TE SING AS JY VERSTAAN WAAROOR DIE HELE TEMA HANDEL NIE.

MARIA SING AS DEEL VAN DIE “EVANGELIE AAN DIE ARMES.”

EN DIE ARMES/GERINGES IS ’N DEURLOPENDE TEMA IN DIE EVANGELIE.

DIE GRIEKSE TERM TAPEINOI DUI VERAL OP DIE FISIEKE OMSTANDIGHEDE VAN MENSE: DIE WAT NIE GENOEG HET NIE
OF HUL SOSIALE STAND: HUL BEDELAARSTATUS / GERINGHEID.

HOEWEL DIT OOK OP DIE INNERLIKE TOESTAND KAN DUI, IS DIT NIE DIE PRIMêRE FOKUS VAN LUKAS NIE. EN ONS ONTHOU DAT LUKAS ’N DOKTER WAS – WAT NOOD GEKEN HET.

HIERDIE TAPEINOI STAAN HIER TEENOOR DIE HOOGMOEDIGES, DIE RYKES, DIE UITBUITERS, DIE WAT GELD VAN ANDER AFVAT EN IN HUL EIE SAKKE STEEK,
DIE ONDERDRUKKERS WAT HUL MAG MISBRUIK.

ONS KAN NIE DIE “ARMES” IN DIE LUKAS-EVANGELIE VERGEESTELIK NIE.

AS ONS OOK ’N VERGELYKING TREF TUSSEN DIE STOF WAT IN LUK-EV VOORKOM EN WAT NIE IN DIE ANDER EVANGELIES VOORKOM NIE, DAN IS DIT DIE EEN GROOT TEMA:
GOD GEE OM VIR DIE ARMES EN DIE ONDERDRUKTES.

KOM ONS NEEM SAGGEUS AS VOORBEELD:
DAAROM STAAN SAGGEUS SE REAKSIE TEENOOR DIé VAN DIE RYK JONGMAN.
SAGGEUS TREE REGSTELLEND OP.

WANNEER JESUS IN SAGGEUS SE GIERIGE UITBUIT-LEWE INLOOP, DAN GEE HY 50 % VIR HULLE.
SY BEKERING IS NIE NET ’N BEKERING TOT CHRISTUS NIE, MAAR OOK ’N BEKERING TOT DIE ARME EN DIE NOODLYDENDE.

DIE UITBUITER WORD ’N WELDOENER.
NOU NIE MEER VANUIT DIE HOOGTE OM SY GEWETE TE SUS NIE, MAAR AS ’N BEGENADIGDE BY DIE VOETE VAN DIE ARMES.

NET SO SPANDABELRIG SOOS DIE ANDER MARIA NET DIE NARDUS-OLIE.

DAARTEENOOR STAAN DIE RYK JONGMAN AS ’N TRAGIESE SLAAF VAN SY BESITTINGS.

DIE SAAK VAN DIE GEE VAN AALMOESE VIR DIE BEDELAARS IS OOK ’N SAAK WAT OMTRENT NET IN LUKAS VOORKOM.

EN DAN WONDER EK WAAROM PRAAT MENSE SO BAIE OOR AL DIE BEDELAARS WAT ONS SO ONVERWAGS BY DIE WINKELS OORVAL –
TERWYL ONS GEDINK HET ONS DEVILS FORKS GAAN MET HIERDIE EUWEL KLAARSPEEL.

EN DIE EEN WAT HIERDIE SAAK KOM VEG IS DIE MESSIAS WAT AS ADVOKAAT VAN GOD OPTREE.
HY IS DAAR OM DIE OMKERING TE BRING.
ALLES WORD AS’T WARE OP HUL KOP GEKEER:

HOOGMOEDIGES WORD VERWILDER.
MAGHEBERS WORD VAN HUL TROONTJIES AFGERUK.
RYKES SE BAIE BESITTINGS WORD GEVAT EN HUL WORD MET LEë HANDE
WEGGESTUUR.

