Sagaria 4: 1-14

Tema: Ons kerk moet die lig vir ’n verdonkerte wêreld wees.

Verlede week het ons gehoor dat Israel maar nadat hulle uit ballingskap teruggekeer het in ‘n baie droë morbiede wêreld teruggekeer het. Hulle was arm, die land was vernietig en hulle het nie eers geld gehad om die tempel te herbou nie. Maar God het ‘n ander plan vir die wêreld gehad. Sy plan was nie ‘n donker wêreld nie. Dit was nog altyd so. God wou nog nooit die slegte hê nie. Dis hoekom Hy die aarde geskep het. Dis hoekom Hy vir Jesus gestuur het. Dis hoekom Hy die aarde gaan nuut maak.

Maar in 520 vC het God vir Sagaria gestuur om die Jode te bemoedig en vir hulle te vertel van sy nuwe plan met die wêreld. ‘n Wêreld vol voorspoed waarin hulle in vrede kon leef en waar die Lig van God al die nasies sou aantrek.

Maar voordat Hy hulle kon betrek en die wêreld nuut kon maak moes hulle eers tot bekering kom en die stuurwiel van hulle motors vir Hom gee dat Hy die mense kon lei.

En in 1:7-6:15 gee Hy vir Sagaria agt gesigte wat Sy hele plan uitgespel het om hierdie wêreld nuut te maak en Sy lig te laat skyn.

U sien dus dat God hierdie plan van Hom om sy Lig weer te laat skyn, in ‘n heel konsetriese konteks uitspel. In die eerste en die agtste gesig wys Hy vir Israel dat Hy die wêreldpolitiek sal beïnvloed om vir hulle ‘n veilige omgewing te gee. In die tweede en derde gesig wys Hy vir hulle dat Hy alle gevare van buite sal uitblok. In die sesde en sewende gesig wys Hy vir hulle dat Hy alle gevare van sonde en oortredings in hulle midde sal uitwis. En presies in die middel is die vierde en die vyfde gesig. Dit is die kern van hierdie gedeelte. Dit is die middelpunt van God se plan in hierdie wêreld. Kom ons lees nou daardie twee hoofstukke:

Skriflesing Sagaria 3 en 4 Preek

Inleiding

Deur Sagaria wou die Here vir Israel en vir ons vandag sê dat Hy net die goeie vir ons wil gun en gee.

Dit was Sy Plan met Israel en dit is nog steeds sy plan met ons vandag. En in die eerste en die agtste gesig wil Hy vir ons sê dat ons ons nie moet bekommer oor die wêreldpolitiek nie. Dit is in Sy Hande. En die 2de en die 3de gesig wil Hy vir ons sê dat ons ons nie moet bekommer oor die onreg en korrupsie daarbuite nie. Hy sal daarmee klaar speel en ons beskerm. In die 6de en 7de gesig sê Hy dat ons ons nie moet bekommer oor die sonde in die wêreld en onder medegelowiges nie. Hy sal daarmee handel.

Die rede hoekom Hy nie wil hê ons moet ons oor al die dinge bekommer nie, is omdat Hy ons nodig het. Ons is deel van Sy plan om die Lig in die wêreld te laat skyn. En in hierdie vierde en vyfde gesig spel die Here vir Sagaria en ons in detail uit hoe Hy die Lig in die wêreld wil laat skyn. Hier sê Hy presies vir ons hoe Hy beplan om vrede en rustigheid in die wêreld te gee. Want sien ons het mos gehoor dat Hy net die goeie vir ons wil gee. God het ‘n vier-puntplan daarvoor.

  1. Die Gees

Die eerste deel van God se vierpuntplan het te doen met die goudkleurige olie wat uit die olyftakkies stroom. Dit is die olie wat die energie vir die kandelare gee om te kan brand.

In die kern van die hierdie twee gedeeltes staan die volgende. En u kan maar hierdie twee hoofstukke se woorde gaan tel. Dit staan presies in die middel van hoofstuk 3 en 4. Dit is die woorde van Sagaria 4:6: Nie met mag en krag sal jy slaag nie maar deur My Gees, sê die Here die Almagtige.” Deur Sy Gees beplan die Here om die wêreld waarbinne hulle geleef het, nuut te maak en vrede te stig. En die woordjie wat daar gebruik word, is presies dieselfde woord van die Gees naamlik RUAG wat ook in Genesis 1:2 gebruik word waar daar staan dat die Gees oor die waters gesweef het. Dieselfde Gees wat uit absolute wanorde aan die begin orde geskep het, is die Gees wat die Here hier in Israel wil gebruik om weer sy Lig te laat skyn. Die goudkleurige olie waarvan daar in vers 12 gepraat word is die Heilige Gees. Die Gees is die eerste deel van God se driepuntplan.

Nou kan u maar vir my vra, maar so what? Die feit dat God sy Gees as krag vir vernuwing gebruik, beteken dat Hy nie die vernuftigheid of die krag of die slimheid van ‘n mens nodig het om veranderinge in die wêreld te weeg te bring nie. Hy doen dit deur Sy Gees.

Dit is die Gees wat God vir Sy plan gebruik. Dit is die Gees of krag wat Hy vir Israel en vir Sagaria en vir Serubabel beloof het wat Hy in hulle sal stort. Dink u in wat sal gebeur as hulle vandag ‘n wettige inspuiting patenteer wat onsterflikheid gee en krag om enige bult uit te hardloop of enige taak aan te pak. Dit is die Heilige Gees. En God belowe Hom vir ons. Die Gees is die eerste deel van sy plan wat Hy met Sagaria deel.

