light_in_the_darkness_by_benjamin75-d349bxqEk moet vanmôre begin met ’n belydenis.  En my belydenis is dat die lewe nie altyd vir my maklik is nie.  Mense het mos baie keer die persepsie dat die dominee nie sonder meer ondergekry mag word deur slegte goed wat in die wêreld gebeur nie.  Hy is mos die een met die geloof wat ander moet optel en bemoedig as dit swaar gaan, en nooit wonder oor die sin en betekenis van die lewe nie.

Maar ek moet vir julle sê, partykeer is dit maar vir my ook baie moeilik, soos ek glo vir julle ook, om gelowig te bly lewe.  Hierdie week was vir my moeilik, veral as ek deur die gemors in die strate moet ry na Macufe fees en feitlik elke môre hierdie week in die koerant lees van nog sinlose moorde, geweld en wetteloosheid.  En ek sukkel om te verstaan waarom hierdie goed gebeur.  En ek worstel met die vraag, maar waar gaan dit alles eindig?  Jy sien, partykeer word ’n mens so oorweldig deur die nuus van die wêreld dat jy as’t ware perspektief verloor en verdwaal in die negatiwiteit.

Ek lees toe die uitdrukking: uitsig bring insig.  En dit het toe vir my betekenis.  Want in my geestesoog sien ek hoe ons as Christene vandag ook as’t ware in die deurmekaarheid van die wêreld kan verdwaal.  Dis soos om ’n woud te loop.  Jy kan in sirkels loop omdat jy nie lekker kan sien waarheen jy loop nie.  En dan moet jy iewers in ’n boom gaan klim om bo alles uit te kyk, nuwe perspektief te kry en te sien in watter rigting jy moet loop.  Partykeer voel dit vir my ons loop maar net, maar ons weet nie regtig in watter rigting en waar ons gaan eindig nie.

En dit is wanneer uitsig insig bring!   In Openbaring 14 gaan staan gelowiges as’t ware saam met Johannes op die berg of klim hulle in die boom en wys die Here vir hulle die uitsig.  Wat is besig om met ons en met die wêreld te gebeur.  Dit is asof ons saam met die Here oor die wêreld kyk en Hy vir ons wys waarheen alles oppad is.  En toe ek hierdie gedeelte in Openbaring lees, het daar op ’n manier in my hart ’n bietjie meer vrede gekom.  Al maak goed nie altyd sin nie, al verstaan ek nie altyd die hoe en hoekom nie, weet ek dat God in beheer is, want Hy het duisende jare gelede vir Johannes gesê om op te skryf wat gaan gebeur.  Dit wat vandag gebeur vang nie vir God onkant nie!  Hy sit nie, met respek gesê, met sy hande in sy hare en wonder hoe Hy ons uit hierdie ellende gaan verlos nie.  Nee, God se plan is besig om uit te speel.  En vriende, miskien het jy ook vanmôre net ’n uitsig nodig!  Miskien het jy ook net nodig om vir ’n oomblik bo oor die Volksblad en die Rapport en die 7uur Nuus te kyk om God se groter plan raak te sien.

Skriflesing: Openbaring 14:6-13

Drie engele word as boodskappers oor die hele aarde uitgestuur om die mense te herinner dat die einde naby is!  Want mense vergeet dit! Ons vergeet dit!  Ons vergeet dat hierdie wêreld nie al plek is waar ons gaan woon nie.  En een na die ander word die drie engele in volgorde uitgestuur, elkeen met ’n bepaalde boodskap aan die mense op die aarde.

1ste engel: ’n uitnodiging om God te aanbid

Die eerste engel vlieg hoog in die lug en het ’n harde stem sodat almal die boodskap wat hy moet bring, kan hoor.  Hy bring ’n goeie boodskap (v 6-7).  Die boodskap is vir almal bedoel; elke nasie, stam, taal en volk.  Die boodskap is kort en kragtig: Vrees God, gee aan Hom die eer en aanbid Hom!  Met ander woorde, die kern van sy boodskap is bekering!  Die engel vlieg oor die hele aarde, almal hoor die boodskap, die uitnodiging om na God te draai, Hom te eer en te aanbid!  Vriende, en God stoomroller nie na die einde toe nie, juis omdat Hy vir mense die geleentheid wil gee om hulle te bekeer.  Want Hy wil nie hê dat een verlore sal gaan nie.  Daarom stuur Hy die engel uit met hierdie boodskap wat die wêreld kan hoor!

Ek en jy moet hierdie bekeringsboodskap van die eerste engel vamôre hoor!  Dit is nie net vir ongelowiges iewers in donker Afrika bedoel nie!  Die bekeringsboodskap is ook vir ons bedoel!  Twee woorde wat in die NT vir bekering gebruik word is Strefomai (omdraai) en metanoes (’n vernuwing van denke).

Bekering beteken dus dat iemand se gedagtes en lewenstyl geheel en al nuut word.  So vriende, dit beteken nie net jy gee jou hartjie vir Jesus en alles is reg nie!  Bekering is veel meer as dit!  Dit is ’n nuwe ingesteldheid!  Dit is ’n nuwe manier van dink!  Dit is ’n nuwe manier van lewe!  Bekering is ’n nuwe lewensbenadering!  Dit is somtyds harde werk, dit is ‘n gedurige omdraai van die wêreld en die sonde en ’n lewe wat ingestel is om in alles wat jy doen, God te eer.      

