Prediker: André Oosthuizen

Inleiding:
Lukas vertel dat die dissipels by Jesus kom en vra dat Hy hulle moet leer bid. Sekerlik omdat hulle Jesus so gereeld sien bid het. En dan gee Jesus ‘n modelgebed wat ons vandag ken as die Ons Vader-gebed.
Ons Vader wat in die hemel is
1. Laat u Naam geheilig word
2. Laat u koninkryk kom
3. Laat u wil geskied

4. Gee ons vandag ons daaglikse brood
5. Vergeef ons ons oortredings
6. Laat ons nie in versoeking kom nie
En in hierdie gebed kom leer Jesus ons nie die woorde om te bid nie, maar leer Jesus dat gebed die mens aan God verbind.
1-3 gaan oor die presensie van God (“U”-bedes)
4-6 gaan oor die presente van God (“Ons”-bedes)
So vriende, as Jesus sy dissipels leer om te bid, leer hoe om met God te praat, leer om hulle verhouding met Hom te verwoord, dan leer Hy hulle om die presensie van God eerste te soek voor hulle die presente van God soek. Ons het dit velede week gehoor. En daarom vriende is die wese van gebed ‘n soeke na God. ‘n Behoefte om in God se teenwoordigheid te kom. ‘n Soeke na groter vensters op wie Hy is, voor ons kom by ons eie behoeftes.
Ons draai gebed dikwels om. Ons reduseer gebed baie keer tot rympies en inkopielyste. Daarom wil die Heilige Gees ons vernuwe en leer om met groter vensters en groter verwagtings te bid.
Here, leer ons asb bid…
Solis: Ons Vader (Setsoane Ntseki)
Here, leer ons asb bid…

