Verlede Sondag se prediking uit  Lukas 6:12-19 – Ds Retief Botha

Ons is besig met die reeks vanuit Lukas evangelie.

Ons het al gehoor van die nuwe wyn wat die ou leersakke uitdaag,

die geloofsdissipline van toegewyde voorbidding en vas, roeping van die eerste twee pare vissersbroers,

roeping van die tollenaar Levi.  Nou kom ons by die roeping van die 12 dissipels.

Die 5 wat al geroep is, moet nou aangevul word tot die Messiaanse 12-tal.

Die teks begin met ’n belangrike opmerking:

In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God.

Hier kry ons ’n baie belangrike tydsaanduiding…

Wat was so besonders aan daardie tyd?

Ek dink minstens drie dinge is besonders aan daardie tyd:

Die tyd was ryp vir God se genadeplan om oor te spoel oor die aarde.

Miskien is dit ook die tyd waarin ons vanoggend hierdie teks lees:

Ons leef in die tyd van baie nood – veral ook in Suid-Afrika.

Maar ons leef ook in die tyd van geestelike vervlakking en kritiese ongeloof.

Maar gelukkig leef ons ook in die tyd van die Nuwe Wyn.  Die Jesus-tyd!

 

In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God.

Toe dit dag word, het Hy sy dissipels nader geroep en twaalf van hulle uitgekies, wat Hy ook apostels genoem het. (:12-13)

Ons het verlede week gehoor van die belangrikheid van vas en gebedsdissiplines.  (Ek wonder wat het die week in jou lewe verander.   Skryf vir ons jou getuienis – vir die webwerf.)

Maar hier kry ons dit dat juis Jesus volhardend bid. Die hele nag deur. Daar bo op ’n berg.

Dit was seker net soos Getsemane se gebed ’n intense gebeure.

Jesus en sy Vader is in gesprek.  Dit is ’n binne-gesprek in die Goddelike Drie-Eenheid.

Waarom is die gebed so belangrik?

Omdat die verkiesing van die dissipels so ’n swaarwigtige saak was.

Die evangelisering van die wêreld het hiervan afgehang.

Jesus se verlossingsplan het hiervan afgehang.

Voor, maar ook verder na Pinksterdag, moes elkeen van hierdie dissipels ’n eie unieke rol speel in die voortgang van Jesus se bediening.  Hulle sou verantwoordelik wees om die kerk te vestig.

 

Ek sou kon spekuleer oor Jesus se gebed:

“O Vader, hoeveel dissipels moet ek aanstel? Sou ons met net 12 kon regkom?”

“Vader, sou daardie Petrus se vurige geaardheid nie meer skade doen as goed nie?”

“Vader, sou Simon met die militante agtergrond nie ’n verkeerde boodskap uitstuur nie?” “Vader, Judas, (ja, die een van Kariot af!) ek verstan nie waar hy sal inpas in die plan nie…”

En die Vader lei Jesus tot ’n sekerheid oor elkeen wat in hierdie bediening nodig is.

 

En as Jesus dan met sonsopkoms by sy groter groep volgelinge kom, dan weet Hy presies wie uitgekies is – in die Vader se plan.

En hierdie twaalf word een vir een nader geroep…, uitgeroep…!

Hulle word geroep vir ’n leerskool, vir ’n drie-jarige praktykopleiding.

Dit is niks anders nie as ’n internskap.  Dit is ’n Groei-bediening.

 

Die fokus van die internskap is om by Jesus te leer … en dit dan self ook te gaan doen.

Dissipels wat leer, maar wat dan gestuur word vir diens. Dit is ook ’n Diens-bediening.

Jesus noem hierdie uitgekiesdes “apostels”.

Die Grieks beteken letterlik “uitgestuurdes”:  Die “apostolos” word ge-“apostello”!

Mark 3:13 omskryf dit bietjie duideliker:

“Hy het toe twaalf, wat Hy apostels genoem het, aangestel om by Hom te bly sodat Hy hulle kon uitstuur om te preek.”.

Hierdie fokus van Jesus se dissipels, ook ons as Jesus se modern dissipels, het toe niks verander nie.

Hierdie mense se karakter moes mettertyd gevorm word om al meer soos Jesus s’n te word.

Hierdie mense moes iets van die droom van Jesus vir hierdie wêreld leer verstaan.

En dan moes hulle deel word van die uitvoering daarvan.

Die kerkraad/bestuursraad van hierdie Geloofsentrum gaan ook nuut konstitueer.

Hoe lyk die mense wat ons in daardie bediening soek?

Presies dit:  Mense met karakter en mense wat Jesus se droom vir die gemeente  deel.

(Ons sal volgende week verder hieroor praat.)

Ek dink die groot uitdaging van die kerk vandag is vir ons om getrou te wees aan ons gestuurde roeping.

Ons praat van die wese van die kerk as ‘n missionale kerk.

Dit is ‘n kerk met ‘n missie na die wêreld toe.