  1. Geestelike Leiers

Die tweede deel van God se vierpuntplan lees ons van die eerste olyfboom. Nou moet u verstaan dat in die gedeelte is dit die twee olyfbome wat die olie aan die kandelare gee om van te kan brand. Die eerste olyfboom aan die linkerkant stel die geestelike leiers voor. Hierdie verwys na die vierde gesig waarvan ons in Hoofstuk 3 lees. Daar lees ons van die aanstelling van Jesua as hoëpriester. Luister weer bietjie hoe mooi word dit daar gestel: verse 3-7

Jesua het klere aangehad wat liederlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan, en die engel het vir sy helpers gesê: “Trek uit dié liederlike vuil klere van hom.” Vir Jesua het hy gesê: “Ek het jou jou oortredings vergewe en Ek gaan vir jou skoon klere aantrek. “Toe sê ek: “Hulle moet ‘n skoon tulband op sy kop sit!” Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daar by staan. Daarna het die engel van die Here vir Jesua belowe: “So sê die Here die Almagtige: As jy lewe soos Ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot My hê, net soos hierdie engele.

Jesua is as Hoëpriester aangestel met die doel om die mense met die Heilige Gees te salf en die Woord te verkondig. Na Jesua sou klomp priesters kom. En toe Jesus en toe die apostels en toe die ouderlinge en diakens. En so het die Here regdeur die geskiedenis geestelike leiers aangestel wat ten doel het om die mense met die Gees te salf.

So is dit ook vandag. Al die geestelike leiers in hierdie gemeente het nog presies dieselfde funksie. Van die dominees tot en met die selleiers. Deur die Woordverkondiging maak hulle julle harte gereed om Jesus te ontvang. En deur die Woordverkondiging berei hulle u voor vir u dienstaak in die wêreld. Maar die wonderlike van alles is dat die geestelike leiers – dit is die dominees vandag nog die mag van God ontvang het om u te salf met die Heilige Gees. Elke keer wat hulle ‘n diens afsluit en u seën deur te sê die Gees sal met u wees, salf hulle u met u dienstaak in die wêreld.

Geestelike leiers word deur die Here as deel van sy vierpuntplan gebruik om die Gees op u uit te stort wat u nodig het om die lig die wêreld in te dra.

  1. Gesagsleiers

Die tweede olyfboompie waaruit die olie loop waarvan ons in hoofstuk 4 lees stel die gesagsleiers voor. In hierdie spesifieke gedeelte het dit allereers verwys na koning Serubabel. Hy het die opdrag van die Here ontvang om die tempel klaar te bou. En soos ons gehoor het, het die Here vir hom gesê dat hy dit nie in eie krag mag doen nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Luister weer na verse 7-9 : “Selfs die grootste berg sal voor Serubbabel ‘n gelykte word. As Serubbabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep: “Mooi, mooi!. Daarna kom die woord van die Here tot my. Serubbabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, sý hande sal dit klaar bou. Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het.

Die Here gebruik nie net konings en staatspresidente nie. Maar ook as ons die gedeelte lees ambagsmanne, ruiters, soldate, bouers. Alle mense wat in hierdie wêreld gewone werkies doen wat tot eer van God is, word deur Hom gebruik en sluit ek in onder gesagssleiers. Dis hoekom daar staan in vers 10 : Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. “ Selfs die geringste werk op aarde wat tot die uitbreiding van die koninkryk van God kan lei, word deur Hom gebruik. Daarom het Paulus gesê dat ons ook vir die owerheid moet bid. En as hulle God nie dien nie dan sal God met hulle maak soos Hy met die vier horings in die tweede gesig gemaak het. Hy gaan hulle wegvat.

Die derde deel van God se plan is dus om gesagssleiers leiers te gebruik om ‘n omgewing te skep waarbinne hy kan werk.

  1. Gemeente

En dit bring ons by die vierde deel van God se plan in wat deur die kandelaar voorgestel word. Dit is nou die kandelaar wat olie ontvang van die twee olyfboompies en hierdie kandelaar se taak is om lig vir die wêreld te wees. Hierdie kandelaar is simbolies van die gemeente van God. En as ons hier praat van gemeente dan praat ons nie van ‘n geheime organisasie nie. Orals in die Bybel waar daar na gemeente verwys word, word daar verwys na ‘n groep mense wat die Here saam aanbid.

Im Mattheus 5:14 sê die Here vir die mense : “ Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê kan nie weggesteek word nie. En in vers 16 : Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik”

In Openbaring 1:20 staan daar: “En dit is die verborge betekenis van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die sewe goue lampe: die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes, en die sewe lampe is die sewe gemeentes.

En nou moet u baie mooi verstaan dat in 520 vc was die bedoeling dat die lig in Jersualem moet skyn en dat die heidene daarheen getrek moet word. Maar met die koms van Jesus en met die uitstorting van die Heilige Gees het Hy die mense die wêreld ingestuur. Mattheus 28:19: Gaan na al die nasies.

Paulus sê in Efesiërs 5:8 : Leef dan as mense van die lig.

God se vierpuntplan met hierdie wêreld staan en val nie by die regering of die geldmagte nie. Nee sy plan staan en val by ons as gelowiges of ons bereid is om die lig die wêreld in te dra. Of ek bereid is om daar by my werk, daar waar ek eet, daar waar ek speel, daar waar ek is sy Lig uit dra. God het u nodig om ‘n verskil in hierdie wêreld te maak. U is sy kandelaar. Deur Sy Gees wat u deur die geestelike leiers ontvang wil Hy u toerus om die Gees die wêreld in te dra.

Slot

Geliefdes dit is God se plan om hierdie wêreld nuut te maak en ‘n verskil te maak. Hy wil die volgende gee en gebruik:

U is deel van sy plan. U is deel van sy oplossing. U moet die wêreld ingaan.

Vertel die verhaal.

Amen