Joh 17:1-5 en 13-23

JohDeel Sy lewensgemeenskapannes het geen nagmaalinstellingsverhaal nie.

As ons gaan soek na ’n nagmaalverhaal, dan lees ons hoogstens iets daarvan in Joh 13:2

“Jesus en sy dissipels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die          

 gedagte gebring om Jesus te verraai.”

Dan volg die voetewassing en die uitwysing van Judas….

Maar van die nagmaal-instelling en –viering vertel Johannes niks.

 

Miskien wil Johannes, terwyl al drie die ander evangeliste die nagmaalverhaal vertel, vir ons inlig oor die res van die gebeure aan die nagmaalstafel.

En daar gebeur inderdaad baie en ingrypende dinge aan daardie nagmaalsfafel in die bovertrek!

 

Cas Wepener skryf ’n baie baie leeswaardige boek oor “Jesus se tafelmaniere” aan die hand van Lukas se verhale.  Hy leer ons hoe aards, menslik, die nagmaal ons wys dat Jesus deel was van die lewe, die gewone lewe.

Daar is min dinge wat so duidelik verklap wie mense regtig is, as die manier waarop hulle eet….

die manier waarop mense eet,  dit wat hulle eet, waar hulle eet … dit vertel vir jou van mense.

Veral die mense saam met wie jy eet, die rituele aan die tafel en die inhoud van die gesprekke is veelseggend.

 

Aan Jesus se nagmaalstaafel word daar nie net geëet nie!

Dit vertel nie net vir ons wie Jesus is nie.

Dit vertel ook vir ons hoe Hy mense intrek in sy lewensgemeenskap.

Hy maak mense deel van ’n geestelike reis.

 

Aan tafel loop Hy met sy dissipels ’n geestelike pad.

En dit is niks minder as wat Hy by hierdie paasnagmaal en in die paastyd met jou en my wil doen nie!

 

Eintlik is die hele Johannes 13-17 (waarvan ons grepe gelees het) deel van hierdie gebeure aan tafel.

(Dit is eintlik ’n hele nagmaalsteologie wat ons nie nou alles hier kan uitwerk nie.)

Johannes vertel vir ons van drie verskillende vlakke van eenheid:

1.    Daar is ’n eenheid tussen die Vader en die Seun.   Hulle het een bediening.  Die een is nie besig sonder die ander nie. Hulle word ook saam aanbid en verheerlik.

Kan ons sê dit is ’n eenheid in die hemel?  (’n Goddelike eenheid.)

2.   Daar is ’n tweede eenheid wat gesmee word:  Die eenheid tussen God en sy mense.  Dit is ’n geloofsband wat ons verbind en saambind met God.

Daarom sê Jesus by herhaling in Johannes:  “Wie in My glo, sal lewe!”

(’n Geloofseenheid.)

3.    Die derde eenheid is ’n eenheid wat gesmee word tussen gelowiges onderling.  Dit is die eenheid wat gesien word in die wyse waarop ons mekaar se voete was.  (Kan ons praat van ’n liefdes-eenheid?)

Dit is in hierdie eenheid dat Jesus ons verbind, saambind en inbind.

Hy doen dit aan sy nagmaalstafel.

 

Ons vat net ’n kort toer om ’n paar hoofmomente van die gebeure raak te sien:

1.    Ons het gesien hy bind mense in met die voetewassing. 

Dit is iets wat ons nie vandag in ons huisgesinne, gemeentes en in SA moet miskyk nie.

“As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was.”

Ons moet leer om voete te was.

 

2.    Dan wys Jesus sy verraaier aan.

Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar: “Dit verseker Ek julle: Een van julle sal My verraai.”

Die nagmaaltafel is toe ook ‘n plek van skeiding.

Dit is ‘n skeiding tussen geloof en ongeloof.

Die nagmaaltafel is ‘n geleentheid van verootmoediging om seker te maak of daar nie ‘n stukkie Judas in ons eie harte skuil nie.

 

3.     Dan vind daar ook ‘n waarskuwing aan Petrus plaas: 

 “Sal jy jou lewe vir My aflê?” vra Jesus. “Dít verseker Ek jou: Nog voor die haan kraai, sal jy My drie keer verloën.”

Ons sit nie met brawade aan die nagmaalstafel nie.  Ons word gewaarsku:  Pasop!

Die lewe is vol uitdagings en versoekings en verleidings.

Jou sit aan die nagmaalstafel vanaand maak jou immers teiken no 1 van Satan.  Wees gewaarsku!!

 

4.   Dan vertroos en bemoedig Jesus sy dissipels om die tafel.

“Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My.”

In al ons ontsteltenis en benoudhede kom gee die Here Jesus sy troos aan die nagmaalstafel.

Hy gee die groter prentjie en bemoedig ons.

 

5.   In Joh 15 bind Hy ons in in die nouste eenheid met Homself:

“Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.”

Geen vrugdra sonder ‘n noue gemeenskap met My nie.

Eet ook vanaand die broodjie en drink van die wyn en weet die Here Jesus is besig om jou opnuut deel te gee aan homself.

 

6.   En dan wil die dissipels sê:  “Here maar ons gaan dit nie uit ons eie regkry nie!”

Jesus gee vir hulle die belofte in Joh 16:

“Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.

Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei.

Die nagmaalstafel van Jesus laat ons nooit moedeloos nie.

Dit laat ons nooit sonder krag nie!

Want ons is ingebind deur sy Gees.

Dit is nie net voedselkalorieë wat ons ontvang nie, maar ook Gees-kalorieë.

 

7.    Die laaste groot gebeure aan die nagmaalstafel is wanneer Jesus vir sy dissipels bid.

Kyk na ‘n paar grepe uit Sy gebed in Joh 17

Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê:

“Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. “Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.

Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar.

Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid.

 

“Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.

Ek bid dat hulle almal een mag wees…”

Hy bind ons met sy gebed in op Sy plan van hoop en redding vir die wêreld.

En dit is nie ‘n eenmalige afgehandelde gebed nie.

As Hoëpriester aan die regterhand van die Vader bid Jesus dit ook nog vandag vir ons en vir sy kerk in die geheel.

 

So kom bind die Here Jesus ons ook vandag in in sy tafelgemeenskap:

voetewassend,

skeidend,

waarskuwend,

vertroostend en bemoedigend,

opnuut ingeënt,

verseker van Sy Gees in ons en

op Sy gebedslys.

 Verbind, saamgebind, ingebind.

Amen

 

Tafelgebed:  (Uit die Didaché)

Voor instelling:  Sing Lied 303  “Eet die brood…”  (Afr en Eng)

Instelling en kommunie

 

Prediker:  ds Retief Botha

Vir enige kommentaar, stuur na e-pos: rrbotha@hotmail.com.