Japie het gepreek oor die belangrikheid van die Heilige Gees, oom Retief oor die vervulling met die Gees. Ek wil vanmôre aanhaak by die tema van die Heilige Gees.
Gebed:
Daar word gesê die Rooms Katolieke drie-Eenheid is die Vader, Seun en heilige Maria.
Die protestante triniteit is die Vader, Seun en heilige skrifte.
Jy sien, die reformasie het ons Jesus weer laat ontdek, maar die reformasie het ons nie die Heilige Gees laat ontdek nie. En die werking van die Heilige Gees word dikwels binne ons tradisie verskraal tot ‘n enkele sin in die 12 Artikels wat ons bely: Ek glo in die Heilige Gees.
Tog is die vraag waarmee ek die afgelope Pinkstertyd mee loop, wat glo en weet ons van die Heilige Gees? En hiermee wil ek nie sê jy ken nie die Heilige Gees nie, of jy besit nie die Heilige Gees nie, ek probeer sê dat daar baie meer van die Heilige Gees se werking is wat ons nog nie ontdek of belangriker selfs ervaar het nie. En dit moet jy onthou in die hele preek vanmôre. Daar is meer aan die werking van die Heilige Gees as wat ek en jy nou weet of verstaan.
Dit is onmoontlik vanmôre om die werk van die Heilige Gees in een erediens te sit, maar ek wil vanmôre die wese en werking van die Heilige Gees aan die hand van 2 vrae oorsigtelik hanteer voor ek kom by die vervulling met die Gees. Die eerste vraag wat ons moet antwoord is:
1. Wie is die Heilige Gees?
Ons het verlede week gehoor dat die Heilige Gees in die Ou Testament ruach – wind beteken. Wind, gees, asem is woorde wat in die Ou Testament gebruik word om die Heilige Gees se werking te beskryf.
Die ruach van God het oor die waters gesweef. (Genesis 1:2) en die Here God het ruach (lewensasem) in die mens se neus geblaas sodat hy ‘n lewende wese geword het. (Genesis 2:7).
Wanneer die Heilige Gees van mense besit neem in die Ou Testament, word die asem van God in gewone mense geblaas en word mense dinamies omvorm om met Goddelike krag bo-natuurlike dinge te doen! Dit is wat die Gees van God doen!
• ‘n Hakkelende Moses word ‘n profeet wat manna uit die hemel kan bid en water uit ‘n rots slaan.
• ‘n Tingerige Dawid word met die krag van die Gees ‘n man wat ‘n leeu uitmekaar kan skeur en Goliat met ‘n klippie verneder.
• Die wind van God laat die see oopkloof sodat die Israeliete droogvoets kan deurloop.
Liewe kind van die Here, die Gees van God is ‘n krag wat gewone mense omvorm om bo-natuurlike dinge te doen!
Maar Hy is die Heilige Gees. In hierdie sigbare en onsigbare wêreld waarin ek en jy leef, is daar baie onheilige geeste. Maar daar is net een Heilige Gees wat ons wil lei tot ‘n dieper verstaan van wie God is en ‘n heilige lewe voor die aangesig van God.
Wie is die Heilige Gees? Hy is die krag van God, die asem van God wat Hy in jou blaas.
2. Om wat te doen? Waarvoor die Heilige Gees?
Wanneer jy gedoop is in die Heilige Gees (ek kom netnou hierna terug) gee die Heilige Gees aan jou twee 2 dinge:
1. Hy gee vir jou die gawes van die Gees
2. Hy gee vir jou die vermoë tot die vrugte van die Gees.
Ons sal by ‘n ander geleentheid oor die gawes en vrugte verder moet praat. Maar hoekom gee die Gees gawes en vrugte?
Die antwoord kry ons by die vroeë kerk in Handelinge. Nadat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is op daardie gelowiges, ontvang hulle die gawes van die Gees wat hulle instaat gestel het om bo-natuurlike krag te beleef en uit te leef. Die woorde wat hulle gepredik het is opgevolg deur Goddelike wonderwerke en vrugte wat getuig het daarvan dat hulle kinders van die lewende God is.
• Ek bedoel, Petrus loop dan en sy skaduwee val op siekes en hulle word gesond – Goddelik, wonderwerk!
• Siekes word die hande opgelê, gesalf en voor gebid en wonderbaarlike genesings vind plaas!
• Mense ontvang die gawe om in tale te praat, die gawe van profesie en lering en genesing.
En met hierdie gawes groei die kerk van die Here Jesus onder die kragveld van die Gees! Want die gelowiges het geweet, hier sal ons bly sit totdat ons die belofte van die krag van die Gees ontvang het. Want uit ons eie kan ons niks doen nie, maar wanneer die belofte waar word… julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom… dan sal julle My getuies kan wees…
Jy sien, liewe kind van die Here Jesus, sonder die krag van die Gees het die kerk van die Here geen impak nie! Ons krag lê nie in getalle of in ekumeniese bewegings of in die grootte van ons gemeentes nie. Die krag van die kerk lê in die krag en werking van die Heilige Gees!
3. Wie kry die Heilige Gees?
Maar dan moet ons met die Gees gedoop en met die Gees vervul word, soos ons verlede week gehoor het. Hoe word jy met die Heilige Gees gedoop en vervul?