Kerkmense het ook bekering nodig!  Ons lewens en gedagtes moet bekeer raak!  Ons moet ons rug gedurig draai op die sonde in ons lewe en toelaat dat die Heilige Gees ons verander sodat ons lewens God sal eer!  Dit is boodskap van die eerste engel.

 

2de engel: die val van Babilon

Dan word die tweede engel uitgestuur.  En hierdie engel kondig die val van die bose aan.  “Geval geval het die grote Babilon… ” (v8)

Babilon is die simboliese verteenwoordiger van als wat sleg is.  In Openbaring 14 verwys dit na die destydse Rome met sy sedeloosheid en godsdienstige verval.  Dit is ’n plek waar die satan regeer, en waar hy mense verlei tot ’n sondige en onetiese lewenstyl.  Babilon sou seker vanmôre ook simbolies kon wees vir Suid-Afrika in vele opsigte.  Want dit verteenwoordig ’n plek waar mense wetteloos en sedeloos onder die invloed van die satan lewe.  In vanmôre se koerant sien ons wat die satan in ons land doen!  Die sonde en verleidinge word soos wyn vir mense gevoer word en hulle kry nie daarvan genoeg nie.  Babilon is ’n plek waar mense hulle dronk drink aan die sondewyn en oorgee aan die sondedronkenskap (v8).  En daarom vriende moet ons die goed wat gebeur in perspektief sien.  Ons stryd is nie net teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lug wat wil vermoor en vernietig.  En alhoewel hierdie sondewyn vreeslik lekker en aanloklik vir die wêreld mag lyk, kom die tweede engel uitgevlieg met ’n boodskap van oordeel.  Al hierdie sedeloosheid en wetteloosheid waarin mense hulle vandag verlustig en selfs dink hulle kom daarmee weg, gaan tot ’n einde kom.  God gaan dit stop!  Trouens, die oorwinning is reeds behaal op Golgota.  Babilon het klaar geval!  Dit gaan alles tot ’n einde kom.  Geval geval het die grote Babilon…

3de engel: Pyn en lyding vir die dier-aanbidders

En daarom word die derde engel uitgestuur om te vertel van die afgryslike gevolge vir mense wat die dier bly aanbid en gevolg het.  Hulle wat teen God gekies het, wat nie sy genade-aanbod aanvaar het nie, gaan onverdund uit die beker van sy oordeel moet drink.  Onverdund beteken dat daar nie meer genade of goedheid sal wees van God se kant af nie.  En dit is die hel, ’n plek sonder genade en goedheid, ’n plek waar die toorn en straf van God onverdund op mense sal wees wat teen Hom gekies het!

Maar God gee tyd.  Daarom stuur Hy die engele een na die ander uit om te waarsku en uit te nooi.  Party gaan luister en bekeer, en ander gaan die gevolge van hulle keuses vir ewig moet dra.

En dan draai Johannes hom na die gelowiges.  Jesus se volgelinge wat tussen die mense van  Babilon moet bly.  Wat in Babilon swaarkry, wat baie keer selfs onregverdig die slagoffers van die sondedronkenskap van mense is.  En Johannes het vir ons een eenvoudige boodskap en dit is om te volhard.  Vers 12: “Hier het die gelowiges volharding nodig…”  Hy moedig ons eenvoudig aan om hierdie geloofsresie te bly hardlooop.  Hierdie volharding beteken om in die geloof aan Jesus vas te hou, maar dit is ook om ’n etiese geloofs-uithouvermoë te hê.  Met ander woorde om eenvoudig te bly doen wat die Here van ons verwag.  Dit is ons roeping in Babilon!  Ten spyte daarvan dat ons swaarkry moet ons eenvoudig in gehoorsaamheid aanhou om God te eer.

En daarom wil die Here ons vanmôre maar net weer so ’n bietjie kom bemoedig en aanmoedig.  Ja, die wêreld is sleg.  En hoe nader ons aan die einde kom hoe meer paniekerig sal die satan sy mag vertoon.  Daar gebeur slegte onregverdige goed met goeie mense, dikwels omdat slegte mense van die dwelmwyn van sonde bly drink.  Gelowiges kry swaar wanneer ons al hierdie goed sien en selfs daardeur geraak word.  Maar ons mag nie in daarin verdwaal nie, ons moet ons geloof behou!  Ons moet volhard, vashou aan hoop en die belofte van die Here Jesus se Almag en oorwinning en sy teenwoordigheid onder alle omstandighede.  Want dit is vir ons genoeg.

Vind jou vreugde in die Here en doen wat goed is en Hy sal vir jou sorg.  En vriende, as daar nou een ding is wat ek weet is dit dat ons mekaar nodig het.  Ons het nodig om mekaar aan te moedig om in die geloof te volhard.  Dit was vir my so mooi hierdie week toe ’n oom vir my sê: Dominee, ons moet net aanhou glo!  Ons moet mekaar aanmoedig om aan te hou glo!  Om met geloofsoë te kyk, volhardend te lewe want dan sal ons die hoop van Jesus daarin raaksien.

 

Slot:

Die gedeelte sluit af met ’n seënbede.  “Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe” (v13).  Hierdie seën is ’n ewige seën.  Dit is ’n seën van God se ewige teenwoordigheid nou, en in die hemel later!  En ’n uitsig op dit wat vir ons wag, bring insig in dit waarmee ons nou besig is en wat rondom ons gebeur.

Kom ons moedig mekaar gedurig maar weer aan om in die geloof te volhard.  Want met ons oog gevestig op Jesus sal ons die wedloop met in geloof voltooi die wenstreep haal en die oorwinnaarskroon ontvang!  Amen

André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za