1. Ons Vader wat in die hemel is
In Romeine 8:14,15 staan daar:
“Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: Abba! Dit beteken Vader.”
Ek wil dit direk vertaal, maar gebruik die engelse vertaling:
For you did not receive a spirit of slavery to fear again
but you received the Spirit of adoption
by Whom we call out Abba, that is, Father.
You did not receive a spirit of slavery. Liewe kind van die Here Jesus, God soek nie slawe nie! Hy wil ook nie hê dat jy Hom soos ‘n slaaf moet dien of soos ‘n slaaf moet aanroep nie. You received the Spirit of adoption.
Letterlik beteken hierdie woordjie adoption/aanneem:
to formally and legally declare that someone who is not one’s own child is henceforth to be treated and cared for as one’s own child, including complete rights of inheritance.
Is dit nie mooi nie! Die Heilige Gees verklaar dat jy tot kind aangeneem is en dra aan jou oor die volle reg tot God se sorg en erfporsie van jou Pa. Jy is nie ‘n slaaf van God nie, jy is ‘n kind van God!
# Slawe roep anders na God as sy kinders. Want slawe het nie ‘n intieme verhouding met hulle baas nie. Daarom spreek slawe hulle baas onpersoonlik, formeel en dikwels formalisties aan.
God is nie jou Grootbaas nie. Hy is nie jou Oubaas nie. Hy is ook nie die Man daarbo nie. Dit is slawetaal. En as dit steeds jou aanspreekvorm is, as jy so van God praat en oor Hom dink, moet jy die Heilige Gees vra om hierdie venster van slaaf-wees te kom uitbreek! Want die Heilige Gees wil jou leer dat God jou Vader is en dat jy Hom as Abba Vader kan aanspreek.
Abba is ‘n Aramese woord wat iets soos pappa beteken. Pappa is seker een van die eerste woordjies wat ‘n kind leer sê. Maar dit is meer as net ‘n woord of ‘n aanspreekvorm. Pappa sê iets van ‘n verhouding. Pappa is ‘n hartsroep. Daarom is Abba – bely en beleef. Dit bely ‘n intieme verhouding met God, maar dit is ook ‘n intieme belewenis wanneer ‘n kind sy/haar hemelse Pappa roep.
En weet jy wanneer beleef jy intimiteit met God? Wanneer jy klein raak. Want ‘n kind wat na Pappa roep is ‘n kind wat opgetel wil wees. Wat vasgedruk wil wees. Wat God se liefde en sorg wil beleef. Ons moet nooit te groot word om op God se skoot te sit nie. En partykeer is ons eenvoudig te groot of dalk te belangrik om God soos sy kind aan te roep.
# Ons Vader is ‘n uitroep na die present van Pappa God se presensie. As jy bid, voor jy enige iets vir God sê, voor jy enige iets vra, voor jy enige iets bely, roep Hom eers aan as Abba Vader. Dan sal die Gees jou lei en sal jy God anders beleef.
Lied: Flam 13: Tel my op
Abba Vader…
2. Laat u Naam geheilig word.
Skriflesing: 1 Samuel 17,18
Laat u Naam geheilig word. Wat beteken dit?
Jy sien, laat u Naam geheilig word is baie meer as net dat ons nie God se naam moet misbruik nie. Laat u Naam geheilig word gaan in wese daaroor dat God groter moet word in my lewe. Dat ek God beter moet leer ken. Dat Hy die troon in my lewe kom inneem. Dat dit nie gaan oor my naam, my koninkryk en my wil nie, maar oor God en sy presensie! Laat u Naam geheilig word gaan oor groot vensters op God.
Die bekende verhaal van Dawid en Goliat is so ‘n mooi voorbeeld van die kontras tussen klein en groot vensters op God.
Hier daag ‘n reus op. En hy is so arrogant dat hy vir 40 dae lank in die môre en in die aand net daar staan en die Israeliete verkleineer en beledig. En die arme Israeliete weet eintlik nie wat om met die reus te doen nie. Hulle is lam geskrik en totaal oorweldig deur hierdie arrogante Filistyn.
En dan kom die klein rooigesig Dawid daar aan om kos af te lewer vir sy broers wat oorlog maak. Eintlik maak hulle nie oorlog nie. Hulle sit net daar en verwonder hulle aan Goliat. En Dawid kyk wat daar gebeur en kan glad nie verstaan wat aangaan nie. Hoe kan julle sulke klein venstertjies op God hê?
Want jy sien, Dawid kyk na die reus deur die groot venster wat Hy van God het. En gevolglik lyk die reus deur hierdie groot venster op God beduidend klein. Daarom vra Dawid in vers 26:
# “Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn, nogal dat hy die linies van die lewende God verkleineer?”
En as hulle hom bangerig aankyk is dit asof Dawid vir homself sê: Kyk, as julle te bang is, of julle venstertjies op God is te klein om iets te doen, dan sal ek.
# “’n Mens moenie oor hom moedeloos word nie,” sê Dawid toe vir Saul. “Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg.” (v31)
Klein venstertjies het ‘n hele weermag verlam! Maar Dawid se groot venster op God, gee vir hom die moed en die geloof om ‘n reus te laat omval!
Laat u Naam geheilig word. Maak die venster op U groot oop!
Jy sien vriende, dit is eers wanneer die Heilige Gees die venster op God groot oopmaak dat jy God se grootheid begin raaksien en so genees kan word van jou bangheid, jou lewensmoegheid en jou negatiwiteit. Klein venstertjies op God maak jou vir alles bang en moedeloos en dit gee nie die krag en moed en energie vir vandag se leef en vandag se uitdagings nie.
Hoe het hierdie veldwagtertjie so ‘n groot venster op God gekry dat hy ‘n reus laat omval? Dawid het baie van God geleer, maar Dawid het ook baie van God beleef. Die veldwagtertjie het baie tyd met God bestee terwyl hy alleen in die veld gesit het – daarvan is sy psalms getuie.
Waar kry ek en jy vandag die krag, die moed, die geloof, die energie om elke dag in die gevegslinie te gaan staan? Hoe kry ons dit reg om nie deur die lewe bang gemaak te word en so lamsakkig en moedeloos te word nie?
Dit begin wanneer ons bid, Pappa God, maak die venster groter. Pappa God, dankie dat ek vandag met my bangheid, met my vrae, met my hartseer, met my moedeloosheid, met my seer op U skoot kan kom sit. Ek is klein genoeg om daar te gaan sit. En op Pappa God se skoot sal Hy jou sy grootheid wys. Hy sal die venster groot oopmaak sodat jy sy krag en mag en heerlikheid kan sien. Dan sal jy vernuwe van sy skoot af kan opstaan en soos die eintste Dawid kan sê, “Met my God loop ek ‘n oormag storm, met my God spring ek oor enige muur.”
Alles begin by die uitroep: Pappa God, laat u Naam geheilig word.