MAAR DIE BEHOEFTIGES WORD OORLAAI MET GOEIE GAWES.

DIT IS DIE OMKERING WAT DIE HERE WIL SIEN WAAR DAAR ONREG IS.

JESUS KOM STAAN AS ADVOKAAT EN REGTER AAN DIE KANT VAN DIE MENSE WAT NIE DIE REGSVERTEENWOORDIGING KAN BEKOSTIG NIE.

4. Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in `n wêreld vol onreg en vyandskap op `n besondere wyse die God van die noodlydende, die arme en die verontregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin te volg; dat Hy aan verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat sien; dat Hy die wat bedruk is ondersteun, die vreemdelinge beskerm en weeskinders en weduwees help…

DAAROM WAS DIE EVANGELIE OOK ’N STERK BRON VAN PROTES IN DIE APARTHEIDSTRYD
(EN ONS HET HISTORIES NIE VEEL OOGHARE VIR DIE BELHAR-BELYDENIS NIE),
’N BELYDENIS WAT JUIS DIE SAAK VAN GOD AAN DIE KANT VAN DIE NOODLYDENDE VERWOORD

MAAR INTUSSEN BEVIND ONS ONSSELF AL MEER AAN DIE KANT VAN DIE VERONTREGTING EN BEGIN ONS ’N AANVOELING KRY WAAROM DAARDIE BELYDENIS GEBORE IS.

EN OOK IN HIERDIE NUWE SITUASIE WAARIN ONS ONS BEVIND, MOET ONS WEET DAT JESUS ’N NUWE GEMEENSKAP MET GEREGTIGHEID WIL SKEP
– WAT AAN ALMAL HOOP GEE.

OOK VIR DIE SLAGOFFERS VAN REGSTELLENDE AKSIE EN
SWAKKERWORDENDE MUNISIPALE DIENSTE.
SELFS VIR MOEDER AARDE WAT SO SWAAR DRA AAN SY UITBUITING.

SIEN, DIE MESSIAS WAT KOM / EN GEKOM HET, IS DAAR OM VRY TE MAAK.
NATUURLIK MAAK HY VRY VAN SONDE.,
MAAR HY IS OOK DAAR OM DIE RYKES VRY TE MAAK – HY MAAK HULLE VRY VAN HUL GESINDHEID VAN HEBSUG EN UITBUITING,
VRY VAN HULLE SWAAR BEURSIES WAT HULLE MOET BESTUUR MET PORTEFEULJE-BESTUURDERS WAT AANGESTEL MOET WORD.

DIE ARMES EN DIE VERONTREGTE STAKERS WEER WORD BEVRY VAN DIE GOOI-KLIPPE EN DIE PROTES-BANIERE WAARMEE HULLE HANDE VOL IS.
GOD MAAK OOK DAARDIE HANDE VRY VAN HULLE LASTE.

EK SLUIT AF.

SIEN,
MARIA NOOI JOU UIT OM SAAM MET HAAR TE KOM SING.
EN AL SING JY AAN DIE BEGIN NOG VALS, BEGIN NET SING EN JY SAL METTERTYD DIE NOOT BEGIN KRY.
DIE MINEUR-NOTE VAN OMGEE-SORG EN OMKERING BEGIN GROEI TOT MAJEURNOTE VAN ’N NUWE WERKLIKHEID WAAR DAAR VIR ALMAL HOOP IS.

ONTHOU EGTER DAT JY DIE BESTE SING AS JY NET EERS OPSTAAN……

STAAN OP EN BEGIN SING SAAM MET MARIA EN SAAM MET DIE KERK VAN CHRISTUS WAT WEET DAT GOD IN CHRISTUS JESUS GEKOM HET OM ONS SAMELEWING OM TE KEER…
MISKIEN JUIS OOK ’N STUKKIE VAN JOU LEWE!

WAAR DIT GEBEUR, DAAR KOM KERSFEES EERS REGTIG.
AMEN.