Die geloofsbelydenis van Nicea sê:

          Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk.

        Dit is dus ‘n gestuurde kerk!

En nou weet ek dat ons nie daarvan hou om gestuur te word nie.

Van kleinstyd af het ons ‘n weerstand opgebou as ander ons stuur.

Dit is Ma wat ons gestuur het om melk te gaan koop.

Dit is Pa wat jou gestuur het om die koerant te gaan haal.

Dit was Juffrou wat jou gestuur het om die ander kinders te gaan roep vir klas.

En daarom was jy nie op daardie punt populêr nie.

Ons het ook ‘n weerstand teen iemand wat soveel gesag oor jou het dat jy deur hom/haar gestuur kan word.

 

Maar hier in Lukas 6 ontdek ons ook die rede vir hierdie gestuurdheid.

In die volgende perikoop lees ons van mense wat na Jesus toe stroom:

“Hy het saam met hulle van die berg afgekom en op ‘n gelykte by ‘n groot aantal volgelinge gaan staan. Van die hele Joodse land en Jerusalem en van die kusgebied van Tirus en Sidon af was daar ‘n menigte mense wat gekom het om na Hom te luister en van hulle siektes genees te word.

Hulle stroom na Jesus – met drie behoeftes:

Sien hulle na Jesus toe kom: Mense met groot ore wat soek na ’n Evangelie-boodskap/goeie nuus wat hoop bring.

Die kern daarvan is natuurlik dat hulle meer van God leer.

Want God bring liefde en hoop.

Hy doen dit vandag nog – deur Jesus, deur die Woord, maar ook deur sy gestuurdes – ek en jy!

Gaan ons rondloop met die beste nuus, maar dit nie vir al die soekende ore vertel nie?

Ons kan mos nie!   Ons mag mos nie!

Gaan kyk weer fyn rondom jou en jy sal begin raaksien hoeveel soekende ore daar rondom jou is:  by jou werk, in jou familie, in jou vriendekring, sommer net die stroom mense wat elke dag by jou verbyloop!!

Begin vir hulle bid.  Begin vir hulle vertel.

 

En net so is daar die mense met hulle baie verbande en noodsituasies.

Ons het verlede week vertel van die ondersteuningsbedienings by Heling diensgroep.

Ons soek mense wat help om siekes te besoek,

Wat bejaardes kan gaan bemoedig.

Wat kanker-lyers te gaan ondersteun.

Wat mense wat getraumatiseer is, dood of ander verliese, kan gaan bystaan.

Wat vir ’n gesinnetjie waarvan die mamma in die kraamsaal is met baba, kan gaan kos afgee.

Ek sit by Dolf en Monica Botha nadat sy uit die hospitaal ontslaan is, kanker. Die buurvrou loop in.

“Oom Dolf, tannie Monica, hier is vir julle twee bakke kos.  Een vir vanaand en een vir môre.”

En ek weet, hier is iemand wat verstaan om gestuur te wees na hulle met die baie verbande.

 

En dan is daar die mense met die behoefte na krag.

Dit is mense met die slap handjies.

Ek lees in vers 19 van die krag wat van Jesus uitgegaan het.

Omstandighede is uitdagend.  Ons het baie krag nodig vir ons roeping as gestuurdes.

Maar na die eerste teleurstelling verloor ons ons entoesiasme.  Of ons raak moedeloos.

As jy krag soek: Ons hou van Jesus! Ont hou van die Gees van Jesus in jou lewe.

Herwin weer jou krag en jou passie.

Neem weer jou diensmantel op.

 

Hierdie gemeenskap en Bloemfontein kan nie môre dieselfde bly as ons ons roeping as gestuurdes hier begin leef nie.

 

Ons is besig met die insameling vir al die kinderprojekte waarby ons betrokke is.

Maar ons kan nie net geld gee nie.

Ek sluit:

Jesus het vir jou gebid! Ernstig!

Jy is een van sy uitgesoektes!  En ’n uitgeroepte. En ‘n uitgestuurde volgeling.

Jesus het nie met jou roeping ’n fout gemaak nie.

Hy het ook nie verniet sy Heilige Gees vir jou gegee nie.

Jy raak vanoggend (soos die volgelinge daar aan die voet van die berg) aan Jesus en jy voel hoe daar krag van Jesus uitgaan.

Dit is Sy opstandingskrag, die krag van die Heilige Gees, wat deur jou begin spoel.

 

Jy sien oral die groot ore wat wag vir die nuus van hoop.

Jy sien die verbande van al die siekes en seerkry-mense.

Jy sien die slap handjies wat krag nodig het.

 

Jy gaan nie alles sommer dadelik regkry nie.

En jy gaan foute maak.

Maar jy gaan leer – elke dag in Jesus se internskap – en elke dag meer effektief word in Jesus se dienswerk!

Jy word vanoggend opnuut georden as ’n gestuurde.

 

Amen