Na die uitstorting van die Heilige Gees lees ons die toespraak van Petrus. In baie kringe word dit die “Peter package” genoem. Die pakket van hoe jy iemand lei tot bekering en die doop in die Heilige Gees. Wanneer die apostels mense van bekering tot die ontvangs van die Heilige Gees gelei het, was daar 4 stappe of fases waardeur bekeerlinge gelei is:
1. repentance / berou en belydenis
2. faith / om tot geloof in die Here Jesus te kom
3. baptism / doop in water
4. baptism in the Holy Spirit / doop met die Heilige Gees
Die ontvangs van die Heilige Gees het nie outomaties gekom met jou bekering of jou doop nie. Daar is gevalle in die Nuwe Testament waar gelowiges in water gedoop is, met ander woorde tot bekering gekom het, maar nie die Heilige Gees ontvang het nie! Handelinge 8:16 en 19:6 praat van gelowiges wat tot bekering gekom het, maar nog nie die Heilige Gees ontvang het nie! En dan het die apostels hulle die hande opgelê en gebid om die vervulling van die Heilige Gees. Dan is hulle gedoop in die Gees!
Met ander woorde, liewe kind van die Here Jesus, dié wat die Heilige Gees ontvang, is dié wat in die Gees gedoop word en dié wat vir die Heilige Gees vra!
Jesus ontvang die Heilige Gees na sy doop. Ons lees in Matteus 3:16: “Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ‘n duif sien neerdaal en op Hom kom.” En van daardie oomblik af het Jesus se bediening op aarde begin. Die oomblik toe Jesus as die tweede Persoon in die Drie-Eenheid, die krag ontvang van die derde Persoon in die Drie-Eenheid, die Heilige Gees, toe kon Jesus die duiwel se versoekings oorwin, bose geeste uitdryf, wonderwerke doen en siekes genees! Toe die Gees van God op Hom kom!
Daarom leer Jesus dat hulle wat vra, sal die Heilige Gees ontvang.
Jesus sê in Lukas 11:9 (‘n teks wat ons so baie buite konteks aanhaal): “Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”
Jy en ek vra gereeld vir vergiffenis. Ons vra gereeld dat die Here ons sal skoon maak en leeg maak van sonde. Maar het jy al gevra dat die Here jou sal vol maak met sy Gees? Want jy sien, skoon en leeg van sonde, sonder om jou lewe vol te maak met die Gees, bring negatiewe Christene. Dit bring mense wat net praat van dit wat hulle nie mag doen nie. Ons mag nie lelik praat nie, ons mag nie kwaad wees nie, ons mag nie rook nie, ons mag nie drink nie, ons mag dit of dat nie. Te veel Christene is net skoon en leeg! Want as jy die sonde uithaal moet jy die Heilige Gees insit sodat jy ‘n lewe kan hê in oorvloed!
Om met die Gees gedoop te word moet jy soek en vra na die vervulling van die Gees. Laat die Gees julle vervul… sê Paulus in Ef.5.
• Het jy al gevra vir die volle werking van die Heilge Gees in jou lewe?
• Het jy al gevra vir die gawes van die Gees? Ons hou Bybelstudies oor wat die gawes is. Ons is selfs bang vir die gawes soos om in tale te praat of die gawe van genesing of profesie. Maar het jy al gepleit en gesoebat, soos die man in Jesus se gelykenis in Lukas 11, dat die Heilige Gees jou sal vervul?
Slot:
Vervulling met die Heilige Gees begin by ‘n honger, ‘n soeke, ‘n verlange na meer van die Heilige Gees.
En die mense in die Nuwe Testament is met die Heilige Gees vervul op 2 maniere.
1. wanneer daar gebid is
2. wanneer hulle die hande opgelê is.

• Voor die uitstorting van die Heilige Gees, kry jy die gelowiges in die bovertrek besig om te bid.
• In Handelinge 4 word hulle met die Heilige Gees vervul terwyl hulle besig is om te bid en te vra vir die Gees se werking in hulle lewe.
Hoor hoe mooi bid hulle in Handelinge 4:29: “Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig.”
As jy vanmôre ‘n honger en ‘n dors en ‘n verlange het na meer van die Heilige Gees, wil ek saam met jou bid om die vervulling van die Gees. Maar die Gees van God kan net intrek in ‘n leë en skoon hart. Dit is tyd dat ons ons sondes bely, leeg en skoon, sodat die Gees kan intrek en ons kan vul.
Ons gaan dit nou doen. Ek gee geleentheid waarin jy jou sonde kan bely voor die Here. Moenie net sê vergewe my sondes nie. Noem jou sonde op die naam. Bely dit voor die Here.
Gebed: Here, deur die Gees en die Woord oortuig U ons van sonde in ons lewe. Vader ons pleit om vergiffenis van ons skulde. U ken ons elkeen se sonde op die naam. Wil U ons ook verder van sonde oortuig sodat ons die sonde in ons lewe kan laat staan. Here Jesus, dankie vir U vergiffenis. En ons vra Vader, neem ons as sondaar mense aan in die Naam van ons Here Jesus wat in ons plek vir sonde gesterf het. Dankie dat U ons nou, nog ‘n keer, skoon en leeg maak.
En liewe kind van die Here, ek wil vra dat jy hardop, saam met my sal bid dat die Heilige Gees jou sal vul.
Kom o Heilige Gees, kom vul my met U krag en teenwoordigheid. Ek het die verwagting dat U in my met krag sal werk. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar Jesus. Vul ons met u Gees sodat ons U getuies kan wees. Amen
Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die krag en gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees!

Volgende week praat ons oor die vervulling met die Heilige Gees. Hoe weet jy dat jy vervul is met die Gees.